Περιγραφή Έργου
 
Το αντικείμενο του έργου Η-Πανεπιστήμιο του Πανεπιστημίου Κύπρου στηρίζεται σε μια χρηστο-κεντρική (user-oriented) προσέγγιση με στόχο την παροχή προσωποποιημένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αποφοίτους και ευρύτερο κοινό).
 
Το Η-Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να απελευθερώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το κάθε μέλος του προσωπικού από εργασίες εκτός της κυρίας αποστολής του (και από την γραφειοκρατία) για να ασχοληθεί απρόσκοπτα στα ειδικά του θέματα, με την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό νέων τάσεων και προηγμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος που θα αναβαθμίσει ποιοτικά το έργο του Πανεπιστημίου και θα υποστηρίξει την επέκταση τις λειτουργίας του όπως αυτή σχεδιάζεται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Αφορά κατ' ουσία σε έργο ανάπτυξης υπηρεσιών μιας στάσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προς όλους τους συναλλασσόμενους με αυτό, ήτοι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό,), εξωτερικούς συναλλασσόμενους (π.χ. προμηθευτές) και λοιπούς εξωτερικούς φορείς (π.χ. Υπουργεία), καλύπτοντας και ακολουθώντας πλήρως την σχετική νομοθεσία, όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας και προσβασιμότητας και περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη γι αυτό πράξη : επανασχεδιασμό διαδικασιών, ετοιμασία προδιαγραφών, προκήρυξη δημόσιων προσφορών, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, εκπαίδευση, διάχυση ενημερωτικού υλικού καθώς και καθιέρωση προτύπων.
 
Στόχοι Έργου
 
Το έργο Η-Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί τους πιο κάτω στρατηγικούς στόχους:
 
  • Την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διοικητικών υπηρεσιών του, μέσα από τον συνεπακόλουθο και αναπόφευκτο επανασχεδιασμό των διαδικασιών που θα προκύψει μέσα από την υιοθέτηση των νέων υπηρεσιών και συστημάτων.
  • Την παροχή αυτοματοποιημένης υποστήριξης στο έργο της διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας του Πανεπιστημίου.
  • Την ενοποίηση και ομοιογενοποίηση των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών μεταξύ τους καθώς και με τις διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Την επέκτασή υφισταμένων με νέες υπηρεσίες που δεν ήταν εφικτές στο παρελθόν.
  • Την αύξηση της αποδοτικότητας με παράλληλη μείωση στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών