ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
 
Οι προπτυχιακές σπουδές νομικής οφείλουν να ανταποκρίνονται τόσο στον – πολύ σημαντικό, αλλά και ιδιαίτερα σύνθετο – κοινωνικό ρόλο των νομικών, όσο και στις υψηλές απαιτήσεις των φορέων εκείνων, στην Κύπρο και το εξωτερικό, που είναι αρμόδιοι για την χορήγης και αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους νομικής. Ευθύνη του πανεπιστημίου είναι η σφαιρική εκπαίδευση (legal education) των μελλοντικών νομικών, εξοικειώνοντάς τους με τους πρακτικούς και δεοντικούς προβληματισμούς που ανακύπτουν, και παρέχοντάς τους την απαιτούμενη γνώση και μεθοδολογία. Στους πολιτειακούς και επαγγελματικούς φορείς εναπόκειται πλέον η ολοκλήρωση και πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης (professional training) του νέου νομικού.
 
Το πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο, με τριάντα τέσσερα (34) νομικά μαθήματα, συνολικού βάρους 210 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS, αλλά και επιπλέον μαθήματα άλλων τμημάτων ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των φοιτητών νομικής.
  
Το πρόγραμμα δομείται στη βάση ενός στιβαρού κορμού εικοσιπέντε (25) υποχρεωτικών νομικών μαθημάτων, που καλύπτουν τα βασικά αντικείμενα του δικαίου σε όλους τους κλάδους. Η νομική κατάρτιση των σπουδαστών συμπληρώνεται με την επιλογή άλλων δέκα μαθημάτων του Τμήματος (κατ'επιλογήν μαθήματα εξειδίκευσης). Η ανάπτυξη της συγγραφικής και ερευνητικής ικανότητας των φοιτητών, με γραπτές ασκήσεις και εργασίες, αποτελεί σημαντικό στοιχείο τόσο των μαθημάτων κορμού όσο και των μαθημάτων εξειδίκευσης. Υφίσταται τέλος η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος φοιτητής πληροί κάποιους όρους.
 
Η άριστη γνώση των βασικών διεθνών γλωσσών, αλλά και η κατανόηση βασικών αρχών των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, είναι ζωτικής σημασίας για τον σύγχρονο Ευρωπαίο νομικό. Για το λόγο αυτό, και σύμφωνα με τους κανόνες του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται με μαθήματα σε δύο ξένες γλώσσες και τρία μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
 
 
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Το πρόγραμμα σπουδών νομικής περιλαμβάνει 25 υποχρεωτικά μαθήματα, που καλύπτουν συνολικά 156 διδακτικές μονάδες ECTS και φέρουν κωδικούς αριθμούς ΝΟΜ 1xx, 2xx και 3xx. Τα υποχρεωτικά μαθήματα νομικής καλύπτουν τα βασικά αντικείμενα σε κάθε κλάδο δικαίου: ιδιωτικό δίκαιο (αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο), δημόσιο δίκαιο (συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο), ποινικό δίκαιο, δικονομικό δίκαιο (πολιτική, ποινική και διοικητική δικονομία), διεθνές δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο. Η θεωρία δικαίου (ιστορία δικαίου, φιλοσοφία δικαίου, μεθοδολογία) αποτελεί επίσης θεμέλιο των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Με αφετηρία το θετικό δίκαιο της Κύπρου, σε κάθε μάθημα επιχειρείται η κατανόηση του συγκριτικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου και των δικαιοπολιτικών επιλογών. Ο κύριος όγκος των υποχρεωτικών μαθημάτων νομικής βρίσκεται στο δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος σπουδών. Το πρώτο έτος περιλαμβάνει μαθήματα εισαγωγικά ή προαπαιτούμενα για την κατανόηση των σύνθετων αντικειμένων που ακολουθούν. Στο τέταρτο έτος βρίσκονται τα πλέον σύνθετα αντικείμενα.
 
 
Μαθήματα επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα ("μαθήματα περιορισμένης Επιλογής")
Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές νομικής είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν οκτώ έως δέκα (αναλόγως με το αν θα εκπονήσουν ή όχι διπλωματική εργασία) από τα μαθήματα επιλογής του Τμήματος. Τα μαθήματα επιλογής έρχονται σε συνέχεια των υποχρεωτικών μαθημάτων καλύπτουν εξειδικευμένα αντικείμενα με πρακτικό και θεωρητικό ενδιαφέρον, προϋποθέτουν ικανοποιητική εξοικείωση με την νομική μεθοδολογία και τους βασικούς δικαιικούς θεσμούς. Σε κάθε έτος προσφέρεται αριθμός μαθημάτων επιλογής ικανός να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος. Τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος διατηρούν κωδικό «4xx». Μερικά μαθήματα επιλογής του Τμήματος διατηρούν κωδικό «0xx» για να υποδηλώσουν ότι ικανός αριθμός θέσεων παραμένει ανοικτός για φοιτητές άλλων Τμημάτων. Δεν υφίσταται όμως διαφοροποίηση όσον αφορά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής.
 
 
Διπλωματική Εργασία
Οι τεταρτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ισοδύναμης με 12 π.μ. – αντί για την παρακολούθηση δύο μαθημάτων επιλογής (ΝΟΜ 4xx/0xx) του Τμήματος. Για εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας 7.5.
 
 
Μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα και Σχολές ("μαθήματα ελεύθερης επιλογής")
Οι φοιτητές Νομικής έχουν το δικαίωμα επιλογής τριών μαθημάτων από τουλάχιστον δύο Σχολές (όχι Τμήματα) του Πανεπιστημίου. Συνιστάται η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής μέχρι και το τρίτο έτος σπουδών. Έκαστο των μαθημάτων αυτών θα πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν το δικαίωμα επιλογής τους για να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
 
 
Μαθήματα Ξένης Γλώσσας
Η γλωσσική επάρκεια των πτυχιούχων του Τμήματος στην αγγλική και μια άλλη βασική ξένη γλώσσα κρίνεται αναγκαία. Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει τρία μαθήματα του Κέντρου Γλωσσών (οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως δύο επιπλέον μαθήματα στην ίδια γλώσσα ως μάθημα ελεύθερης επιλογής πλην των Αγγλικών).
 
Ως προς την αγγλική γλώσσα, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους το – ειδικά σχεδιασμένο για τους φοιτητές του Τμήματος – μάθημα ΓΛΩ 109 (Αγγλικά για Νομικά Θέματα).
 
Ως προς τη δεύτερη ξένη γλώσσα (λ.χ. Γαλλικά, Γερμανικά) οι φοιτητές ενθαρρύνονται να φτάσουν στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ξένων Γλωσσών.