Εκτύπωση
 
 
 
A) Εκτενής Περίληψη των Ευρημάτων του Προγράμματος:
 
Αυτή η εκτενής περίληψη παρέχει μια γενική εικόνα της εφαρμογής της προσέγγισης EDUCATE (δηλ., των διαδικασιών) και της αποτελεσματικότητάς της (δηλ., των τελικών αποτελεσμάτων όσον αφορά στις αλλαγές στην ποιότητα διδασκαλίας).

 

B) Βιβλιογραφικές Αναφορές: 

Adoniou, M. & Qing, Y. (2014). Language, mathematics and English language learners. The Australian Mathematics Teacher, 70(3), 3-13. 

Arbaugh, F., & Brown, C. A.  (2006). Analyzing mathematical tasks: A catalyst for change? Journal of Mathematics Teacher Education, 8(6), 499-536

Arbaugh, F., & Brown, C. A. (2004). What makes a mathematical task worthwhile? Designing a learning tool for high school mathematics teachers. In R. N. Rubenstein & G. W. Bright (Eds.), Perspectives on the teaching of mathematics: Sixty–sixth yearbook (pp. 27-41). Reston, VA: NCTM.

Boston, M. D., & Smith, M. S. (2009). Transforming secondary mathematics teaching: increasing the cognitive demands of instructional tasks used in teachers’ classrooms. Journal of Research in Mathematics Education, 40(2), 119-156.

Boston, M. D., & Smith, M. S. (2011). A ‘task-centric approach’ to professional development: enhancing and sustaining mathematics teachers’ ability to implement cognitively challenging mathematical tasks. ZDM43(6-7), 965-977.

Cathcart, W., Pothier, Y., Vance, J. & Bezuk, N. (2000). Learning Mathematics in Elementary and Middle Schools. United States: Merrill Prentice Hall.

Cengiz, N., Kline, K. & Grant, T. J. (2011). Extending students’ mathematical thinking during whole-group discussions. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(5), 355-374.

Chapin, S. H., O’Connor, C., & Anderson, N. C. (2009). Classroom discussions: Using math talk to help students learn (2nd ed.). Sausalito, CA: Math Solutions.

Chi, M. T. (2009). Active‐constructive‐interactive: A conceptual framework for differentiating learning activities. Topics in Cognitive Science1(1), 73-105.

Cobb, P., Wood, T., Yackel, E., & McNeal, B. (1992). Characteristics of classroom mathematics traditions: An interactional analysis. American Educational Research Journal, 29, 573-604.

Dekker, R. (1987). Roos and José, two children in a mixed ability group. Educational Studies in Mathematics, 18, 317-324.

Delaney, S. 2017, Become the Primary Teacher Everyone Wants to Have, Routledge, Milton Park, Oxon.

Diezmann, C. M., & Watters, J. J. (2000). Catering for mathematically gifted elementary students: Learning from challenging tasks. Gifted Child Today23(4), 14-52.

Dooley, T. (2009). A teacher's role in whole-class mathematical discussion: Facilitator of performance etiquette? In V. Durand-Guerrier, S. Souryn Lavergne and F. Arzarello (Eds.), 6th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME) (pp. 894 - 903). Lyon, France: INRP.

Doyle, W. (1988). Work in Mathematics Classes: The Context of Students’ Thinking During Instruction. Educational Psychologist, 23(2), 167 – 180.

González, G. & Eli, J. A. (2017). Prospective and in-service teachers’ perspectives about launching a problem. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(2), 159–201.

Güven, N. D., & Dede, Y. (2017). Examining social and sociomathematical norms in different classroom microcultures: Mathematics teacher education perspective. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 265–292.

Henningsen, M., & Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for research in mathematics education, 524-549.

Herbst, P. G. (2003). Using novel tasks in teaching mathematics: Three tensions affecting the work of the teacher. American Educational Research Journal40(1), 197-238.

Homans, G. (1951). The Human Group. London, UK: Routledge.

Kersaint, G. L. A. D. I. S. (2015). Orchestrating mathematical discourse to enhance student learning. Curriculum Associates, LLC.

Laborde, C. (2001). Integration of technology in the design of geometry tasks with Cabri-Geometry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 283-317.

Lampert, M (2001). Teaching problems and the problems of teaching. New Haven: Yale University Press.

Lozano, M. (2017). Investigating task design, classroom culture and mathematics learning: an enactivist approach, ZDM: Mathematics Education, 49 (6), 895-907.

Mariotti, M. A. (2012). Proof and proving in the classroom: Dynamic Geometry Systems as tools of semiotic mediation. Research in Mathematics Education, 14(2), 163-185.

Mason, J. 2002, Minding Your Qs and Rs: effective questioning and responding in the mathematics classroom, in L. Haggerty (Ed.) Aspects of Teaching Secondary Mathematics: perspectives on practice, RoutledgeFalmer, London, p248-258. ISBN 0-415-26081-7

O'Brien, T., & Guiney, D. (2001). Differentiation in teaching and learning. A&C Black.

Pasquale, M. (2016). Productive Struggle in Mathematics. Interactive STEM Research+ Practice Brief. Education Development Center, Inc. Retrieved from http://interactivestem.org/wp-content/uploads/2015/08/EDC-RPC-Brief-Productive-Struggle.pdf

Ponte, J. P., & Quaresma, M. (2016). Teachers’ professional practice conducting mathematical discussions. Educational Studies in Mathematics, 93(1), 51-66.

Rowland, T., Huckstep, P., & Thwaites, A. (2005). Elementary teachers’ mathematics subject knowledge: the knowledge quartet and the case of Naomi, Journal of Mathematics Teacher Education 8(3), 225-281.

Sherin, M. G. (2002). A balancing act: Developing a discourse community in a mathematics classroom. Journal of Mathematics Teacher Education, 5, 205–233.

Smith, M. S., Hughes, E. K., Engle, R. A., & Stein, M. K. (2009). Orchestrating discussions of challenging tasks: Keeping your eye on the mathematics to be learned. Mathematics Teaching in the Middle School14(9), 548-556.

Smith, M. S., Stein, M. K., Arbaugh, F., Brown, C. A., & Mossgrove, J. (2004). Characterizing the cognitive demands of mathematical tasks: A task-sorting activity. In G. W. Bright & R. N. Rubenstein (Eds.), Professional development guidebook for perspectives on the teaching of mathematics: Companion to the sixty–sixth yearbook (pp. 45-72). Reston, VA: NCTM.

Star, J. R. (2015, April). When not to persevere – Nuances related to perseverance in mathematical problem solving (White paper). Chicago, IL: Spencer Foundation. Retrieved from http://hub.mspnet.org/index.cfm/28127/

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From research to practice. Mathematics Teaching in the Middle School, 3(4), 268-275.

Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S.& Hughes, E. K. (2008). Orchestrating productive mathematical discussions: Five practices for helping teachers move beyond show and tell. Mathematical Thinking and Learning, 10(4), 313-340.

Stein, M. K., Grover, B. W., & Henningsen, M. (1996). Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: An analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. American educational research journal33(2), 455-488.

Stein, M. K., Remillard, J., & Smith, M. S. (2007). How curriculum influences student learning. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 319-369). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Stein, M. K., Smith, M. S., Henningsen, M. A., & Silver, E. A. (2016). Implementing Standards-Based Math Instruction: A Casebook for Professional Development. Τόπος: Teachers College Press.

Stein, M., Carnine, D. & Silbert, G. 1997, Designing Effective Mathematics Instruction: A Direct

Stigler, J.W., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the world’s teachers for improving education in the classroom. New York: The Free Press.

Sullivan, P., Askew, M., Cheeseman, J., Clarke, D., Mornane, A., Roche, A., & Walker, N. (2015). Supporting teachers in structuring mathematics lessons involving challenging tasks. Journal of Mathematics Teacher Education18(2), 123-140.

Sullivan, P., Mousley, J., & Zevenbergen, R. (2006). Teacher actions to maximize mathematics learning opportunities in heterogeneous classrooms. International Journal of Science and Mathematics Education, 4, 117-143.

Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners (2nd ed.). VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Tomlinson, C. A. (2017). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms (3rd ed.) Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2000). Mathematics education in the Netherlands: A guided tour. Freudenthal Institute Cd-rom for ICME9. Utrecht: Utrecht University.

Wallace, A., White, M. & Stone, R. 2010, “Sand and Water Table Play”, Teaching Children Mathematics, vol. 16, no. 7, pp. 394 – 400.

Way, J. (2008). Using questioning to stimulate mathematical thinking. Australian primary mathematics classroom, 13(3), 22-27.

Williams, E. & Shuard, H. ((1994). Primary Mathematics Today. United Kingdom: Longman.

Yackel, E. & Cobb, P. (1996). Sociomathematical Norms, Argumentation, and Autonomy in Mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 27 (4), 458- 477.