Προσωπικό/Καθήκοντα | Θέματα Προσωπικού Α-Ω | Κενές Θέσεις | Αιτήσεις | Ανακοινώσεις

 

Για πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν το Διοικητικό Προσωπικό δείτε το Εγχειρίδιο Διοικητικού Προσωπικού

 

 
(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 

 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 
Απαιτούμενα Προσόντα - Διευκρινίσεις
 
 
Γραπτή Εξέταση
 
Η διαδικασία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος του Ν.6 (Ι)/1998
 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
 
 
 
 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 
 
 
ΥΑΔ.ΑΙΤ.03 - Αίτηση για πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού με σύμβαση σύντομης διάρκειας
 
 
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
 
 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Η διαδικασία προαγωγής του Διοικητικού Προσωπικού γίνεται βάσει τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 έως 2008.
 
 
 
(2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
 
Αιτήσεις για εσωτερικές προκηρύξεις συμπληρώνονται ΜΟΝΟ κατόπιν εσωτερικής γνωστοποίησης.
 
 
 
(3) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
 
Βάσει του κανονισμού 5(3) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 2008, οι διορισμοί σε μόνιμες θέσεις γίνονται με διετή δοκιμασία. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μπορεί με απόφασή του να μειώσει ή να παρατείνει την περίοδο της δοκιμασίας.
 
 
(4) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Η διαδικασία ανανέωσης ορισμένου χρόνου σύμβασης απασχόλησης αρχίζει περίπου δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση της χρονικής περιόδου της σύμβασης. Αρχικά, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ζητά από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου όπως υποβάλει λεπτομερή εισήγηση στην οποία να δικαιολογείται ή μη η ανανέωση της σύμβασης του/της. Στη συνέχεια, και αφού υποβληθεί η σχετική εισήγηση για ανανέωση ή μη της σύμβασης ορισμένου χρόνου, ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού (με εξουσιοδότηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών) αποφασίζει σχετικά.
 
 
(5) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Μετά τη απασχόληση 24 μηνών με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με σχετική έγκριση από τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού η σύμβαση ανανεώνεται για ακόμα έξι μήνες. Δύο μήνες περίπου πριν τη συμπλήρωση 30 μηνών συνεχούς απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ζητά από τον/την προϊστάμενο/νη του υπαλλήλου όπως, υποβάλει εισήγηση αναφορικά με τη μετατροπή της σύμβασης του/της σε σύμβαση αορίστου χρόνου, υποβάλει γραπτώς λεπτομερή εισήγησή καθώς και αξιολόγηση του υπηρεσιακού έργου του ατόμου για ολόκληρη τη χρονική περίοδο κατά την οποία απασχολήθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ακολούθως, τόσο η εισήγηση όσο και οι υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για εξέταση και λήψη σχετικής απόφασης.
 
 
(6) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
 
Αιτήματα για μετακίνηση υποβάλλονται εμπιστευτικά στο γραφείο Υποστήριξης και Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού από τον εργαζόμενο και καταχωρούνται σε σχετικό αρχείο. Όταν παρουσιαστεί ανάγκη για πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εντός του οργανισμού η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
 
Για καθοδήγηση και υποβολή αιτήματος, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την κα Άννα Ζεμπύλα Καλλή (Ανώτερη Λειτουργό Πανεπιστημίου) στο τηλέφωνο αρ. 22894142.
 
 
 
(7) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
Οι βεβαιώσεις εργοδότησης εκδίδονται εντός δύο ημερών για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση σε όποιον εργαζόμενο το ζητήσει.
 
 
(8) ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ