Μαθήματα Λογιστικής

ΛΟΧ 111: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (7 ECTS)

O βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να υποβοηθήσει στην κατανόηση της χρήσης της λογιστικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον. To μάθημα εξετάζει θέματα που αφορούν την ετοιμασία, παρουσίαση και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τη λήψη επενδυτικών, πιστωτικών και διοικητικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα το μάθημα καλύπτει το λογιστικό κύκλο, το διπλογραφικό σύστημα, τη βασική λογιστική εξίσωση, τη βάση του δεδουλευμένου και τις εγγραφές προσαρμογής, και την ετοιμασία των Οικονομικών καταστάσεων. Ακολούθως το μάθημα καλύπτει τους λογιστικούς χειρισμούς των Αποθεμάτων, Χρεωστών, Μετρητών, Πάγιου και Άυλου ενεργητικού, Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, και κεφαλαίου. Τέλος το μάθημα καλύπτει την ετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακής Ροής, και βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Το μάθημα βασίζεται ιδιαίτερα στη Λογιστική Θεωρία και στις βασικές Λογιστικές Αρχές.

Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου


ΛΟΧ 211: Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση Ι (7 ECTS)

O βασικός σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στους διευθυντές για σχεδιασμό, έλεγχο δραστηριοτήτων, αξιολόγηση, και λήψη αποφάσεων. Θέματα που εξετάζονται στο μάθημα είναι βασικές έννοιες και συμπεριφορά του κόστους, εξατομικευμένη και κατά φάση κοστολόγηση, νέο βιομηχανικό περιβάλλον και κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC), ανάλυση κόστους-παραγωγής-κέρδους, προϋπολογισμοί, πρότυπο κόστος και αποκλίσεις, λογιστική ευθύνης και η χρήση της διοικητικής λογιστικής στη λήψη αποφάσεων

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Βαφέας, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εβίτα Λιβέρα

ΛΟΧ 311: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards) τα οποία εφαρμόζονται από όλα τα συγκροτήματα εταιρειών που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα Πρότυπα, η κατανόηση εφαρμογής των Προτύπων και η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: Εννοιολογικό Πλαίσιο, λογιστικός χειρισμός άυλων και εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων, απομειώσεις και επανεκτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού, στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται με σκοπό τη πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες, ενοικιαγορές, αναγνώριση εσόδων, αποθέματα, κατασκευαστικά συμβόλαια, κατάσταση ταμειακών ροών, βασικό κέρδος ανά μετοχή, και λογιστικός χειρισμός της τρέχουσας φορολογίας. Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και να εφαρμόσουν τους κανονισμούς σε σενάρια.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Αποστολένα Θεοδοσίου


ΛΟΧ 312: Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙ (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης και την ανάγκη για την υιοθέτηση συστήματος ελέγχου και σχεδιασμού στον οργανισμό. Έμφαση δίνεται στις αλλαγές στο διοικητικό τομέα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Θέματα που εξετάζονται: κατανομή κόστους και η χρησιμότητά του στη λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση, ανάλυση πληροφοριών για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις, activity based costing, just-in-time.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 211

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εβίτα Λιβέρα

 

ΛΟΧ 313: Τοποθέτηση σε Οργανισμό I   (6 ECTS)

Η τοποθέτηση σε οργανισμό σχεδιάστηκε για να συνδυάσει την  ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή μέσω εμπειρίας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, που θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου,  οι φοιτητές θα απασχολούνται πλήρως σε εγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους. Οι ασκούμενοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία σε θέματα που αφορούν το λογιστικό έλεγχο, τη λογιστική πρακτική, τη φορολογία, ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάτι που θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή  τους εμπειρία και θα διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Επίσης οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν τεχνικές διαχείρισης χρόνου,  και να διευρύνουν το δίκτυο των επαγγελματικών επαφών τους. Στους φοιτητές θα ανατεθεί μέντορας από τον χώρο εργασίας ο οποίος θα παρακολουθεί την πρόοδο τους, και θα παρέχει ανατροφοδότηση και συμβουλές για βελτίωση και  ανάπτυξη. Στο τέλος της τοποθέτησης, ο εργοδότης θα ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης.  Οι φοιτητές θα ετοιμάζουν μηνιαίες αναφορές που θα περιγράφουν λεπτομερώς τα καθήκοντά και γνώσεις που έχουν αποκτήσει, τις οποίες θα κοινοποιούν στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό που θα επιτηρεί την εργασία. Με βάση τις εκθέσεις εργοδότη και φοιτητών, ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός θα υποβάλει βαθμολογία Pass ή Fail.

Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111

Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη ΚαραμάνουΛΟΧ 314: Εμπορικό Δίκαιο (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει το Κυπριακό νομοθετικό σύστημα όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύει νομικά θέματα που αντιμετωπίζονται συχνά στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν συμβόλαια, αδικήματα (torts), περιουσιακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και εταιρική νομοθεσία (εμπορικά νομικά έγγραφα, σύσταση εταιρείας, χρεωκοπία, μετοχικές εταιρείες, εταιρική διακυβέρνηση και νομοθεσία κατά του ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας, Χρύσθια Παπακλεοβούλου

ΛΟΧ 318: Ελεγκτική I (6 ECTS)

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα εξετάζει τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Standards on Auditing). Η εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων απαιτείται από όλες τις Κυπριακές εταιρείες, και όλα τα συγκροτήματα εταιρειών που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της φύσης της ελεγκτικής εργασίας μέσα από ενδελεχή αναφορά στους λεπτομερείς κανόνες που διέπουν την ελεγκτική εργασία όπως: αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου και προγραμματισμό του ελέγχου, συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων με ελεγκτικές και αναλυτικές διαδικασίες, εκθέσεις ελεγκτών, σύστημα εσωτερικού ελέγχου (αξιολόγηση και εξέταση). Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ηθικής του επαγγέλματος του ελεγκτή.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Αποστολένα Θεοδοσίου

ΛΟΧ 319: Φορολογική I (6 ECTS)

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα βασίζεται κυρίως στο Αγγλικό φορολογικό πλαίσιο για να εισαγάγει βασικές φορολογικές έννοιες στη φορολογική. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές διαφορές μεταξύ χρηματοοικονομικής λογιστικής και φορολογικής, διεθνείς συναλλαγές, φόρο προστιθέμενης αξίας, εταιρική και προσωπική φορολογία.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εβίτα Λιβέρα


ΛΟΧ 411: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (6 ECTS)

Η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης (π.χ., Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία) έχουν φέρει πολλούς οργανισμούς σε δεινή οικονομική κατάσταση. Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για στελέχη επιχειρήσεων, αναλυτές, τραπεζίτες, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, επενδυτές, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για δημιουργία αξίας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να υποβοηθήσει τα πιο πάνω στελέχη να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση ι) στις βασικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως αριθμοδείκτες, διαχρονική και διαστρωματική ανάλυση, ιι) στις προβλέψεις και αποτίμηση εταιρειών, ιii) στην ποιότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην ανάλυση της στρατηγικής των επιχειρήσεων (PESTEL και SWOT), iv) σε πρακτικές εφαρμογές στη διαχείριση των κινδύνων (risk management), ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, πρόβλεψη της πτώχευσης (Logistic regression models, Altman Z-score), στον ρόλο των οίκων αξιολόγησης, και σε παράγωγα προϊόντα όπως CDOs, CDS, v) σε πρακτικές εφαρμογές σε τραπεζικά θέματα, όπως κεφαλαιακή επάρκεια και BASEL II, III, vi) σε πρακτικές εφαρμογές σε θέματα ανάλυσης κεφαλαιαγορών, στην εταιρική διακυβέρνηση, συγχωνεύσεις & εξαγορές και vii) σε θέματα διεθνούς χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σε σύγχρονα θέματα κεφαλαιαγορών.
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 111

Διδάσκων: Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου

 

ΛΟΧ 413: Τοποθέτηση σε Οργανισμό ΙΙ (6 ECTS)

Η τοποθέτηση σε οργανισμό έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις των φοιτητών, αξιοποιώντας την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τους αλλά και τις γνώσεις τους από τα επιπλέον μαθήματα που θα έχουν παρακολουθήσει.  Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και θα μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στο εργασιακό περιβάλλον, να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη, την αποτελεσματικότητα τους στην επίλυση προβλημάτων και στην επικοινωνία και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ηγετικές τους ικανότητες.  Οι φοιτητές θα ετοιμάζουν μηνιαίες αναφορές που θα περιγράφουν λεπτομερώς τα καθήκοντά και γνώσεις που έχουν αποκτήσει, τις οποίες θα κοινοποιούν στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό που θα επιτηρεί την εργασία ενώ ο στο τέλος της τοποθέτησης, ο εργοδότης θα ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης. Με βάση τις εκθέσεις εργοδότη και φοιτητών, ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός θα υποβάλει βαθμολογία Pass ή Fail.

Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111, ΛΟΧ 313

Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου

 

ΛΟΧ 414: Λογιστική και Χρηματοοικονομική στον τομέα της ενέργειας (6 ECTS)

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα δίνει έμφαση στη λογιστική μεταχείριση δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση, εξερεύνηση, ανάπτυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περιλαμβάνει τη μελέτη και κατανόηση λογιστικών προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της ενέργειας και έχει σχεδιαστεί για να εφοπλίσει τους φοιτητές με την ικανότητα να αξιολογούν οικονομικές επιδόσεις στον κλάδο αυτό. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με θέματα ρευστότητας, δομής κεφαλαίου, λειτουργικές επιδόσεις και αξιοποίηση των πόρων. Επιπρόσθετα, θα ασχοληθούν με θέματα αποτίμησης και απόδοσης κεφαλαίου. Θα μελετήσουν κοινοπραξίες, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και αναφορές για δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και θα αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχων εταιρειών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένονται να είναι εξοικειωμένοι με τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα και τις δραστηριότητές του, καθώς και τα βασικά ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με λογιστικές πρακτικές.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111 και ΛΟΧ 222

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εβίτα Λιβέρα

ΛΟΧ 415: Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει σε βάθος σύγχρονα ερευνητικά θέματα από τη χρηματοοικονομική λογιστική. Εξετάζεται βιβλιογραφία από διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 346

 Διδάσκων: Καθηγητής Νίκος Βαφέας

ΛΟΧ 416: Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση (6 ECTS)

Το μάθημα παρέχει μια γενική εικόνα ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην επιχείρηση με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πληροφόρησης, και της χρηματοοικονομικής. Το πρώτο σκέλος επικεντρώνεται πάνω στο εύρος, την σημασία και την ανάγκη ηθικής στην λήψη αποφάσεων. Το δεύτερο σκέλος επικεντρώνεται πάνω στην εταιρική διακυβέρνηση , την σημασία της ως προς τη σημασία διασφάλισης βασικών ηθικών εταιρικών αξιών, τους διαφόρους τύπους διακυβέρνησης, και τα οφέλη καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Το μάθημα εξετάζει μελέτες περιπτώσεων όπου υπάρχουν ηθικά διλήμματα, ή αποφάσεις όπου οι αρχές αυτές έχουν παραβιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική πτυχή διαφόρων αποφάσεων και την εταιρική διακυβέρνηση των εμπλεκομένων οργανισμών.
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 111, ΛΟΧ 222

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εβίτα Λιβέρα


ΛΟΧ 417: Ελεγκτική ΙΙ (6 ECTS)

Ο κυριότερος στόχος του μαθήματος είναι να συνεχίσει τη σε βάθος εξέταση της φύσης και των στόχων του ελέγχου με ιδιαίτερη έμφαση όμως στην πρακτική εφαρμογή τους μέσω της μελέτης περιπτώσεων και άρθρων. Αναλυτικά, τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: εξελίξεις στην ελεγκτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, εξωτερικός έλεγχος, στάδιο ολοκλήρωσης ελέγχου, ελεγκτικές και άλλες εκθέσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, "expectation gap". Το μάθημα απαιτεί μελέτη βιβλιογραφίας από διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επίλυση ασκήσεων, και ανάλυση συναφών διεθνών εταιρικών περιπτώσεων.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 311 και ΛΟΧ 318

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Αποστολένα Θεοδοσίου

ΛΟΧ 418: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ (6 ECTS)

Ο κυριότερος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να συμπληρώσει τις γνώσεις του ΛΟΧ 311 και να παρέχει στους φοιτητές μια σε βάθος ολοκληρωμένη κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων λογιστικής όπως εφαρμόζονται στις οικονομικές καταστάσεις που προετοιμάζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Financial Reporting Standards). Δίνεται έμφαση στη προετοιμασία ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (που προκύπτουν είτε από εξαγορά/ πώληση θυγατρικών και συγγενικών εταιρειών, είτε από κοινοπραξίες (Joint Arrangements)). Επίσης εξετάζεται ο λογιστικός χειρισμός χρηματοοικονομικών μέσων (financial instruments), αναβαλλόμενης φορολογίας (deferred taxation) και κέρδους ανά μετοχή (diluted earnings per share).
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 311

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εβίτα Λιβέρα

ΛΟΧ 419: Φορολογική ΙΙ

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις σημαντικότερες πτυχές του Κυπριακού φορολογικού συστήματος που έχει ως βάση του το Αγγλικό φορολογικό σύστημα. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζεται στην εξέταση των πηγών εισοδήματος, του φορολογητέου εισοδήματος και των διάφορων απαλλαγών για τον υπολογισμό της φορολογίας φυσικών προσώπων και της φορολογίας νομικών προσώπων (εταιρειών, συνεταιρισμού). Το μάθημα επίσης εξετάζει έκτακτη αμυντική εισφορά, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και αξιολόγηση και είσπραξη φορολογίας.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 319

Διδάσκων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Αποστολένα Θεοδοσίου

ΛΟΧ 492: Διπλωματική Μελέτη στη Λογιστική (6 ECTS)

Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της λογιστικής.

ΛΟΧ 493: Διπλωματική Μελέτη στη Λογιστική (6 ECTS)

Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της λογιστικής.


Μαθήματα Χρηματοοικονομικής

ΛΟΧ 222: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων (7 ECTS)

To μάθημα καλύπτει: εφαρμογές της καθαρής παρούσας αξίας (ΝΡV) στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων, αντιστάθμιση κινδύνου-απόδοσης, διαχείριση χαρτοφυλακίου, αποτελεσματικότητα αγοράς, κόστος κεφαλαίου, πολιτική δανειοδότησης, αριστοποίηση κεφαλαιουχικής δομής, πολιτική μερισμάτων, και βασικές μέθοδοι αποτίμησης αξιόγραφων.
 
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Νησιώτης, Λέκτορας Γιάννης Δενδραμής

ΛΟΧ 321: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (6 ECTS)

Το μάθημα παρέχει εκτενέστερη εξέταση της χρηματοοικονομικής θεωρίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτίμηση επενδύσεων, προϋπολογισμό δαπανών κεφαλαίου και αποτίμηση διαφόρων χρηματοοικονομικών αξιόγραφων (π.χ. κοινών μετοχών, διαφορετικών ειδών χρεογράφων, προαιρετικών δικαιωμάτων). Το μάθημα παρέχει επίσης μια πιο προχωρημένη μελέτη της μερισματικής και δανειστικής πολιτικής, και καλύπτει πιο προχωρημένα θέματα, όπως αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις, αντιστάθμιση χρηματοοικονομικού κινδύνου, μίσθωση, συγχωνεύσεις και εξαγορές, και διεθνή χρηματοοικονομική.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
 
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος

ΛΟΧ 322: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει τους μηχανισμούς λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών της ανάλυσης και αποτίμησης επενδύσεων. Θέματα που μελετούνται: μέθοδοι αξιολόγησης αξιόγραφων (π.χ. χρεόγραφα, μετοχές, προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακά συμβόλαια), προσδιορισμός καταλληλότητας αξιόγραφων για συμπερίληψη τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αποτελεσματικοί τρόποι επιλογής συναλλαγών. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση αξιόγραφων (δηλ. την ορθή αποτίμηση της αξίας τους σε κεφαλαιαγορές), και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου (δηλ. τον καλύτερο συνδυασμό αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου, και αξιολόγηση της απόδοσής του).
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
 
Διδάσκων: Λέκτορας Γιάννης Δενδραμής 

ΛΟΧ 323: Σύγχρονες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 ECTS)

Το μάθημα συνδυάζει την θεωρία αποτίμησης με αβεβαιότητα και μεθόδους προϋπολογισμού κεφαλαίου και λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η παραδοσιακή μεθοδολογία προϋπολογισμού κεφαλαίου υστερεί στην αντιμετώπιση κινδύνου και αβεβαιότητας (τιμών των κεφαλαιουχικών αγαθών, συναλλαγματικών ισοτιμιών κλπ). Οι σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων δίνουν τα εργαλεία για την ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για την αξιολόγηση αμοιβαίως αποκλειστέων επενδυτικών σχεδίων, την αξιολόγηση επενδυτικών και ερευνητικών σχεδίων. Γίνεται εκτενής χρήση αναλυτικών μεθόδων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό (φύλλα εργασίας) για πρακτικές εφαρμογές.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
 
Διδάσκων: Καθηγητής Λένος Τριγιώργης

ΛΟΧ 324: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζών (6 ECTS)

Η χρηματοοικονομική διοίκηση τραπεζών αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των εμπορικών τραπεζών, ενώ το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον - αυξημένος ανταγωνισμός, φιλελευθεροποίηση, διεθνοποίηση των αγορών, καινούργια χρηματοοικονομικά αξιόγραφα - απαιτεί από τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τη χρηματοοικονομική τους διαχείριση. Το μάθημα παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές έννοιες, στρατηγικές και τεχνικές που βοηθούν τις τράπεζες να επιτύχουν σ' αυτό το χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Μετά την εξέταση του υφιστάμενου τραπεζικού περιβάλλοντος τραπεζικής δομής, προβλημάτων, και συνθηκών το μάθημα επικεντρώνεται στην επιμέτρηση και διαχείριση διαφόρων ειδών κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ο επιτοκιακός, πιστωτικός, και συναλλαγματικός κίνδυνος. Το μάθημα επίσης μελετά την επιμέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης τραπεζών, βασικά αξιόγραφα και τεχνικές, διαχείριση τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού/παθητικού, νέες χρηματοοικονομικές στρατηγικές, και ολοκληρωμένες αποφάσεις τραπεζικής διοίκησης.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
 
 
ΛΟΧ 325: Προαιρετικά Δικαιώματα, Προθεσμιακά Συμβόλαια και Διαχείριση Κινδύνου (6 ECTS)

Το μάθημα περιγράφει τη φύση, τα χαρακτηριστικά, και τις αγορές για τα προαιρετικά δικαιώματα και προθεσμιακά συμβόλαια. Αναλύει τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία τους και τις βασικές τεχνικές αποτίμησης, καθώς και εφαρμογές τους στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης και στις επενδυτικές αποφάσεις: Εξετάζει επίσης ειδικά το ρόλο τους στην αντιστάθμιση ή μείωση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ασφάλεια χαρτοφυλακίου).
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 222
 
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης

ΛΟΧ 421: Χρηματοοικονομική Πολιτική (6 ECTS)

Το μάθημα αναλύει τα χρηματοοικονομικά θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό και την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής πολιτικής της επιχείρησης (π.χ. εξετάζει αλληλοσχετισμούς ανάμεσα στην επικερδότητα και ανάπτυξη, τη μερισματική πολιτική, την πολιτική δανεισμού, την ανταγωνιστική στρατηγική τοποθέτηση κλπ). Χρησιμοποιεί τη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων για να εφαρμόσει έννοιες και τεχνικές από προηγούμενα μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων στην ανάλυση ρεαλιστικών περιπτώσεων και πρακτικών προβλημάτων. Είναι ένα συνοπτικό μάθημα που ακολουθεί όλα τα άλλα μαθήματα ειδίκευσης στη χρηματοοικονομική, παρέχοντας την ευκαιρία για επανεξέταση, σύνδεση, και εφαρμογή αποκτηθέντων δεξιοτήτων σε ένα πιο εφαρμοσμένο περιεχόμενο.
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 321, ΛΟΧ 322
 

ΛΟΧ 422: Δημόσια Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει τη χρηματοοικονομική πολιτική και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί, όπως καταμερισμό πόρων, αποτίμηση εσωτερικών συναλλαγών και δημόσια πολιτική δανεισμού (σε σχέση με την εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, φυσικούς πόρους, και το περιβάλλον).
Προαπαιτούμενο ΛΟΧ 222

ΛΟΧ 423: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)

Το μάθημα μελετά τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ευκαιρίες, περιορισμούς και κινδύνους που παρουσιάζονται σε δραστηριότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά περιλαμβάνουν κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ατελείς ή ιδιότυπες διεθνείς αγορές χρήματος, κεφαλαίων και ξένου συναλλάγματος, διαφορές σε λογιστικές μεθόδους, καθεστώτα φορολογίας και κρατικών επιχορηγήσεων, πολιτικό κίνδυνο ή ιδιαίτερο κίνδυνο χώρας λειτουργίας, καθώς και την αξιολόγηση και χρηματοδότηση διεθνών επενδυτικών ευκαιριών. Το μάθημα είναι χρήσιμο για διευθυντές σε οργανισμούς που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο (εξαγωγές ή εισαγωγές), που υπόκεινται σε ξένο ανταγωνισμό, που έχουν ή μελετούν απ' ευθείας επένδυση σε εξαρτώμενες εταιρείες στο εξωτερικό (στον τομέα των πωλήσεων, υπηρεσιών ή της παραγωγής).
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 222, ΛΟΧ 322
 
 
ΛΟΧ 425: Σύγχρονα Θέματα στη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

Το μάθημα εισάγει προχωρημένα, σύγχρονα θέματα στη χρηματοοικονομική. Δίνει τη δυνατότητα σε μικρές ομάδες φοιτητών να εργαστούν σε επιλεγμένα θέματα χρηματοοικονομικής που τους ενδιαφέρουν και να αναπτύξουν την ικανότητά να παρακολουθούν τη σχετική βιβλιογραφία και να εκπονούν ανεξάρτητη εργασία. Το περιεχόμενο δυνατόν να αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με τα εκάστοτε ενδιαφέροντα των καθηγητών και των φοιτητών.
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 222
 
Διδάσκων: Καθηγητής Σταύρος Ζένιος

ΛΟΧ 426: Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνου

Το μάθημα καλύπτει την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση χρηματοοικονομικών και άλλων ασφαλιζόμενων κινδύνων. Τα οικονομικά της ζήτησης και της προσφοράς ασφάλισης θα παράσχουν τη λογική πίσω από την ύπαρξη των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων διαχείρισης κινδύνων. Κύριοι άξονες του μαθήματος είναι η αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου, κίνδυνου θνησιμότητας, και κίνδυνου καταστροφής. Προσφέρεται επίσης μια ποιοτική επισκόπηση των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως επίσης και το γενικό εποπτικό πλαίσιο της ασφαλιστικής βιομηχανίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
 
Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Χρίστος Πατσαλίδης

ΛΟΧ 495: Διπλωματική Μελέτη στη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της χρηματοοικονομικής.

ΛΟΧ 496: Διπλωματική Μελέτη στη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της χρηματοοικονομικής.