Γενικές Πληροφορίες

Στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών, της οποίας προϊσταται ο Δρ. Γεώργιος Λαμπριανού Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, εργάζονται αυτή την στιγμή 26 μέλη διοικητικού προσωπικού.
 
Οι τρεις τομείς που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΙΔΟ) είναι οι ακόλουθοι:
1. Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
2. Τομέας Επιχειρησιακής Υποστήριξης
3. Τομέας Στρατηγικού Προγραμματισμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
 
Την ίδια στιγμή λειτουργούν δύο Γραφεία υπό την καθοδήγηση της ΔΙΔΟ ως ακολούθως:
1. Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη
2. Γραφείο Νομικών Θεμάτων
 
Η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών αποτυπώνεται σε σχετικό οργανόγραμμα.