Α) Ασφάλεια Εργαστηρίων
 
 
 
 
 
Γ) DEPARTMENT CHEMICALS
 
 
 
 
Ε) Βιβλιοθήκη
 
Σύνδεσμοι στη Βιβλιοθήκη
Journals
Books
Σύνδεσμοι σε Εκδότες
ACS - Americal Chemical Society
RSC - Royal Chemistry Society
Wiley-VCH
Elsevier (Science Direct)
Σύνδεσμοι σε Βάσεις Δεδομένων
ISI Web of Science - Citation Database
ESPACENET Patents - Patent Database
Organic Synthesis - Reaction Database
Medline - Medical Journal Database
Chemweb - Various Chemical Databases
Σύνδεσμοι σε Ενώσεις Χημικών
ACS - Americal Chemical Society
RCS - Royal Chemistry Society
SCI - Society of Chemical Industry
   
Χρήσιμες Ιστοσελίδες Χημείας  
   
Chemical Name Laboratory
British Library
Organic Worldwide.net
Web Spectra
Free Patents Online
Chmoogle, the free chemistry search engine
Directory of Named Reactions
Περιοδικά
ARKIVOC