Η αποτελεσματική πρόσληψη, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία του οργανισμού. Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στις παραπάνω δραστηριότητες, από την ανάλυση θέσεων εργασίας έως την αξιολόγηση υποψηφίων, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας υψηλής ποιότητας λίστας προτεινόμενων ατόμων, βάσει των απαιτήσεων της θέσης. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. σ' αυτό τον τομέα περιλαμβάνουν την πλήρη ανάληψη των διαδικασιών πρόσληψης, την αξιολόγηση των υποψηφίων με χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης όπως Τεστ Ικανοτήτων, Κέντρα Αξιολόγησης και Εξεταστικά Δοκίμια με βάση προδιαγραφών που θέτει ο Οργανισμός.

Τεστ Ικανοτήτων

Τα εργαλεία Ev Ability εξετάζουν το βαθμό στον οποίο οι υποψήφιοι έχουν τις ικανόητες που απαιτούνται από διάφορες εργασίες. Αξιολογούν, για παράδειγμα, το γλωσσικό και αριθμητικό συλλογισμό για διάφορα επίπεδα θέσεων εργασίας, από διευθυντικές θέσεις και θέσεις ανώτερων στελεχών μέχρι θέσεις εκτελεστικού/διαχειριστικού και τεχνικού προσωπικού. Τα τεστ ικανοτήτων, βάσει ερευνών, αποτελούν την καλύτερη μενονωμένη μέθοδο πρόβλεψης της απόδοσης σε ένα εργασιακό ρόλο.

Κέντρα Αξιολόγησης

Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι η αποτελεσματική επιλογή και διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων βασίζεται στην αξιολόγηση των ατόμων με βάση τις συμπεριφορές που επιδεικνύουν. Βασικό χαρακτηριστικό των Κέντρων Αξιολόγησης ή/και Ανάπτυξης είναι η πολλαπλή αξιολόγηση, η οποία στηρίζεται σε διαφορετικά ψυχομετρικά εργαλεία και ασκήσεις προσομοίωσης για την αξιολόγηση των επιθυμητών επαγγελματικών ιδιοτήτων (competencies). Αυτή η προσέγγιση έχει συμβάλει σημαντικά στη διάδοση και χρήση αυτής της μεθοδολογίας σε πολλούς οργανισμούς, καθώς προκύπτουν άμεσα από αυτήν τα δυνατά σημεία και οι αναπτυξιακές ανάγκες των ατόμων, με αξιόπιστο τρόπο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τυπικού Κέντρου Αξιολόγησης ή/και Ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα: διαφορετικά κριτήρια/επαγγελματικές ιδιότητες, διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης, συμμετοχή πολλών αξιολογητών και ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών αξιολογούμενων. Το πρόγραμμα ενός Κέντρου βασίζεται σε ένα σαφές σύνολο κριτηρίων και όλα τα αποτελέσματα και οι κρίσεις στηρίζονται σε συμπεριφορές των αξιολογούμενων, οι οποίες συνοψίζονται στο τέλος κάθε Κέντρου, σρ σχέση με την κάθε επαγγελματική ιδιότητα.

Τα Κέντρα Αξιολόγησης ή/και Ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, όπως είναι οι προσλήψεις, οι προαγωγές, η αξιολόγηση του δυναμικού ενός ατόμου, η διάγνωση εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών, ο οργανωσιακός σχεδιασμός και ανάπτυξη.