Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική δεν είναι υπερεκτιμημένος. Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική. Κατ' επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΑΡΧΤ) έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παραγωγή αρχιτεκτονικής τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα και στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Θα διευκολύνει, επίσης, τον απαραίτητο διάλογο μεταξύ των διαφόρων ομάδων, που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής: της κοινωνίας των αρχιτεκτόνων με άλλους επαγγελματίες και το κοινό.
 
Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχει η ιδέα της ολοκληρωμένης σύνθεσης, η οποία τονίζει την ανάγκη μιας ισορροπημένης εστίασης στους διάφορους τομείς της αρχιτεκτονικής, σε συνάρτηση με τον πολύπλοκο και συνάμα συναρπαστικό της χαρακτήρα. Οι προκλήσεις σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο είναι πολλές, αλλά, ίσως, θα μπορούσαν να περιγραφούν με τον εξής τρόπο: η διατήρηση του παρελθόντος, η ικανοποίηση των αναγκών τού σήμερα και ο προγραμματισμός για το μέλλον, ο σχεδιασμός του καλλιεργημένου μέσα στο φυσικό, η εντόπιση του ντόπιου μέσα στο συνολικό: ο εντοπισμός των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων και η προβολή των ομοιοτήτων, η καινοτομία, η δημιουργία.
 
Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως εξέχοντος ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής, είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά θα έχουν και την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.