Έχοντας αξιολογήσει την 25χρονη πορεία του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχεδίασε το μελλοντικό οδικό χάρτη και εκπόνησε το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2025:

Στο κείμενο - πλαίσιο, ένα αποτέλεσμα θεσμοθετημένης διαδικασίας και συντεταγμένου παραγωγικού διαλόγου, αποτυπώνονται το όραμα, η αποστολή, οι αξίες, οι στρατηγικές επιδιώξεις και οι λειτουργικοί στόχοι.

Το  Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης, καθορίζει τις προτεραιότητες του οργανισμού για την επόμενη δεκαετία.

Η εν λόγω στρατηγική στοχεύει αφενός στη συνεχή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και διατήρηση της κυρίαρχης θέσης του ΠΚ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και αφετέρου στη βελτίωση της θέσης του στο διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη.