3.4    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

1. Αρμοδιότητες Κέντρου

 

Ø  Θα μελετά θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και θα παρέχει επιμορφωτικά μαθήματα που σκοπό θα έχουν τη βελτίωση της διδασκαλίας.  Η υποστήριξη αυτή θα παρέχεται σε εθελοντική βάση.

Ø  Θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και ανανέωση των τεχνικών μέσων στήριξης της διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο.

Ø  Θα παρέχει υποστήριξη στην παραγωγή διδακτικού υλικού.

Ø  Θα είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη των αξιολογήσεων του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

 

2. Δομή Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης

 

            Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου.

 

2.1          Διευθυντής Κέντρου

 

Τα κριτήρια για τη θέση του Διευθυντή είναι τα ακόλουθα:

 

Ø  Να είναι πρωτοβάθμιος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ø  Να έχει εμπειρία και κύρος, ως καλός ερευνητής και καλός δάσκαλος στην περιοχή του

Ø  Να είναι γενικά αποδεκτός για την παρουσία του από την ακαδημαϊκή κοινότητα

Ø  Να έχει οργανωτικές ικανότητες

 

2.2          Αναπληρωτής Διευθυντής Κέντρου

 

Τα κριτήρια για τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι τα ακόλουθα:

 

Ø  Να είναι στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ø  Να έχει εμπειρία και κύρος, ως καλός ερευνητής και καλός δάσκαλος στην περιοχή του

Ø  Να είναι γενικά αποδεκτός για την παρουσία του από την ακαδημαϊκή κοινότητα

Ø  Να έχει οργανωτικές ικανότητες

 

2.3        Ευθύνες Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή

 

                        Οι ευθύνες του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή είναι, μεταξύ άλλων, να οργανώνουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις αρμοδιότητες του Κέντρου (Παράγραφο 1).

57Γ

 

2.4        Συμβούλιο Κέντρου

 

                        Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

Ø  Διευθυντή

Ø  Αναπληρωτή Διευθυντή

Ø  Έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή

Ø  Προϊστάμενο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Ø  Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών

Ø  Έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών

 

Το Συμβούλιο προεδρεύεται από το Διευθυντή του Κέντρου και έχει την ευθύνη:

 

(α)        τις εύρυθμης λειτουργίας

(β)        τις σωστής οργάνωσης

(γ)        τις επίτευξης των στόχων που αναφέρονται πιο πάνω στο Πλαίσιο Λειτουργίας του Κέντρου

(δ)        του καταρτισμού και υποβολής του Προϋπολογισμού του Κέντρου.

 

3. Διορισμός και Διαδικασία Πλήρωσης της θέσης Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και μελών του Συμβουλίου

 

Η διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων θα ενεργοποιηθεί μετά την έγκριση τις σχετικής πρότασης που αφορά την ίδρυση και το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης, από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

Ο Πρύτανης γνωστοποιεί την ύπαρξη των πιο πάνω κενών θέσεων στους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές και τους προσκαλεί να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις αυτές.

 

            Ο Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη του Συμβουλίου του Κέντρου ορίζονται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση Επιτροπής που αποτελείται από τον Πρύτανη (Πρόεδρο) και τους Κοσμήτορες των Σχολών (Μέλη). 

 

            Οι θέσεις Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου είναι ασυμβίβαστες με τις θέσεις του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα Σχολής και του Προέδρου Τμήματος.

 

4. Θητεία Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Μελών του Συμβουλίου του Κέντρου

 

Η θητεία του Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και μελών του Συμβουλίου του Κέντρου είναι τριετής με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία θητεία.

           

57Δ

 

5. Ωφελήματα Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή Κέντρου

 

            Ο Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου δύναται να τυγχάνουν μερικής απαλλαγής διδακτικών καθηκόντων μέχρι δύο μαθήματα το Ακαδημαϊκό Έτος.

 

6. Διοικητική Υποστήριξη

 

            Το Κέντρο θα υποστηρίζεται διοικητικά, αρχικά, από ένα Λειτουργό Πανεπιστημίου και 1 Γενικό Γραφέα.

 

7. Προϋπολογισμός

 

            Ο Προϋπολογισμός του Κέντρου για το πρώτο έτος λειτουργίας του είναι:

           

            Διοικητική Υποστήριξη                                                   18,500

 

            Λειτουργός Πανεπιστημίου                                             11,500 

            Γενικός Γραφέας                                                              7,000             

 

            Μηχανογραφικός Εξοπλισμός                                          5,000

 

2 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

            1 Έγχρωμο Εκτυπωτή                                                   

 

            Στεγαστικές Ανάγκες                                                     1,200

 

            1 μεγάλο γραφείο                                                                     

 

            Αγορά Υπηρεσιών για διοργάνωση

            Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και

            Συμβουλευτικών Υπηρεσιών                                          10,000

 

                                                                                                ______

            ΣΥΝΟΛΟ                                                                      34,700

                                                                                                ======

 

            Ο Προϋπολογισμός του Κέντρου θα πρέπει να υποβάλλεται από το Διευθυντή του Κέντρου στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού της Συγκλήτου.

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά την 98η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2003, τροποποιήθηκε κατά τη 203η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 7 Απριλίου 2004 και τροποποιήθηκαν κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ.17/2007, στις 4 Ιουλίου 2007.