Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος Πρυτανικού Συμβουλίου
 
 
Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 
και Διοίκησης