Οδηγίες

Οι ΟΔΗΓΙΕΣ εκδίδονται από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και έχουν ως στόχο είτε την επεξήγηση των
 
Κανονισμών/ Κανόνων/ Εγκυκλίων ή την γνωστοποίηση Πρακτικών με τα οποία γίνεται χειρισμός συγκεκριμένων θεμάτων.
 
[ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (*): Ενεργή / Καταργήθηκε / Αντικαταστάθηκε]
 
A/A Έτος Λεπτομέριες Προς / Κοιν. Ημερομηνία Έκδοσης Κατασταση
1 2010 Εκπροσώπηση Πανεπιστημίου σε κοινωνικά γεγονότα / εκδηλώσεις ΟΥ 24/11/2010  Ενεργή 
2 2010 Αμοιβές Αξιολογητών Μεταδιδακτορικών Ερευνητών ΟΥ 24/11/2010  Ενεργή 
3 2010 Αμοιβή Αξιολογητών Εσωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων ΟΥ 24/11/2010  Ενεργή 
4 2010 Αγορά Τηβέννου - Ποιος δικαιούται ΟΥ/ΣΧΟΛΕΣ 24/11/2010  Ενεργή 
5 2010 Έξοδα Φιλοξενίας και Άλλες Δαπάνες στο πλαίσιο Τελετών Αναγόρευσης ΟΥ/ΣΧΟΛΕΣ 24/11/2010  Ενεργή 
6 2010 Εξουσιοδότηση ΔΔΟ για Έγκριση Μεταφορών απο Άρθρο σε Άρθρο, του ίδιου Κεφαλαίου ΟΥ 24/11/2010  Ενεργή 
7 2010 Υπέρβαση του Ορίου Μισθών / Αμοιβών που μπορεί να λαμβάνει το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. ΟΥ / ΥΑΔ 24/11/2010  Ενεργή