Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο βασικός ρόλος του Γραφείου του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών;
Ο βασικός σκοπός του Γραφείου του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών είναι :
  1. Η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την Πανεπιστημιακή Κοινότητα στο έργο της.
  2. Η μελέτη, η δημιουργία και η εφαρμογή μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλες τις σχολές, τα τμήματα και τις άλλες διοικητικές υπηρεσίες
  4. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
  5. Η διοικητική υποστήριξη στα Συλλογικά Όργανα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο, Σύγκλητο, Πρυτανικό Συμβούλιο)
 
2. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για αποφάσεις που παίρνουν τα όργανα του Πανεπιστημίου;
Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στους ακόλουθους συνδέσμους:
 
3. Με βάση ποιους νόμους, κανονισμούς και κανόνες διοικείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Με βάση την νομοθεσία το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η λειτουργία του διέπεται από το σχετικό νόμο.