Ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Links:

Άλλα Πανεπιστημιακά Κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης / Other University Centres for Teaching and Learning:

Άλλες Πηγές / Other Sources:

Φυλλάδια & Συμβουλές / Handouts & Teaching Tips:

Υλικό για διδάσκοντες - Material for instructors:

Υλικό για φοιτητές - Material for students:

  • Strengthening the Student Toolbox (Study Strategies to Boost Learning)
  • Study Guides and Strategies (Οδηγός και στρατηγικές μελέτης)
  • Improve your study Skills (Βελτίωση των δεξιοτήτων μελέτης)
  • Study Tips (Υποδείξεις για μελέτη)
  • Discover your learning Style (Ανακαλύψτε τον τρόπο μάθησής σας)
  • Improve your memory (Βελτιώστε τη μνήμη σας)
  • How to study more effectively (Πώς να διαβάσετε πιο αποτελεσματικά) 
  • Udacity, Higher Education for Free (Δωρεάν μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο)
  • Coursera, Higher Education for Free (Δωρεάν μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο)
  • Edx, Higher Education for Free (Δωρεάν μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο)
  • TeachingTree.co, Higher Education for Free (Δωρεάν μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο)
  • Code.org, Learn to code (Δωρεάν μαθήματα κώδικα)
  • Mathesis, Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα (στα ελληνικά) 
  • List of MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by the Best Universities and Entities
  • HBR Webinars 
  • Creating online student portfolios (free digital tools)