Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, κάτω από τον Άξονα 2: Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και δικτύωση στις  Δράσεις: Β. Συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού, το Κέντρο προκηρύσσει δράσεις διδακτικής επινόησης στο πλαίσιο όλων των επιστημών, Σημείο (4): Προκήρυξης από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δράσεων διδακτικής επινόησης στο πλαίσιο όλων των επιστημών.

2η προκήρυξη: 

Ανακοίνωση 2ης προκήρυξης (σε αναθεωρημένο πλαίσιο), 24 Φεβρ. 2021. Διαθέσιμος προϋπολογισμός: 42 χιλιάδες ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2021.

Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Μαΐου 2021.

Προκήρυξη Δράσης        Έντυπο Υποβολής           Κριτήρια

Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων: κατά τη διάρκεια της 55ης συνεδρίας του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (ενημερωτική συνεδρία 12/3/2021) προτάθηκε όπως η επιτροπή αξιολόγησης για τις Διδακτικές Επινοήσεις αποτελείται από όλα τα ακαδημαϊκά μέλη του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ενώ ο/η εκπρόσωπος της κάθε Σχολής δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου για προτάσεις που προέρχονται από τη δική του/της Σχολή. Τυχών μέλη του Συμβουλίου που υποβάλλουν ατομικά/ομαδικά πρόταση, στο πλαίσιο των Διδακτικών Επινοήσεων, θα αποκλείονται από μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι παρόμοιες πρόνοιες για την Επιτροπή φέρει και η πολιτική για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας.

 

1η προκήρυξη: 

Λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγηση των αιτήσεων, οι διδακτικές επινοήσεις θα υλοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Προκήρυξη Δράσης.

Έντυπο για την υποβολή των προτάσεων. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Νοεμβρίου 2017. Έχει δοθεί παράταση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017.

Αποτελέσματα χρηματοδότησης 1ης προκήρυξης:

Η 1η προκήρυξη έγινε στο 2017 και λόγω καθυστέρησης στην έγκριση και κατανομή του προϋπολογισμού η υλοποίηση των πέντε προτάσεων που επιλέχθηκαν συνεχίστηκε στο 2020.

Απόφαση Συγκλήτου (ημερ. 7/3/2018)

Α/Α Διδάσκοντες Τμήμα Βαθμίδα Τίτλος διδακτικής επινόησης
1 Ευαγγελία Γκουγκούδη
Ειρήνη Χριστάκη
Αννέζα Γιάλλουρου
Αναστασία Κωνσταντινίδου
Ιατρική Σχολή ΕΕΠ
Λέκτορας
Λέκτορας
Λέκτορας
Εφαρμογή νέων μεθόδων προσομοίωσης στη διδασκαλία του μαθήματος Κλινικών Δεξιοτήτων: τυποποιημένοι ασθενείς και πρόγραμμα ψηφιακού εικονικού ασθενούς.
2 Γεώργιος Αρχοντής
Σταύρος Θεοδωράκης
Γρηγόριος Ίτσκος
Ανδρέας Όθωνος
Φώτιος Πτωχός
Σπύρος Σκούρτης
Νικόλαος Τούμπας
Φυσικής Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εμβάθυνση  της  Κατανόησης  της  Γενικής  Φυσικής  και  Ανάπτυξη  Δεξιοτήτων Επικοινωνίας  Εννοιών  της  Γενικής  Φυσικής μέσω  της  Ενεργού Συμμετοχής  των Φοιτητών.
3 Γεωργία Παναγιώτου
Μαρία Καρεκλά
Ελένη Καραγιάννη
Ψυχολογίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επίκουρη Καθηγήτρια
Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης
Εξ αποστάσεως κλινική εκπαίδευση σε πρακτικές αριστείας, μέσω διασύνδεσης με Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο/ Ερευνητικό Κέντρο του εξωτερικού.
4 Σταύρος Ιεζεκιήλ
Μάρκος Αντωνιάδης
Γιώργος Ζάγγουλος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
ΕΕΠ
Problem based learning via the coffee-can radar.
5
Ιωάννης Ιωάννου
Γιώργος Παπασάββας
Μαρία Φιλοκύπρου
Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αρχιτεκτονικής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Διεπιστημονική  και  καινοτόμος  προσέγγιση  στη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  ιστορικών κτηρίων  και  συνόλων:  η  συμβολή  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  σε  συνεργασία  με κυβερνητικούς φορείς.