ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΔΤ ΤΜΗΜΑ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
2005-2017
(ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)