Το Γραφείο Αποφοίτων σε συνεργασία με την εταιρεία CYMAR Market Reasearch Ltd, διεξήγαγε έρευνα μεταξύ αποφοίτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
 
Το Γραφείο Αποφοίτων συνεργασία με την εταιρεία RAI Consultants Public Ltd, διεξήγαγε έρευνα στις επιχειρήσεις που εργοδοτούν αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Ένα από τα πιο καίρια θέµατα των τελευταίων δέκα ετών για όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ευρώπης, αλλά και παγκοσµίως, είναι αυτό της αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών δραστηριοτήτων στους τοµείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της διοίκησης.