Τίτλος Έργου
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Η-Πανεπιστήμιο
 
Προγραμματική Περίοδος
Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
 
Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
 
Ειδικός Στόχος
Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 
Δράσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου Η-Πανεπιστήμιο, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες διακριτές Δράσεις/ Νομικές Δεσμεύσεις Αναλυτική Περιγραφή Δράσεων :
 
 1. Προμήθεια Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Προμήθεια Συστήματος Υποστήριξης Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων
 3. Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Προμήθεια Συστήματος Διαδικτυακής Πύλης και Ενοποιημένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 5. Θεμελιώδεις Υπηρεσίες Υποδομής: Υπηρεσίες επικοινωνίας/ συνεργασίας (ΥΕΣ) (communication/collaboration suite)
 6. Θεμελιώδεις Υπηρεσίες Υποδομής
 7. Αναβάθμιση και επέκταση Δικτυακής Υποδομής
 8. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ταυτοτήτων και Δικαιωμάτων Πρόσβασης
 9. Υπηρεσίες Προστασίας, Ασφάλειας και Επιχειρησιακής συνέχειας
 10. Προμήθεια Συστήματος Συμβαλλόμενων Φορέων (Απόφοιτοι, Σταδιοδρομία, Δωρητές)
 11. Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων
 12. Σύμβουλος Υποστήριξης Έργου
 13. Δημοσιότητα
 14. Σύμβουλος Διασφάλισης Ποιότητας
 15. Αναβάθμιση πυρήνα δικτύου και Δικτυακών Υπηρεσιών