ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ
ΤΣΕΡΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TSERTOS HARALAMBOS
...
PROFESSOR
Department of Physics
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B247
22892847
22895083
www-np.ucy.ac.cy/persons/tsertos/tsertos.html

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές:

 • Πτυχίο Φυσικής, 1977, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Master στη Φυσική, 1980, και Διδακτορικό στη Φυσική, 1985, από το Πολυτεχνείο Μονάχου (Technische Universitaet Muenchen, TUM, Germany).

Επαγγελματική Καριέρα:

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Επίκουρος Καθηγητής 1993-1997, Αναπληρωτής Καθηγητής 1997-2005, Καθηγητής 2005– μέχρι σήμερα).
 • Ερευνητικό Κέντρο Βαρέων Ιόντων (GSI, Darmstadt, Germany) (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 1986-1988, Επιστημονικός Συνεργάτης 1988-1993).

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

 • Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα  Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής.
 • Σύγχρονα Πειράματα Αδρονικής Φυσικής και Φυσικής με Βαριά Ιόντα σε Σχετικιστικές Ενέργειες.
 • Πυρηνική Ύλη και Νέα  Φαινόμενα στην παρουσία πολύ υψηλών θερμοκρασιών και υψηλών πυκνοτήτων αδρονικής ύλης.
 • Επιταχυντές, Ανιχνευτικά Συστήματα και Τεχνικές Προσομοίωσης Monte Carlo.
 • Υπολογιστικά  Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (Ηigh Performance Computing Systems).
 • Πυρηνική Αστροφυσική και Κοσμολογία.
 • Εφαρμογές Πυρηνικών Ακτινοβολιών: Φυσική Ραδιενέργεια, Δοσιμετρία, Φασματοσκοπία-XRF, Φασματοσκοπία Moessbauer. 

Κύρια Ερευνητικά Προγράμματα/Συνεργασίες:

 • Διεθνής Ερευνητική Συνεργασία Άδης (Hades Collaboration) στο Ερευνητικό Κέντρο Βαρέων Ιόντων GSI στο Darmstadt της Γερμανίας (http://www-hades.gsi.de/). Η συνεργασία αυτή αποτελείται από 20 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, μεταξύ αυτών και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ιδρυτικό μέλος.    
 • Το Πρόγραμμα «Ραδιοϊσοτόπων της Κύπρου»: Πρώτη Χαρτογράφηση της Φυσικής Ραδιενέργειας και του Ραδονίου στην Κύπρο. (Βλ. ιστοσελίδα: http://www-np.ucy.ac.cy/radio_isotopes/start.html ).

Some Recent Publications (2013-):

 1. “Inclusive pion and η production in p+Nb collisions at 3.5 GeV beam energy”. (HADES Collaboration), Physical Review C88 (2) (2013), art. no. 024904.
 2. “Baryonic resonances close to the K̄N threshold: The case of Λ(1405) in pp collisions”. (HADES Collaboration), Physical Review C87 (2) (2013), art. no. 025201.
 3. “Systematic grid-wise radon concentration measurements and first radon map in Cyprus”. G.Theodoulou, H. Tsertos, Y. Parpottas, Radiation Measurements 47 (2012) 451-460.
 4. First measurement of low momentum dielectrons radiated off cold nuclear matter.(HADES Collaboration), Physics Letters B715 (2012) 304-309.
 5. Inclusive dielectron production in proton-proton collisions at 2.2 GeV beam energy. (HADES Collaboration), Physical Review C85 (2012) 054005.
 6. “Dielectron production in Ar+KCl collisions at 1.76A GeV.” Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Physical Review C 84 (1); 2011, art. no. 014902.
 7. “Gamma radiation measurements and dose rates in commonly used building materials in Cyprus”. Michael F, Parpottas Y, Tsertos H, Radiation Protection Dosimetry. 2010;142 (2-4):282-291.
 8. “Deep subthreshold Ξ- production in Ar+KCl reactions at 1.76A GeV”. Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Phys Rev Lett. 2009;103(13), art. no. 132301.
 9. “Study of dielectron production in C + C collisions at 1 A GeV”. Agakichiev G, et al., (HADES Collaboration), Physics Letters B663 (2008) 43-48.
 10. “Dielectron production in C12+C12 collisions at 2AGeV with the HADES Spectrometer”. Agakichiev G, et al., (HADES Collaboration), Phys Rev Lett.2007;98(5), art. no.052302.


   Most of the publications can be obtained from the SPIRES database

Profile Information

 Studies:
 •  B.Sc in Physics, 1977, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 •  M.Sc. in Physics, 1980, and Ph.D in Physics, 1985, Technische Universitaet Muenchen (TUM), Germany.
Professional Career:
 •  University of Cyprus (Assistant Professor 1993-1997, Associate Professor 1997-2005, Professor 2005– present).
 •  Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt, Germany (PostDoc 1986-1988, Research Associate 1988-1993).
 Scientific Interests:
 •  Modern Experimental Nuclear Physics with Heavy Ions and Hadron Physics at Relativistic Energies.
 •  Nuclear Matter and New Phenomena in the presence of high baryonic densities and high temperatures.
 •  Particle detectors & Monte Carlo simulation techniques.
 •  Nuclear Astrophysics and Cosmology.
 •  Applications of Nuclear Radiation: Natural Radioactivity, XRF Spectroscopy, Moessbauer Spectroscopy.

 Main Research Programs/Collaborations:

 •  The International Collaboration HADES at the Heavy-Ion Research Center of GSI Darmstadt, Germany (founding member and  representative of Cyprus) (see, http://www-hades.gsi.de/).

Some Recent Publications (2013-):

 1. “Inclusive pion and η production in p+Nb collisions at 3.5 GeV beam energy”. (HADES Collaboration), Physical Review C88 (2) (2013), art. no. 024904.
 2. “Baryonic resonances close to the K̄N threshold: The case of Λ(1405) in pp collisions”. (HADES Collaboration), Physical Review C87 (2) (2013), art. no. 025201.
 3. “Systematic grid-wise radon concentration measurements and first radon map in Cyprus”. G.Theodoulou, H. Tsertos, Y. Parpottas, Radiation Measurements 47 (2012) 451-460.
 4. First measurement of low momentum dielectrons radiated off cold nuclear matter.(HADES Collaboration), Physics Letters B715 (2012) 304-309.
 5. Inclusive dielectron production in proton-proton collisions at 2.2 GeV beam energy. (HADES Collaboration), Physical Review C85 (2012) 054005.
 6. “Dielectron production in Ar+KCl collisions at 1.76A GeV.” Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Physical Review C 84 (1); 2011, art. no. 014902.
 7. “Gamma radiation measurements and dose rates in commonly used building materials in Cyprus”. Michael F, Parpottas Y, Tsertos H, Radiation Protection Dosimetry. 2010;142 (2-4):282-291.
 8. “Deep subthreshold Ξ- production in Ar+KCl reactions at 1.76A GeV”. Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Phys Rev Lett. 2009;103(13), art. no. 132301.
 9. “Study of dielectron production in C + C collisions at 1 A GeV”. Agakichiev G, et al., (HADES Collaboration), Physics Letters B663 (2008) 43-48.
 10. “Dielectron production in C12+C12 collisions at 2AGeV with the HADES Spectrometer”. Agakichiev G, et al., (HADES Collaboration), Phys Rev Lett.2007;98(5), art. no.052302.


   Most of the publications can be obtained from the SPIRES database