Τα έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου https://portal.ucy.ac.cy/EL/Administrative/Forms_Circulars_Manuals/Pages/UCYForms.aspx  (ελεγχόμενη πρόσβαση):

  • 'Εντυπο για εγγραφή σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 33 π.μ.
  • Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές για μέλος Διοικητικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας "Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου" σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. Επιπέδου Μάστερ
  • Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου
  • Δελτίο Παρακολούθησης Συνεδρίων/Διαλέξεων
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε Διδακτορικούς Φοιτητές από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων
  • Έντυπο Αλλαγής Βαθμολογίας
  • Περιγραφές και Εγκρίσεις Νέων Μαθημάτων (Έντυπα για έγκριση νέων μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος σας (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και για την ετοιμασία διαγραμμάτων για τα προσφερόμενα μαθήματα του εξαμήνου (στο βαθμό που εφαρμόζεται).