Τα έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου https://portal.ucy.ac.cy/EL/Administrative/Forms_Circulars_Manuals/Pages/UCYForms.aspx  (ελεγχόμενη πρόσβαση):

  • Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές για μέλος Διοικητικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας "Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου" σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. Επιπέδου Μάστερ
  • Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου
  • Δελτίο Παρακολούθησης Συνεδρίων/Διαλέξεων
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε Διδακτορικούς Φοιτητές από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων
  • Έντυπο Αλλαγής Βαθμολογίας