Εκτύπωση
Προσωπικό/ Καθήκοντα | Εγχειρίδια | Οδηγοί – Διαδικασίες | Έντυπα | Κενές Θέσεις | Νομοθεσίες
 
Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης Επιλογής Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού
 
Το Γραφείο χειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού (συγκεκριμένα στις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Καθηγητή) και άλλου προσωπικού (Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί, Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί Σύντομης Διάρκειας) και Επιστημονικού Προσωπικού/Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικοί Επιστήμονες, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές - Φοιτητές). Οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:
 
 • Προκήρυξη κενών θέσεων
 • Ετοιμασία νέων συμβολαίων και ανανεώσεων συμβολαίων Επιστημονικού/Βοηθητικού Διδακτικού και Άλλου Προσωπικού
 • Ετοιμασία επιστολών εκλογής και ανέλιξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Ετοιμασία βεβαιώσεων εργοδότησης
 • Επιβεβαίωση μισθολογικών τοποθετήσεων ακαδημαϊκού προσωπικού
 • Παροχή υποστήριξης στον Εσωτερικό Νομικό Σύμβουλο και στους Εξωτερικούς Νομικούς
 • Συμβούλους για θέματα που αφορούν στο προσωπικό
 • Τήρηση Δεικτών Εργασίας βάσει EFQM
 • Έλεγχος εντύπων για πληρωμή επιπλέον απολαβών μέσω μισθοδοσίας
 • Έλεγχος και η έγκριση αιτημάτων για μίσθωση υπηρεσιών
 • Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαδικασίας Ανέλιξης διαδικασιών ανέλιξης
 • Υλοποίηση αποφάσεων των διαφόρων Σωμάτων του Πανεπιστημίου
 • Συμβολή στον καταρτισμό προτάσεων για θέσπιση πολιτικής σε περιοχές όπου εντοπίζονται κενά και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων διαδικασιών