Μελλοντικοί Στόχοι

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου καθορίζει τους δέκα βασικότερους Στρατηγικούς Στόχους (Ενότητες), στην υλοποίηση των οποίων θα επικεντρωθεί το Πανεπιστήμιο μέχρι το 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει μέχρι το 2020:
  1. Να λειτουργεί στο σύνολό του στην Πανεπιστημιούπολη, σε χώρο συνολικής έκτασης 1.204.500 τ.μ.
  2. Να προσφέρει προγράμματα σπουδών σε εννέα συνολικά σχολές.
  3. Να φοιτούν σε αυτό 10000 φοιτητές (7500 προπτυχιακοί και 2500 μεταπτυχιακοί, δηλαδή με αναλογία 3:1).
  4. Να εργοδοτεί 1000 μέλη ακαδημαϊκού και 1000 μέλη διοικητικού προσωπικού.
Ο πιο σημαντικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη τριών νέων σχολών: Ιατρικής Σχολής, Νομικής Σχολής και Σχολής Καλών Τεχνών. Η Ιατρική Σχολή έχει αρχίσει τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2013.
 
Άλλοι σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των υφιστάμενων σχολών και τμημάτων, την ενίσχυση της έρευνας, την ενίσχυση της διδασκαλίας, τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη μηχανισμών απολογισμού του έργου του Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάμενων δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής – Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (e-University) και την υποστήριξη των φοιτητών.
 
Το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της πολιτικής για διεθνοποίηση, επιδιώκει την ανάπτυξη επιδιωκόμενων συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και την καλλιέργεια στενότερων σχέσεων με πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα διερευνώνται και οι συνεργασίες του με πανεπιστήμια διεθνώς.