Εκτύπωση
Κριτήρια Συμμετοχής
 
Το Τμήμα Οικονομικών θεωρεί ότι το πλέον κατάλληλο έτος σπουδών στα προπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος είναι το 3ο έτος. Η επιλογή ανάμεσα στις υποψήφιες φοιτήτριες και υποψήφιους φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση γίνεται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια δεδομένου της διαθεσιμότητας θέσεων.
 
Γενικά, η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus δεν πρέπει να επηρέαζει την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στο Π.Κ..
 
Για παράδειγμα στις περίπτωσεις όπου ο εξέρχομενος φοιτητής επιστρέφει το Εαρινό εξάμηνο στο Π.Κ. δεν πρέπει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο αποδοχής (π.χ. εξετάσεις) μετά από την έναρξη των μαθημάτων στο Π.Κ.
 
Συνήθως, η έγκριση για συμμετοχή γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
 
i. Επιλογή εξαμήνου σπουδών (3ο έτος φοίτησης)
 
ii. Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων πριν την αναχώρηση για φοίτηση Erasmus
 
iii. Διαθέσιμες θέσεις στο/α πανεπιστήμιο/α επιλογής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια 1 και 2.