ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, το αργότερο μέχρι τη 20 Φεβρουαρίου  2018