Το έργο περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις που αφορούν σε προμήθειες ή ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών (application software), σε προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής/επικοινωνιών και λογισμικού συστημάτων (system software), στην εξασφάλιση μηχανισμών και εργαλείων για την ασφαλή αξιοποίηση και χρήση του νέου περιβάλλοντος καθώς και σε αναγκαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 
 
Δράση 1: Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
 
Αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τις ανάγκες σε υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας Οικονομικών, των εκτελεστικών οργάνων και των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου και θα καλύπτει τα ακόλουθα:
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Γενικό Καθολικό
 • Εισπράξεις
 • Τιμολόγηση
 • Πληρωμές
 • Διαχείριση Μετρητών
 • Τήρηση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού o Προϋπολογισμός
 • Μισθοδοσία
 • Διαχείριση Προσφορών/Παραγγελιών/Αγορών/Ανανεώσεων αδειών χρήσης λογισμικού και συμφωνιών συντήρησης.
 • Οικονομική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων και χορηγιών
 • Διαχείριση Αποθηκών και Αποθεμάτων 
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Αφορά σε Υποσύστημα παρακολούθησης έργων και συμβάσεων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση του συνολικού κύκλου ενός ερευνητικού έργου. Θα παρέχει λειτουργίες που υποστηρίζουν ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο που αφορά την υποβολή προτάσεων για ερευνητικά έργα, είτε αυτά είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά, την ανάληψη των έργων, την υπογραφή συμβάσεων έργου, τη σύνταξη, υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των εισπράξεων και των πληρωμών του έργου καθώς και των σχετικών αναφορών προόδου του φυσικού του αντικειμένου.
Δράση 2: Σύστημα Υποστήριξης Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων
 
Αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος λειτουργικής και «έξυπνης» υποστήριξης των σωμάτων λήψης αποφάσεων (π.χ. Συμβούλιο, Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Συγκλητικές Επιτροπές, Πρυτανικές Επιτροπές, Κοσμητείες, κ.α.,) που λειτουργούν είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη βάση στο Πανεπιστήμιο. Συνοπτικά το σύστημα θα καλύπτει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
  • Αυτόματη πρωτοκόλληση και διανομή στους παραλήπτες των εισερχόμενων εγγράφων-αιτημάτων οποιουδήποτε πολίτη προς το Πανεπιστήμιο, όπως και την πρωτοκόλληση των εξερχόμενων εγγράφων
  • Μοντελοποίηση και τυποποίηση της ροής των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αιτήματος από τις εσωτερικές δομές του Ιδρύματος.
  • Συγκέντρωση των λειτουργιών που απαιτούνται για την εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαχείριση των εγγράφων, η οποία διατίθεται σε διάφορες μορφές (έντυπη και ηλεκτρονική) και διακινείται δια μέσου διαφορετικών μέσων (e-mails, faxes, κ.λ.π.)
  • Υπηρεσίες Υποβολής θέματος για συζήτηση
  • Υπηρεσίες ετοιμασίας, έγκρισης και κοινοποίησης της ημερήσιας διάταξης
  • Υπηρεσίες ετοιμασίας, έγκρισης και κοινοποίησης πρακτικών
  • Υπηρεσίες κοινοποίησης και διαχείρισης των αποφάσεων
  • Υπηρεσίες παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων
  • Υπηρεσίες έξυπνης Αναζήτησης για παρόμοιες Αποφάσεις και εύρεσης στοιχείων (παρόμοιων, ιστορικό κτλ) που αφορούν ένα θέμα
  • Δυνατότητες εξαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων με χρήση άλλων εργαλείων όπως για παράδειγμα την οικογένεια εργαλείων της MS Office.
  • Επικοινωνία και προώθηση αποφάσεων μεταξύ σωμάτων
  • Δυνατότητες εξαγωγής στατιστικών στοιχείων
Δράση 3: Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Το σύστημα θα παρέχει στα στελέχη της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, των εκτελεστικών οργάνων και των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου, τα κατάλληλα εργαλεία για την καθημερινή εργασία τους.
 
Ειδικότερα, το σύστημα θα καλύπτει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
   • Άμεση, εύκολη, και ακριβή πληροφόρηση για το ανθρώπινο δυναμικό σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας.
   • Παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις αποφάσεις των στελεχών που αφορούν σε εργασιακά θέματα. Τέτοια θέματα σχετίζονται με προβλέψεις αποχωρήσεων, διατήρηση στελεχών, σύσφιξη σχέσεων με τα στελέχη, υποστήριξη υποθετικών σεναρίων (what if) κ.λπ.
   • Επιπλέον το σύστημα Ανθρωπίνου Δυναμικού περιλαμβάνει λειτουργίες , όπως έλεγχος προσέλευσης, έλεγχος απόδοσης, έλεγχος αιτημάτων, διαχείριση εξόδων κ.ο.κ.
   Το Λογισμικό που θα εγκατασταθεί θα καλύπτει τα ακόλουθα:
   • Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού
   • Διαχείριση Μισθολογικών Κλιμάκων και Προσαυξήσεων
   • Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων
   • Υποστήριξη πολλαπλών κατηγοριών εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό, Επισκέπτες Καθηγητές, Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό, Συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό, Ωρομίσθιο Προσωπικό, Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μισθωμένες Υπηρεσίες κ.α.)
   • Υποστήριξη πολλαπλών βαθμίδων (βαθμίδες ακαδημαϊκού προσωπικού, βαθμίδες διοικητικού προσωπικού)
   • Διαχείριση Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
   • Διαχείριση Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
   • Διαχείριση Αδειών
   • Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου (Time-off) και Υπερωριών
   • Διαχείριση Βαρδιών Επιφυλακής
   • Υποστήριξη διαδικασιών Αξιολόγησης Προσωπικού
   • Υποστήριξη διαδικασίας Επιμόρφωσης Προσωπικού
   • Υποστήριξη διαδικασιών Προκήρυξης Θέσεων και Πρόσληψης Προσωπικού
   • Υποστήριξη διαδικασιών ανέλιξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού
   • Έλεγχο προσέλευσης Προσωπικού
Δράση 4: Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης και Ενοποιημένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 
Αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα του Η-Πανεπιστημίου. Αφορά στη δημιουργία διαδικτυακής πύλης και την απαραίτητη επιχειρησιακή και τεχνική ενοποίηση όλων των συστημάτων ώστε να είναι δυνατή η παροχή ολοκληρωμένων και προσωποποιημένων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες.
 
Μελέτη Εφαρμογής Ενοποιημένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 
Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν, αναλυθούν, επαναξιολογηθούν και να επανασχεδιαστούν (όπου αυτό είναι απαραίτητο) τόσο οι εσωτερικές διεργασίες όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, όσο και οι διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται πολλές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ή απαιτείται η εμπλοκή τρίτων (φοιτητών, ακαδημαϊκού προσωπικού, τμημάτων, εξωτερικών συνεργατών κτλ.), καθώς επίσης και ο τεχνικός σχεδιασμός και αναγνώριση πρωτοκόλλων επικοινωνίας και διασύνδεσης των εμπλεκομένων εφαρμογών και συστημάτων, έτσι ώστε το όφελος από την εγκατάσταση, υλοποίηση και εφαρμογή της λύσης να είναι το μέγιστο δυνατό.
 
Ενοποίηση Συστημάτων Υφιστάμενων και υπό Προμήθεια Συστημάτων
 
Όλα τα υφιστάμενα, υπό υλοποίηση και προγραμματισμένα/υπό μελέτη πληροφορικά συστήματα θα είναι μεταξύ τους ενοποιημένα (integrated) και διασυνδεδεμένα, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα, προσφέροντας την ικανότητα πρόσβασης στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση ανεξαρτήτως φυσικής τοποθεσίας, αξιοποιώντας σε όλο το περιβάλλον ένα και μοναδικό λογαριασμό, κατάλληλα διαβαθμισμένο. Το ενοποιημένο σύστημα θα αποτελεί τη βάση στην οποία σχεδιάζεται και αναπτύσσεται η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί την μοναδική πηγή αναφοράς (single point of truth) για τα δεδομένα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Διαδικτυακή Πύλη
Η διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου θα λειτουργεί ως το κοινό σημείο πρόσβασης για όλες τις υπηρεσίες και πληροφορίες που θα παρέχονται από τα συστήματα του Πανεπιστημίου στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μέσω της πύλης, θα μπορεί ο οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος χρήστης των συστημάτων του Πανεπιστημίου, με ένα και μοναδικό λογαριασμό, να έχει πρόσβαση στα συστήματα, υπηρεσίες και πληροφορίες που χρειάζεται και δικαιούται να έχει πρόσβαση. Θα παρέχονται οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ακαδημαϊκό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές (υφιστάμενους και μελλοντικούς) και αποφοίτους. Επίσης η προσφερόμενη πληροφόρηση θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. Επιπλέον ο κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της παρεχόμενης πληροφόρησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
 
Δράση 5: Θεμελιώδεις Υπηρεσίες Υποδομής-Υπηρεσίες Επικοινωνίας Συνεργασίας
 
Αφορά την αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρονται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΥΕΣ η οποία θα ενοποιήσει, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες
 
   • Ηλεκτρονικού Tαχυδρομείου
   • Προσωπικών και Κοινόχρηστων Ημερολογίων
   • Προσωπικών και Κοινόχρηστων Βιβλίων Επαφών (address book)
   • Διαχείρισης Εργασιών (tasks)
 
Με την εισαγωγή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΥΕΣ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει:
 
   • Στη διευκόλυνση και ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
   • Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (κοινόχρηστου ημερολόγιου, επαφών, και εργασιών με ελεγχόμενη πρόσβαση) για αυτοματοποίηση διαδικασιών και κατ επέκταση αύξηση της παραγωγικότητας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
   • Στην παροχή των απρόσκοπτων υπηρεσιών με υψηλή διαθεσιμότητα, ολοκληρωμένη ασφάλεια, και απλοποιημένη διαχείριση
   • Στην αναβαθμισμένη εμπειρία και ικανοποίηση του χρήστη όσο αφορά την όλη πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας
   • Στη μετάπτωση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και βάσης χρηστών καθώς και των προσωπικών ρυθμίσεων τους από το υφιστάμενο σύστημα στο νέο, και
   • Στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των διαχειριστών της ΥΕΣ για την εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση της όλης λύσης
Δράση 6: Θεμελιώδεις Υπηρεσίες Υποδομής
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα από τη δράση αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο συστήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση απώλειας από κακόβουλη ενέργεια ή φυσική καταστροφή με άμεση διόρθωση και επαναφορά. Επιπρόσθετα το σύστημα αυτό θα προσφέρει δυνατότητα υποστήριξης και υλοποίησης σχετικών πολιτικών του Πανεπιστημίου, όπως για παράδειγμα:
   • Περίοδος που ένα αντίγραφο θα διατηρείται
   • Αριθμός αντιγράφων που θα διατηρούνται (Grandfather, Father, Son
   • Συχνότητα αρχειοθέτησης ενός συστήματος
 
Η αρχιτεκτονική της υπηρεσία τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς διαχωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:
   • Ενότητα Α - Σύστημα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας εξυπηρετητών
    • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας για εξυπηρετητές
    • Παρακολούθηση και αναφορά (Monitoring and Reporting)
    • Φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας
    • Δυνατότητες επαναφοράς
    • Deduplication
    • Κρυπτογράφηση δεδομένων
    • Αναφορές πρόσβασης διαχειριστών (Administration Audit)
   • Ενότητα Β - Σύστημα αποθηκευτικού χώρου
    • Αποθηκευτικός χώρος
    • Αναπαραγωγή δεδομένων (data replication)
    • Σύνδεση με εικονική υποδομή του ΠΚ
   • Ενότητα Γ - Σύστημα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας Προσωπικών Υπολογιστών
    • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας για προσωπικούς υπολογιστές
    • Παρακολούθηση και αναφορά (Monitoring and Reporting)
    • Deduplication
    • Δυνατότητες επαναφοράς
    • Πρόσβαση στα δεδομένα
    • Κρυπτογράφηση δεδομένων
    • Διασύνδεση με υπηρεσία καταλόγου
    • Διαχείριση με βάση ρόλους (Role Based Administration)
    • Αναφορές πρόσβασης διαχειριστών (Administration Audit)
   • Ενότητα Δ - Καμπίνες
Δράση 7:Αναβάθμιση και επέκταση Δικτυακής Υποδομής
 
Η αναβάθμιση και επέκταση της Δικτυακής Υποδομής αποτελείται από δύο Ενότητες:
   • Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Πληροφόρησης
   • Ολοκληρωμένο Σύστημα IP Τηλεφωνίας
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Πληροφόρησης
 
Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, παροχή εκπαίδευσης και συντήρηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Πληροφόρησης. Με τον όρο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Πληροφόρησης εννοούμε τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τη διάχυση εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και άλλου πολυμεσικού περιεχομένου πληροφορία προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και ευρύτερα. Η διάχυση του υλικού θα γίνεται μέσω δικτύου οθονών πληροφόρησης που θα εγκατασταθούν σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και μέσω του διαδικτύου.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Ολοκληρωμένο Σύστημα IP Τηλεφωνίας
 
Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, παροχή εκπαίδευσης και συντήρηση Ολοκληρωμένου Συστήματος IP Τηλεφωνίας. Με τον όρο Ολοκληρωμένο Σύστημα IP τηλεφωνίας εννοούμε τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών δικτύου στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Επιπρόσθετα, θα αντικατασταθεί ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός τηλεφωνίας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
 
Δράση 8:Σύστημα Διαχείρισης Ταυτοτήτων (IDM)
 
Αφορά την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ταυτοτήτων και Δικαιωμάτων Πρόσβασης (ΣΔΤ) το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας «έξυπνων καρτών» αλλά και της κατάλληλης υποδομής θα διασφαλίσει την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών σε φυσικούς και λογικούς πόρους του Πανεπιστημίου.
 
Η υλοποίηση του συστήματος θα δώσει την δυνατότητα στο χρήστη να γνωρίζει μόνο ένα όνομα χρήστη και συνθηματικού για τη σύνδεση του στα διάφορα συστήματα του ΠΚ. Επίσης θα του παρέχεται η δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να μην χρειάζεται να επιβεβαιώνει τα στοιχεία του σε κάθε εφαρμογή στην οποία θα έχει πρόσβαση εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί αρχικά τα στοιχεία και τα δικαιώματα πρόσβασης του.
 
Με την υλοποίηση του ΣΔΤ αναμένεται ότι το Πανεπιστήμιο θα αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία της «έξυπνης κάρτας», η υπηρεσία καταλόγου (υποδομή LDAP/AD/OID) καθώς και τα υπόλοιπα συστήματα που θα συνδεθούν με το ΣΔΤ με στόχο την παροχή των πιο κάτω βασικών λειτουργιών:
   • Δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης των χρηστών
   • Ενσωματωμένο πλαίσιο διαχείρισης των λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης και εξουσιοδότησης με βάση την πολιτική του Πανεπιστημίου
   • Αυτόματη διαχείριση λογαριασμών κατά την εισαγωγή ή την αποχώρηση χρηστών καθώς και μια διαδικασία ελέγχου για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων ασφαλείας
   • Υπηρεσίες ασφαλισμένης πρόσβασης σε φυσικούς και λογικούς πόρους
   • Υπηρεσίες ενιαίας προσπέλασης σε φυσικούς και λογικούς πόρους
   • Ασφαλισμένη και αξιόπιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες του Πανεπιστημίου
Δράση 9:Υπηρεσίες Προστασίας Ασφάλειας Επιχειρησιακής Συνέχειας
 
Αφορά την κάλυψη των αναγκών για προστασία των συστημάτων και χρηστών της, από κακόβουλες ενέργειες που προέρχονται από το διαδίκτυο αλλά και από «μολυσμένα» συστήματα ή προσωπικούς υπολογιστές στο εσωτερικό του δικτύου της. Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής θα υλοποιηθούν δυο νέες υπηρεσίες μέσω ενός ή περισσότερων συστημάτων:
   • Υπηρεσία Φιλτραρίσματος Περιεχομένου Ιστού (Web Content Filtering)
   • Υπηρεσία Πρόληψης Δικτυακών Εισβολών (Intrusion Prevention System)
 
Υπηρεσία Φιλτραρίσματος Περιεχομένου Ιστού
 
Η Υπηρεσία Φιλτραρίσματος Περιεχομένου στοχεύει στην προστασία των δεδομένων, συστημάτων και χρηστών του Πανεπιστημίου από κακόβουλο περιεχόμενο ιστοσελίδων ή κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα.
 
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Φιλτραρίσματος Περιεχομένου, θα μπορεί να υποστηρίξει και υλοποιήσει πολιτικές ασφάλειας του Πανεπιστημίου όπως για παράδειγμα:
   • Ασφαλισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
   • Ασφαλισμένη πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους
 
Υπηρεσία Πρόληψης Δικτυακών Εισβολών (IPS)
 
Η αναβάθμιση του Συστήματος Πρόληψης Δικτυακών Εισβολών στοχεύει στην προστασία των δεδομένων, συστημάτων και χρηστών από δικτυακές απειλές και εισβολές μέσω:
   • Συνεχής ενημέρωσης όσον αφορά πιθανές απειλές (πρόληψη
   • Έγκαιρη ανίχνευση και καταστολή εισβολής
   • Άμεση και αποτελεσματική ανάκαμψη σε περίπτωση εισβολής
Δράση 10:Σύστημα Συμβαλλόμενων Φορέων (Απ., Στ., Δωρ.)
 
Αφορά την προμήθεια συστήματος για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Γραφείων Αποφοίτων και Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ).
 
Η έλλειψη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου με τους απόφοιτους του, τους ενδεχόμενους και τρέχοντες δωρητές, και ενημέρωσής τους για τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα και άλλες δραστηριότητες του ιδρύματος καθιστά αναποτελεσματική τη λειτουργία του Γραφείου Αποφοίτων και του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης.
 
Ως εκ τούτου, κρίνεται ως απαραίτητη η ανάπτυξη δικτύου επαφών των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την ενίσχυση και διατήρηση των σχέσεων με την ομάδα των αποφοίτων και τη στοχευμένη προβολή των δραστηριοτήτων του Γραφείου Αποφοίτων και του Πανεπιστημίου εν γένει.
 
Το σύστημα αναμένεται να αυτοματοποιήσει τη ροή εργασίας των διαδικασιών που απαιτούνται για:
   • Tην ανανέωση των στοιχείων των αποφοίτων
   • Tην ανανέωση των στοιχείων των αποφοίτων από άλλα συστήματα του ΠΚ
   • Την προσθήκη νέων στοιχείων για τη βάση των δωρητών
   • Τη διεξαγωγή μιας εκδήλωσης/δραστηριότητας
   • Την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε απόφοιτους και δωρητές
   • Την αίτηση κάρτας μέλους από τους απόφοιτους
   • Την ανάρτηση ενημερωτικών δελτίων, επιστολών, εντύπων και άλλου υλικού
Δράση 11:Σύστημα Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να καταστεί ένας από τους πρωτοπόρους ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο μέσω του έργου Η-Πανεπιστήμιο θα αναβαθμίσει σημαντικά τις Υπηρεσίες που παρέχει προς τους ερευνητές με στόχο την βελτίωση της δυνατότητας του Πανεπιστημίου να προσελκύει ερευνητικά προγράμματα.
 
Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Ερευνητικών Προτάσεων περιλαμβάνουν:
   • Άμεση ενημέρωση (διαδίκτυο , email , κινητό) σχετικά με οποιεσδήποτε ερευνητικές προσκλήσεις είναι ανοικτές ανά πάσα χρονική στιγμή
   • Υποστήριξη της διαδικασίας εξεύρεσης εταίρων για την κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση
   • Παροχή οδηγιών για την συμπλήρωση των ερευνητικών προτάσεων
   • Αυτοματοποιημένη δημιουργία των ερευνητικών προτάσεων συμπεριλαμβανομένης ολοκληρωμένης διαδικασίας των δελτίων υποβολής των έργων
   • Διαχείριση της επικοινωνίας με τον διαχειριστικό φορέα
   • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των εσωτερικών ερευνητικών προτάσεων
   • Άμεση ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πρόταση
   • Με την έγκριση μια ερευνητικής πρότασης να μετατρέπεται αυτόματα σε ερευνητικό έργο με την δημιουργία των απαραίτητων εγγράφων και την ενημέρωση όλων των υπόλοιπων επιχειρησιακών εφαρμογών.
   • Δημιουργία αρχείου ερευνητικών προτάσεων
Μέσω του συστήματος αυτού θα παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη και διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου στην Υπηρεσία Έρευνας του Πανεπιστημίου όσο και σε όλες της οντότητες του Πανεπιστημίου που εμπλέκονται με τα θέματα διαχείρισης ερευνητικών προτάσεων.
 
Δράση 12: Σύμβουλος Υποστήριξης Έργου
 
Στόχος είναι η διαχειριστική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (Πανεπιστήμιο Κύπρου) για την υλοποίηση του Έργου «η-Πανεπιστήμιο».
 
Οι υπηρεσίες του Σύμβουλου Υποστήριξης Έργου περιλαμβάνουν:
   • Υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό της υλοποίησης του Έργου «η-Πανεπιστήμιο»
   • Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου ως Δικαιούχου του ΕΠ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με άξονα προτεραιότητας: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
   • Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου για το Έργο και των επιμέρους συμβάσεων του
 
Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου «η-Πανεπιστήμιο» με βάση τους στόχους που προδιαγράφονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) καθώς και τις διαχειριστικές απαιτήσεις των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των αρμόδιων Εθνικών Δομών.
 
Δράση 13: Δημοσιότητα
 
Το έργο θα ακολουθήσει πιστά τις υποχρεωτικές δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ειδικότερα και σε σχέση με τα περιγραφόμενα σχετικά με την προβολή της ταυτότητας του έργου και σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης για την συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΤΠΑ σε όλες τις ενέργειες κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης καθώς και τις προαιρετικές δράσεις σχετικά με την πληροφόρηση και δημοσιότητα περί ευρείας σηματοδότησης, ανακοινώσεις στον τύπο, έκδοσης ενημερωτικών εντύπων, ημερίδες και γενικής ενημέρωσης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 
Δράση 14: Σύμβουλος Διασφάλισης Ποιότητας
 
Αφορά τη διασφάλιση του ότι οι επιμέρους δραστηριότητες καθώς και όλα τα παραδοτέα του Έργου είναι υψηλής ποιότητας, και σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα διαχείρισης του Έργου, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τις λειτουργικές προδιαγραφές και τη μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου.
 
Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνουν:
   • Υποστήριξη του ΠΚ στο σχεδιασμό για τη διαχείριση της ποιότητας του Έργου «η-Πανεπιστήμιο» και των Νομικών Δεσμεύσεων που περιλαμβάνει
   • Έλεγχος και Διασφάλιση υψηλής ποιότητας για τις επιμέρους δραστηριότητες και παραδοτέα του Έργου η-Πανεπιστήμιο
   • Πιστοποίηση των παραδοτέων των επιμέρους Νομικών Δεσμεύσεων που περιλαμβάνει το Έργο «η-Πανεπιστήμιο»
 
Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εξασφαλίσει την πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας των παραδοτέων των Νομικών Δεσμεύσεων του έργου «η-Πανεπιστήμιο», σε σχέση με τα προκαθορισμένα πρότυπα που προδιαγράφονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) καθώς και τα έγγραφα διαγωνισμού για τις Νομικές Δεσμεύσεις του Έργου.
 
Δράση 15: Αναβάθμιση πυρήνα δικτύου και Δικτυακών Υπηρεσιών