Γενικά για το Τμήμα

 

To σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υφίσταται ραγδαίες μεταβολές. Oι αγορές διευρύνονται και διεθνοποιούνται, οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται, οι εμπορικές συναλλαγές φιλελευθεροποιούνται, και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. Τις τελευταίες δεκαετίες οι αναπτυγμένες χώρες μετατόπισαν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους από τη βιομηχανική παραγωγή στην παροχή υπηρεσιών. Aπό τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι πιο προηγμένες προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτήν την αλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτουν σταδιακά το δημιουργούμενο κενό στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας.             image005GR

Μέσα σ΄αυτές τις συνθήκες, τα διοικητικά στελέχη που θα έχουν τις ικανότητες να προβλέψουν, να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα μπορέσουν να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους σε επιτυχία. Όσοι αδρανήσουν ή δεν μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις μεταβολές αυτές, θα εκθέσουν τις επιχειρήσεις τους σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της επιβίωσής τους. Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας επέδειξε το βάθος της κρίσης αξιών αλλά και την ανάγκη αυστηρού επαναπροσδιορισμού τους ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον να μπορέσει να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη όλων όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων επιχειρηματικών εξελίξεων, το Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (ΛΟΧ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε επί μέρους κλάδους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των στρατηγικών και τακτικών στόχων ενός οργανισμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων που προσφέρονται σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

 

Στόχοι του Τμήματος

Βασικός αντικειμενικό σκοπός του Tμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών είναι:

«Να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν στους δύο τομείς.»

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις:
(α) την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών διοικητικών στελεχών - εκπαιδευτική αποστολή
(β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή αναγνώριση - ερευνητική αποστολή
(γ) την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή

 

Εκπαιδευτική Αποστολή

Tο πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες της Λογιστική και Xρηματοοικονομικής. Για καθεμιά από τις ειδικότητες αυτές, το Τμήμα προσφέρει ξεχωριστά πτυχία.

Tα βασικά μαθήματα του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές μια σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών της επιχείρησης. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών λειτουργιών και παρέχουν την αναγκαία υποδομή για περαιτέρω εμβάθυνση σε κάθε μια από τις βασικές ειδικότητες. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη και ικανότητες εφαρμογής ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων. Τέτοιες ικανότητες αποτελούν απαραίτητα διοικητικά προσόντα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κατάρτιση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Στατιστικής, Πληροφορικής, Oικονομικών και Μαθηματικών αποτελεί ουσιώδες προπαρασκευαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Oι φοιτητές έχουν την δυνατότητα απόκτησης ευρύτερης μόρφωσης με την παρακολούθηση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη, η οποία μπορεί να αφορά την εκπόνηση είτε πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας ακαδημαϊκού περιεχομένου είτε συνεργασία με κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό που να αποσκοπεί στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών διοίκησης στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σ΄ όλα τα διδακτικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Επίσης, η Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διαθέτει ειδικό εργαστήριο το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους μικροϋπολογιστές συνδεδεμένους με ταχύ δίκτυο επικοινωνίας. Στο εργαστήριο είναι εγκαταστημένη σημαντική συλλογή εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής.

Επίσης, το Τμήμα έχει μεριμνήσει έτσι ώστε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου να είναι εφοδιασμένη με όλα τα κύρια διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης σε βιβλία, συγγράμματα και περιοδικά που σχετίζονται με τους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης σε ψηφιακούς δίσκους εκτεταμένες συλλογές διεθνών χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων (π.χ. Datastream, CRSP, Compustat, Global Vantage) τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την εκπόνηση μελετών τους.

Oι απόφοιτοι του Tμήματος είναι σε θέση να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τομείς στους οποίους εργοδοτούνται, και έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέσεις σε διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Eυκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα, σε λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους, στην βιομηχανία και στο εμπόριο, στον τουριστικό τομέα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η παγκόσμια αναγνώριση που χαίρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ιδιαίτερα, έχουν επίσης την ευκαιρία να εργοδοτηθούν εκτός των στενών ορίων της Κύπρου σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δράξει αυτής της ευκαιρίας για να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες επιλέγοντας εργοδότηση στο εξωτερικό.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Tμήματος έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματικούς τίτλους στη Χρηματοοικονομική (Certified Financial Analyst) και στη Λογιστική, όπως τους τίτλους του Chartered ή Certified Accountant, για τους οποίους το τμήμα παρέχει και τη δυνατότητα απαλλαγής για συγκεκριμένα δοκίμια. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός αποφοίτων του Τμήματος έχει επιτύχει στην απόκτηση αυτών των επαγγελματικών τίτλων με ψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις ενώ απόφοιτοι του τμήματος έχουν διακριθεί με παγκόσμια βραβεία. Τέλος οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Kύπρου ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Tο Tμήμα επίσης προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα (MSc, PhD) στη Χρηματοοικονομική, MSc in Financial Economics στην Αγγλική σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών, καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Για το Πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρονται ξεχωριστά ακροατήρια, μερικής ή πλήρους φοίτησης, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.


Κοινωνική Αποστολή

Το Τμήμα συμβάλλει στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου με τη διοργάνωση σειράς διαλέξεων. Θέματα τόσο τοπικού όσο και γενικότερου διεθνούς ενδιαφέροντος παρουσιάζονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου, διακεκριμένους επισκέπτες και προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιμόρφωση των φοιτητών συμπληρώνεται με διάφορες δραστηριότητες, που διοργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές με την υποστήριξη του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα υποστηρίζει ενεργά τον Επενδυτικό Όμιλο με χρηματοδότηση από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.).

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς (μόνο στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών τους) φοιτητές. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν μέχρι και ένα χρόνο σε συγκεκριμένα τμήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με τα οποία το Τμήμα διατηρεί σχετικές συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Κατάλληλα μαθήματα που οι φοιτητές θα συμπληρώσουν με επιτυχία στο εξωτερικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ικανοποίηση των απαιτήσεων για απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα, μετά από έγκριση του προγράμματος μαθημάτων από το Συμβούλιο του Τμήματος. Στους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχεται οικονομική χορηγία για μερική κάλυψη των εξόδων τους στο εξωτερικό. Η επιλογή φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται πάνω σε ανταγωνιστική βάση. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα διατηρεί συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών με πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Βέλγιο, Αυστρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών και με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.