Εκτύπωση
Στρατηγική Διεθνοποίησης ΠΚ
 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος διεθνών πανεπιστημιακών συνδέσμων και δικτύων. Συνεργάζεται μέσα από διακρατικές ή διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Έχει συνάψει Συμφωνίες Συνεργασίας στο πλαίσιο της δράσης Erasmus, καθώς και άλλες Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας είτε διαπανεπιστημιακές είτε διατμηματικές, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού, καθώς και πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων.
 
Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή), είναι υπεύθυνος για την προώθηση της Στρατηγικής Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον συντονισμό όλων των διαδικασιών που άπτονται σε θέματα Διεθνούς Προσέλκυσης, σύναψης Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με Πανεπιστήμια, επικοινωνίας με τα διάφορα Δίκτυα και Οργανισμούς στα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος (όπως π.χ. UNICA, Santander Group. IAU), καθώς και τη διοικητική υποστήριξη για εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συναντήσεις Δικτύων/Οργανισμών. 

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων (Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή) είναι επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση επισκέψεων και φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ αποτελεί το σημείο επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους Κύπριους και Έλληνες απόδημους. Παράλληλα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ενώ διαχειρίζεται, εκ μέρους της Επιτροπής, τα Άρθρα 3/319 - Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας και 3/314 - Συνδρομές, Συνεισφορές και αντιπροσώπευση σε ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς.

 
Υποστήριξη Κινητικότητας

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Κινητικότητα), έχει τη γενική και οικονομική διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ και Erasmus+ International (Δράσεις ΚΑ103 και ΚΑ107)  για την εξερχόμενη και εισερxόμενη κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και τοποθετήσεις, καθηγητών για διδασκαλία και προσωπικού για κατάρτιση. Είναι επίσης υπεύθυνος για την διαχείριση της κινητικότητας στα πλαίσια άλλων διμερών συμφωνιών συνεργασίας.