Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

Ο Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζει τις Πρυτανικές Αρχές και το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών στο έργο τους και, ιδιαίτερα, στα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, διασφάλισης ποιότητας, ετοιμασίας μελετών και υποστήριξης των Σωμάτων του Πανεπιστημίου (Συμβουλίου, Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου). Ο Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας αποτελείται από τα ακόλουθα γραφεία:

O Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας μέσω των γραφείων του συντονίζει και υποστηρίζει:
 • το σχεδιασμό, την προώθηση και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
 • την ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων, υπηρεσιών, εταιρειών, ιδρυμάτων, σωματείων
 • την ανάπτυξη / αναδιάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος βελτίωσης της παραγωγικότητας και, ειδικότερα, την εισαγωγή, παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών παραγωγικότητας, απόδοσης εργασίας, ποιότητας στις Διοικητικές Υπηρεσίες
 • την εφαρμογή συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και άλλων μοντέλων ποιότητας (όπως το EFQM), τη διεξαγωγή ημερίδων, εργαστηρίων κ.λπ.
 • την ετοιμασία και αξιολόγηση συγκριτικών μελετών με ξένα πανεπιστήμια - Benchmarking
 • την προώθηση και ανάπτυξη του νομικού πλαισίου του Πανεπιστημίου
 • την ετοιμασία και προώθηση μελετών για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, καθώς και για θέματα ανάπτυξης, παραγωγικότητας και προγραμματισμού
 • τα πιο κάτω Όργανα και Επιτροπές του Πανεπιστημίου Κύπρου:
  • Συμβούλιο
  • Σύγκλητο
  • Πρυτανικό Συμβούλιο
  • Εκτελεστική Επιτροπή Συμβουλίου
  • Διευθυντική Ομάδα Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Συγκλήτου)
  • άλλες ad-hoc Επιτροπές για θέματα ανάπτυξης
Υπεύθυνος Τομέα: Βασίλης Παναγιώτου, Λειτουργός
Γραμματέας Τομέα: Ειρήνη Παλαίχωρου