ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους διδακτορικούς τίτλους σπουδών:

 • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (Ph.D.) στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (Ph.D.) στην Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας εφόσον έχει γίνει δεκτός στο διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών, και επιπλέον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Περιεκτική Εξέταση του Τμήματος.

Για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, απαιτούνται τα εξής:

 • Συμπλήρωση τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS, αντιστοιχούντων σε μεταπτυχιακά μαθήματα, σεμινάρια, και έρευνα
 • Επικουρική διδασκαλία μαθημάτων του Τμήματος για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση της Περιεκτικής Εξέτασης
 • Έγκριση της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής
 • Επιτυχής υπεράσπιση της Διδακτορικής Διατριβής

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά έτη, και η μέγιστη 8 ακαδημαϊκά έτη, τόσο για φοιτητές πλήρους φοίτησης, όσο και για φοιτητές μερικής φοίτησης.
Μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου, κάθε φοιτητής του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να βρει Ερευνητικό Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος θα δράσει ως ο μόνιμος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του φοιτητή, και επιπλέον θα επιτηρήσει την έρευνα που θα εκτελέσει ο φοιτητής προς απόκτηση του διδακτορικού του. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος επιλέγεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε συνεργασία με τον φοιτητή, και με τη βοήθεια του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
Για την απόκτηση του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS, κατανεμημένων ως εξής:

 • Τουλάχιστον 56 μονάδες από μεταπτυχιακά μαθήματα
 • 4 μονάδες προερχόμενες από μεταπτυχιακά σεμινάρια
 • Τουλάχιστον 180 μονάδες προερχόμενες από έρευνα

Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Από τις 56 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 16 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα επιβλεπόμενης μελέτης (ΗΜΥ751 και ΗΜΥ752).
 • Κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών Μάστερ ή ισοδύναμων μπορούν να εξαιρεθούν εν μέρει από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα (μέχρι 32 μονάδες ECTS).
 • Ο φοιτητής καταθέτει αίτημα απαλλαγής στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία προωθεί την εισήγησή της στο Συμβούλιο Τμήματος όπου λαμβάνεται η απόφαση για τον αριθμό των μαθημάτων της απαλλαγής.Ο φοιτητής δικαιούται να εγγραφεί σε μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ή από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, και δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε περισσότερες των 18 μονάδων ECTS.
 • Από τις 56 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 18 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει προς απόκτηση άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Τμήματος.
 • Οι 180 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε έρευνα μπορούν να ληφθούν με εγγραφή στα ερευνητικά στάδια ΗΜΥ761-764 (30 μονάδες το καθένα), τα ερευνητικά στάδια ΗΜΥ765-768 (15 μονάδες το καθένα), και/ή τα συγγραφικά στάδια ΗΜΥ771-779 (30 μονάδες το καθένα). Τα ερευνητικά στάδια ΗΜΥ761-764 είναι υποχρεωτικά για όλους τους διδακτορικούς φοιτητές και λαμβάνονται ένα ανά εξάμηνο, για 4 διαδοχικά εξάμηνα. Τα ερευνητικά στάδια ΗΜΥ765-768 δεν είναι υποχρεωτικά, και ο φοιτητής μπορεί να γραφεί σε αυτά ταυτόχρονα με την εγγραφή του σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Αν, μετά την ολοκλήρωση όλων των ερευνητικών σταδίων, ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει την υπεράσπιση της Διδακτορικής του Διατριβής, υποχρεούται να εγγραφεί στα συγγραφικά στάδια ΗΜΥ 771-779.

Για να λάβει τις 4 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 25 μεταπτυχιακά σεμινάρια του Τμήματος κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, ο φοιτητής οφείλει να παρουσιάσει ένα σεμινάριο σε ένα θέμα της επιλογής του. Φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Master's ή M.Eng., ο αριθμός των σεμιναρίων που απαιτούνται ισούται με 15. Σε περίπτωση που το θέμα άπτεται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, η αρτιότητα της παρουσίασης και το βάθος των γνώσεων του φοιτητή θα αξιολογηθούν, και ο φοιτητής θα λάβει αιτιολογημένη έκθεση. Ο συντονιστής των μεταπτυχιακών σεμιναρίων είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή της έκθεσης και την απονομή του βαθμού.