Εκτύπωση
Προσωπικό/ Καθήκοντα | Εγχειρίδια | Οδηγοί – Διαδικασίες | Έντυπα | Κενές Θέσεις | Νομοθεσίες
 
1.  Ρυθμίσεις απασχόλησης ΕΕ Διδασκαλίας
 
2.  Κανόνες για Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες.
 
3.  Παράλληλη απασχόληση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.
 
4.  Επιμερισμός μισθοδότησης ατόμων που κατέχουν συνδυασμούς θέσεων.
 
5. Εγκύκλιος 4.8: Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Εξωτερικά Προγράμματα, Επιπρόσθετη Διδασκαλία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική Εκμετάλλευση.
 
6. Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες