Οι νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες καθιστούν την επιμόρφωση προσωπικού αναγκαίο παράγοντα επιτυχίας μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού, ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος.

Η κύρια δράση του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α αφορά στη δια βίου μάθηση με την προσφορά προγραμμάτων επιστημονικής επιμόρφωσης. Αντλώντας πρωτίστως από την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α είναι σε θέση να προσφέρει επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής στάθμης σε γενικά ή ειδικά θέματα. Τα προγράμματα μπορούν, επίσης, να εμπλουτιστούν με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά θέματα του προγράμματος. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα μπορούν να απευθύνονται σε γενικό ή ειδικό κοινό ή κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό να εστιάζονται και να αναπτύσσονται με βάση τις ειδικές προδιαγραφές που θα θέσει ο οργανισμός.

 Σεμινάρια που έχουν προσφερθεί από το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.

 • Στρατηγική και Διοίκηση
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Αρμένικα, Γαλλικά, Εβραϊκά Ρώσικα και Τούρκικα)
 • Ανάπτυξη Νέων Γονέων
 • Fundamental People Skills
 • Αρχαία Ελληνικά για καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης
 • Νεότερη Ιστορία για καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης
 • Νέα Ελληνικά για καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης
 • Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Hands on Tourist Guide Training and Train the Trainer Course
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριότητων στο Νηπιαγωγείο
 • Πρόγραμμα Αντιστοιχίας στην Προδημοτική Εκπαίδευση
 • Αστυνομία - Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση της Ευρώπης
 • Παιδική Ψυχολογία για Γονείς
 • Σχολή Ξεναγών
 • Επιμόρφωση Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Συνεργατικά Ιδρύματα
 • Ουσιοεξαρτήσεις
 • Φιλοσοφική Ανθρωπολογία
 • Oρθή χρήση του γραπτού επικοινωνιακού λόγου στο χώρο της εργασίας
 • Ανάπτυξη Διευθυντικών Στελεχών (AHK)
 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Διαχείριση Απολύσεων
 • Αναπτύσσοντας την Επαγγελματία Γυναίκα
 • Strategic Management
 • Πρόγραμμα για Λειτουργούς Κηδειών και Ταριχευτών σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή
 • Mastering Aviation Management