Οδηγός Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητικών και Οικονομικών

Πρόγραμμα σπουδών πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών Σπουδών κατά εξάμηνο

1ο Έτος
Εξάμηνο Ι
 
ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι - 8
ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι - 8
ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά - 8
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικών - 7
 
 
Εξάμηνο ΙΙ
ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (ΜΑΣ101) - 8
ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΣ121) - 8
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικών - 7
Ελεύθερη επιλογή (π.χ. υπολογιστές, είδε σημείωση γ) - 6
 
 
2ο Έτος  
Εξάμηνο ΙΙΙ
 
ΜΑΣ 211 Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών - 8
ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΣ101, ΜΑΣ 102) - 8
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (OIK111) - 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (OIK121) - 7
 
Εξάμηνο ΙV
 
ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός λογισμός πολλών μεταβλητών - 8
ΜΑΣ 203 Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις - 8
ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική - 8
Ελεύθερη επιλογή 6
 
 
3ο Έτος
Εξάμηνο V
 
ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση - 8
ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις (ΜΑΣ261) - 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (MAΣ262) - 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (ΜΑΣ131) - 7
 
Εξάμηνο VI
 
OIK301 Θέματα στη Μικροοικονομική (OIK211) - 7
OIK302 Θέματα στη Μακροοικονομική (OIK 221) - 7
ΟΙΚ303 Οικονομετρία (OIK222) - 7
ΜΑΣ/ΟΙΚ Επιλογή Α1 (ή B) - 7
Ελεύθερη επιλογή - 3
 
4ο Έτος
Εξάμηνο VII
 
ΜΑΣ/ΟΙΚ Επιλογή A2 (ή Β) - 7
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή Β (ή Α2) - 6
ΟΙΚ Επιλογή B - 6
ΟΙΚ Επιλογή B - 6
ΓΛΩ100 Αγγλικά Γενικής Μορφής - 5
 
Εξάμηνο VIII
 
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή B (ή A3) - 7
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή B (ή A3) - 6
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή B (ή A3) - 6
ΟΙΚ Επιλογή B - 6
ΓΛΩ101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς - 5
 
Επιλογή A1
 
ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση - 8
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές - 7
ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση - 7
 
Επιλογή Α2
 
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά - 7,5
ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα - 7
ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - 7
ΜΑΣ 361 Θεωρία Πιθανοτήτων - 8
ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙI - 7
ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι - 7
 
Επιλογή Α3
 
ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση - 7
ΜΑΣ 362 Στατιστική Θεωρία - 7
ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης - 7
ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία - 8
ΜΑΣ 425 Θεωρία Ομάδων - 7
ΜΑΣ 402 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ - 7
ΜΑΣ 418 Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier - 7
ΜΑΣ 431 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες - 7
ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ (ΜΑΣ 451) - 7
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές - 7
 
Επιλογή Β
 
ΟIΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (OIK211) - 6
ΟIΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (OIK221) - 6
ΟIΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (OIK221) - 6
ΟIΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας OIK211) - 6
ΟIΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (OIK211) - 6
ΟIΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (OIK211) - 6
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (OIK303) - 6
ΟIΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (OIK301) - 6
 
Σημειώσεις
α. Οι φοιτητές θα μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι και δύο επιλογές στα οικονομικά με μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Τμήματος.
 
β. Τα μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
 
γ. Οι φοιτητές προτρέπονται να εγγραφούν στο μάθημα ελεύθερης Επιλογής ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές (8 πμ). Παρακολούθηση οποιουδήποτε άλλου μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής 8 πμ και παρακολούθηση ενός ακόμη μαθήματος 7 πμ καλύπτουν την απαίτηση των 15 πμ από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής δεδομένου ότι τα μαθήματα προέρχονται από δύο διαφορετικές Σχολές.
 
δ. Απαιτούμενες γνώσεις μαθημάτων για τα μαθήματα Μαθηματικών και Στατιστικής
 
ΜΑΣ102 Απειροστικός Λογισμός ΙI
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101)
 
ΜΑΣ122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ121)
 
ΜΑΣ261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101, ΜΑΣ102)
 
ΜΑΣ350 Στοχαστικές Ανελίξεις
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ261)
 
ΜΑΣ452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ451