4.4.

 

Κανόνες Αξιολόγησης για Ανέλιξη, Συνέχιση ή Τερματισμό Απασχόλησης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

 

 

1.     

Το αργότερο ένα μήνα από τον ορισμό της Ειδικής Επιτροπής, ο υποψήφιος υποβάλλει στον Πρόεδρο της Επιτροπής φάκελο αξιολόγησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

(α)  Βιογραφικό Σημείωμα

(β) Κατάλογο δημοσιεύσεων κατά κατηγορίες.  Για κάθε δημοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των συγγραφέων με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση, και των σελίδων.

(γ) Περίληψη (μέχρι τέσσερις σελίδες) του ερευνητικού έργου του υποψηφίου, της τρέχουσας ερευνητικής ενασχόλησής του και των μελλοντικών του στόχων.

(δ) Έκθεση (μέχρι μία σελίδα) του διδακτικού έργου του υποψηφίου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας του.

(ε) Έκθεση (μέχρι μία σελίδα) του διοικητικού έργου και τυχόν άλλης συνεισφοράς του υποψηφίου.

(στ) Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίμηση δημοσιευμένες.

(ζ) Τα ονόματα και τις διευθύνσεις τριών καθηγητών, από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών.

(η) Προαιρετικά, κατάλογο αναφορών (citations) στο ερευνητικό έργο του υποψηφίου ανά δημοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών.

(θ) Επαρκή τεκμηρίωση τυχόν αναφορών του υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις, ερευνητικά προγράμματα ή δραστηριότητες με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών), άρθρα και βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δημοσίευση.

 

Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο να υποβάλει τη διδακτορική του διατριβή, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

 

 

2.     

Ο φάκελος του υποψηφίου υποβάλλεται σε εννέα αντίτυπα, για τα πέντε μέλη της Ειδικής Επιτροπής, τους τρεις Ανεξάρτητους Κριτές (βλέπε 5) και το Αρχείο του Πανεπιστημίου.

 

 

3.     

Ο φάκελος κατατίθεται στην Ελληνική ή στην Τουρκική Γλώσσα, εάν το απαιτεί το γνωστικό αντικείμενο, και σε μία διεθνή γλώσσα.

 

 

4.     

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιεί στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ολόκληρο το φάκελο του υποψηφίου εντός δύο εβδομάδων από της υποβολής του.

 

 

5.     

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής επιλέγουν τρεις Ανεξάρτητους Κριτές, Καθηγητές πανεπιστημίων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου.

 

 

6.     

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιεί το φάκελο του υποψηφίου σε κάθε Ανεξάρτητο Κριτή ζητώντας του να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης που θα απαντά και σε συγκεκριμένα ερωτήματα.  O φάκελος δεν περιλαμβάνει τις συστατικές επιστολές των τριών καθηγητών από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών.                          

 

 

7.     

Οι γραπτές αξιολογήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής εντός τριών μηνών από την παραλαβή του φακέλου του υποψηφίου.  Εάν κάποιος από τους Ανεξάρτητους Κριτές αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, τότε η Ειδική Επιτροπή τον αντικαθιστά.

 

 

8.     

Η Ειδική Επιτροπή, αφού μελετήσει το φάκελο του υποψηφίου, τις γραπτές αξιολογήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών και τις συστατικές επιστολές, αποφασίζει αν ο υποψήφιος θα κληθεί σε ανοικτή διάλεξη και συνέντευξη, προκειμένου να κριθεί για ανέλιξη.  Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

 

Εάν η Ειδική Επιτροπή αποφασίσει ότι στην παρούσα φάση δεν δικαιολογείται ανέλιξη του υποψηφίου, τότε σε περίπτωση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή του οποίου η απασχόληση μπορεί να συνεχισθεί η Επιτροπή εισηγείται για τη συνέχιση ή μη της απασχόλησής του.

 

Νοείται ότι για αυτά τα ζητήματα τα εξωτερικά μέλη μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους και να ψηφίσουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους σε συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής.

 

 

9.     

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κρίνει τον υποψήφιο για ανέλιξη, αυτός καλείται να δώσει ανοικτή επιστημονική διάλεξη σε θέμα που καθορίζει ο ίδιος.  Στη διάλεξη παρίστανται τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής.  Μετά τη διάλεξη η Ειδική Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη.

 

 

10.   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ειδική Επιτροπή ετοιμάζει γραπτή έκθεση προς το Εκλεκτορικό Σώμα.  Η έκθεση πρέπει να κάνει τεκμηριωμένη αναφορά στις εργασίες που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και στο σύνολο του ερευνητικού, διδακτικού, διοικητικού και άλλου έργου του.  Στην έκθεση εξηγείται σαφώς το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η εισήγηση της Επιτροπής για ανέλιξη, συνέχιση ή μη συνέχιση της απασχόλησης του υποψηφίου.

 

 

11.   

Η εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, μαζί με όλες τις γραπτές αξιολογήσεις και τις συστατικές επιστολές, υποβάλλεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς στο Εκλεκτορικό Σώμα, που λαμβάνει την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση που η σύγκληση της Ειδικής Επιτροπής γίνεται χωρίς να υπάρχουν όλες οι γραπτές αξιολογήσεις των ανεξάρτητων κριτών το θέμα θα αναπέμπεται και θα ζητείται να συνεδριάσει εκ νέου η Ειδική Επιτροπή.

 

 

12.   

Εφόσον η ψηφοφορία στο Εκλεκτορικό Σώμα είναι φανερή, στο πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος θα πρέπει να καταγράφονται ονομαστικά οι ψήφοι.

 

 

13.   

Στην περίπτωση που η εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος ανατρέπει την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, θα πρέπει το Εκλεκτορικό σώμα να υποβάλλει πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση προς τη Σύγκλητο.

 

 

14.   

Δεοντολογικά συστήνεται όπως οι αρνητικές ψήφοι και οι αποχές τεκμηριώνονται στα Πρακτικά των Εκλεκτορικών Σωμάτων, έστω και εάν αυτό δεν ανατρέπει την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.

 

Παραρτήματα:

Α.   Ενδεικτικός Κατάλογος κατηγοριών δημοσιεύσεων, τον οποίο οι αξιολογούμενοι για ανέλιξη καλούνται να εφαρμόζουν όπου αυτό είναι δυνατό.

 

Β.   Δείγματα επιστολών που πρέπει να αποστέλλονται στους Ανεξάρτητους Κριτές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 78ης Συνεδρίας του Συμβουλίου, ημερ. 17/05/2001, τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 28ης Συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου, ημερ. 16/9/2004 και 11/10/2004,  τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 48ης , 87ης  και 154ης Συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 17/03/2006, 18/12/ 
2008 και 17/02/ 2011, αντίστοιχα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αρ. 2/2020 της Επιτροπής Κανονισμών, ημερ. 27/11/2020.

 

 

 

 

 

Παράρτημα Α:  Κατηγορίες Δημοσιεύσεων (όπου είναι εφαρμόσιμες)

 

i.              Βιβλία

 

ii.             Επιμέλειες βιβλίων ή/και ειδικών τόμων περιοδικών

 

iii.            Κεφάλαια ή άρθρα σε βιβλία ή σύμμεικτους τόμους

 

iv.            Άρθρα σε περιοδικά με σύστημα κρίσης

 

v.             Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κρίσης σε ολόκληρο το άρθρο

 

vi.            Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κρίσης μόνο της περίληψης

 

vii.           Περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κρίσης

 

viii.          Εργασίες σε ερευνητικές σειρές (Working Papers or Technical Report Series)

 

ix.            Τεχνικές αναφορές ή/και συναφείς εργασίες ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. παραδοτέα ερευνητικών προγραμμάτων)

 

x.             Εργασίες υπό κρίση

 

xi.            Εργασίες σε εξέλιξη

 

xii.           Βιβλιοκρισίες

 

xiii.         Άλλες δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής φύσεως.

 

 

Παράρτημα Β:  Δείγματα Επιστολών προς τους Ανεξάρτητους Κριτές

 

SAMPLE LETTER 1:  Evaluation of Lecturers

 

Date

 

Dear

 

Dr … has anappointment in the Department of … of the University of Cyprus at the rank of Lecturer and is now being considered for appointment to the rank of  Assistant Professor.  We would be grateful if you could evaluate his/her application.

 

Our criteria for this appointment are specified by the law; a copy of the relevant clauses is enclosed.

 

In your evaluation of the candidate, would you kindly address the following:

 

i.              In case you know the candidate, under what capacity you know him/her.

ii.             The candidate´s achievements in comparison to other scholars in his/her field of study who are at the same stage in their career.

iii.            The candidate´s strengths and weaknesses and the degree to which he/she has demonstrated an ability to pursue scholarly research, noting any significant contributions.

iv.            The scope and significance of the candidate´s research, with brief reference to the work submitted.

v.             The breadth and quality of the candidate´s teaching, if known to you.

vi.            The candidate´s potential for further academic development and his/her suitability for promotion to the rank of Assistant Professor according to international standards.

vii.           Any additional aspects (e.g., administrative responsibilities, contribution to the community) that may be helpful in determining whether or not to recommend the appointment.

 

We enclose Dr…´s complete dossier including representative publications.  If you would like any clarifications please contact me.  We would appreciate it if you could send your evaluation by …..  If you are not able to do so, we would be grateful if you could let us know as soon as possible, so we can approach another colleague.  Please note that your evaluation will be treated in confidence.

 

Thank you for your help in this matter.

 

Yours sincerely,

 

 

Chairperson of the Evaluation Committee

 

Encs

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE LETTER 2:  Evaluation of Assistant Professor

 

Date

 

Dear

 

Dr … has an appointment in the Department of … of the University of Cyprus at the rank of Assistant Professor and is now being considered for appointment to the rank of Associate Professor.  We would be grateful if you could evaluate his/her application.

 

Our criteria for this appointment are specified by the law; a copy of the relevant clauses is enclosed.

 

In your evaluation of the candidate, would you kindly address the following:

 

i.              In case you know the candidate, under what capacity you know him/her.

ii.             The candidate´s achievements in comparison to other scholars in his/her field of study who are at the same stage in their career.

iii.            The candidate´s strengths and weaknesses and the degree to which he/she has already demonstrated an ability to pursue and direct scholarly research, noting any significant contributions.

iv.            The scope and significance of the candidate´s research (with brief reference to the work submitted), and the extent to which it has made an original contribution to the discipline in general.

v.             The breadth and quality of the candidate´s teaching, if known to you.

vi.            The candidate´s potential for further academic development and his/her suitability for promotion to the rank of Associate Professor according to international standards.

vii.           Any additional aspects (e.g., administrative responsibilities, contribution to the community) that may be helpful in determining whether or not to recommend the appointment.

 

We enclose Dr …´s complete dossier including representative publications.  If you would like any clarifications please contact me.  We would appreciate it if you could send your evaluation by … If you are not able to do so, we would be grateful if you could let us know as soon as possible, so we can approach another colleague.  Please note that your evaluation will be treated in confidence.

 

Thank you for your help in this matter.

 

Yours sincerely,

 

 

Chairperson of the Evaluation Committee

 

 

Encs

SAMPLE LETTER 3:  Evaluation of Associate Professors for promotion to the rank of Professor

 

Date

 

Dear

 

Dr … has an appointment in the Department of … of the University of Cyprus at the rank of Associate Professor and is now being considered for appointment to the rank of Professor.  We would be grateful if you could evaluate his/her application.

 

Our criteria for this appointment are specified by the law; a copy of the relevant clauses is enclosed.

 

Full Professors are expected to be internationally recognized in their field and to compete favorably with reputable scholars of equivalent rank in their discipline.

 

In your evaluation of the candidate, would you kindly address the following:

 

i.              In case you know the candidate, under what capacity you know him/her.

ii.             The candidate´s achievements in comparison to other scholars in similar fields of study who are at the same stage in their career.

iii.            The candidate´s strengths and weaknesses and the degree to which he/she has already demonstrated an ability to pursue and direct scholarly research, noting any significant contributions.

iv.            The scope and significance of the candidate´s research (with brief reference to the work submitted), the extent to which it has made an original contribution to the discipline in general, and the degree of recognition he/she has achieved within the international academic community.

v.             The breadth and quality of the candidate´s teaching, if known to you.

vi.            The candidate´s potential for further academic development and his/her suitability for promotion to the rank of Professor according to international standards.

vii.           Any additional aspects (e.g., administrative responsibilities, contribution to the community) that may be helpful in determining whether or not to recommend the appointment.

 

We enclose Dr…´s complete dossier including representative publications.  If you would like any clarifications please contact me.  We would appreciate it if you could send your evaluation by If you are not able to do so we would be grateful if you could let us know as soon as possible, so we can approach another colleague.  Please note that your evaluation will be treated in confidence.

 

Thank you for your help in this matter.

 

Yours sincerely,

Chairperson of the Evaluation Committee

Εncs                                                                                                             

 

ΔΕΙΓΜΑ 1:  Αξιολόγηση στη βαθμίδα του Λέκτορα

 

Ημερομηνία

 

Αγαπητέ/ή

 

Ο/η …… κατέχει θέση Λέκτορα στο Τμήμα …….. του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται στη διαδικασία κρίσης για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.  Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την αξιολόγηση του έργου του/της υποψηφίου/ας εκ μέρους σας.

 

Τα κριτήρια που διέπουν τις εκλογές στη σχετική βαθμίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθορίζονται από το νόμο, αντίγραφο των σχετικών άρθρων του οποίου εσωκλείεται.

 

Στην αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας παρακαλούμε:

 

i.              Εάν γνωρίζετε τον/την υποψήφιο/α, να αναφέρετε την ιδιότητα υπό την οποία τον/την γνωρίζετε.

ii.             Να συγκρίνετε τον/την υποψήφιο/α με άλλους επιστήμονες σε συναφή γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της σταδιοδρομίας τους.

iii.            Να σχολιάσετε τις ικανότητες και αδυναμίες του/της υποψηφίου/ας και το βαθμό στον οποίο έχει επιδείξει ικανότητα διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη αναφορά σε τυχόν αξιόλογη ερευνητική συνεισφορά.

iv.            Να αξιολογήσετε τη σημασία του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου/ας, με σύντομη αναφορά στις εργασίες που έχει υποβάλει.

v.             Να αξιολογήσετε το εύρος και την ποιότητα του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου/ας, εφόσον είστε σε θέση να το γνωρίζετε.

vi.            Να αξιολογήσετε τη δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας για περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη και να προσδιορίσετε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αν θεωρείτε τον/την υποψήφιο/α κατάλληλο για ανέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

vii.           Να αναφέρετε τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διοικητικές αρμοδιότητες, κοινωνική προσφορά, κλπ) που μπορούν να βοηθήσουν στην κρίση του/της υποψηφίου/ας.

 

Εσωκλείω το φάκελο, συμπεριλαμβανομένων και αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων του/της υποψηφίου/ας.  Εάν θέλετε περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.  Θα το εκτιμούσα εάν μας στέλνατε την αξιολόγησή σας μέχρι ……  Σε περίπτωση που αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε στην παράκλησή μας, σας παρακαλώ να με ειδοποιήσετε το συντομότερο δυνατό ώστε να επικοινωνήσω με άλλους συναδέλφους.  Σημειώνω ότι η έκθεσή σας θα παραμείνει εμπιστευτική.

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 

Με τιμή,

 

Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                                                                                    

 

ΔΕΙΓΜΑ 2:  Αξιολόγηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 

 Ημερομηνία

 

Αγαπητέ/ή

 

Ο/η …… κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα …….. του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται στη διαδικασία κρίσης για τη θέσητου Αναπληρωτή Καθηγητή.  Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την αξιολόγηση του έργου του/της υποψηφίου/ας εκ μέρους σας.

 

Τα κριτήρια που διέπουν τις εκλογές στη σχετική βαθμίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθορίζονται από το νόμο, αντίγραφο των σχετικών άρθρων του οποίου εσωκλείεται.

 

Στην αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας παρακαλούμε:

 

i.              Εάν γνωρίζετε τον/την υποψήφιο/α, να αναφέρετε την ιδιότητα υπό την οποία τον/την γνωρίζετε.

ii.             Να συγκρίνετε τον/την υποψήφιο/α με άλλους επιστήμονες σε συναφή γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της καριέρας τους.

iii.            Να σχολιάσετε τις ικανότητες και αδυναμίες του/της υποψηφίου/ας και το βαθμό στον οποίο έχει επιδείξει ικανότητα διεξαγωγής έρευνας και δυνατότητα καθοδήγησης ερευνητικών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά σε αξιόλογη ερευνητική συνεισφορά.

iv.            Να αξιολογήσετε τη σημασία του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου/ας (με σύντομη αναφορά στις εργασίες που έχει υποβάλει) και την πρωτοτυπία της συνεισφοράς του/της στο γνωστικό αντικείμενο.

v.             Να αξιολογήσετε το εύρος και την ποιότητα του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου/ας, εφόσον είστε σε θέση να το γνωρίζετε.

vi.            Να αξιολογήσετε τη δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας για περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη και να προσδιορίσετε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αν θεωρείτε τον/την υποψήφιο/α κατάλληλο για ανέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

vii.           Να αναφέρετε τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διοικητικές αρμοδιότητες, κοινωνική προσφορά, κλπ) που μπορούν να βοηθήσουν στην κρίση του/της υποψηφίου/ας.

 

Εσωκλείω το φάκελο, συμπεριλαμβανομένων και αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων του/της υποψηφίου/ας.  Εάν θέλετε περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.  Θα το εκτιμούσα εάν μας στέλνατε την αξιολόγησή σας μέχρι ……  Σε περίπτωση που αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε στην παράκλησή μας, σας παρακαλώ να με ειδοποιήσετε το συντομότερο δυνατό ώστε να επικοινωνήσω με άλλους συναδέλφους.  Σημειώνω ότι η έκθεσή σας θα παραμείνει εμπιστευτική.

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 

Με τιμή,

Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                                                          

 

 

ΔΕΙΓΜΑ 3:  Ανέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για ανέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή

 

Αγαπητέ/ή 

 

Ο/η …… κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα …….. του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται στη διαδικασία κρίσης για τη  βαθμίδα του Καθηγητή.  Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την αξιολόγηση του έργου του/της υποψηφίου/ας εκ μέρους σας.

 

Τα κριτήρια που διέπουν τις εκλογές στη σχετική βαθμίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθορίζονται από το νόμο, αντίγραφο των σχετικών άρθρων του οποίου εσωκλείεται.

 

Αναμένεται ότι οι Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές θα έχουν διεξαγάγει πρωτοποριακό έργο στο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετούν, και το οποίο θα είναι συγκρίσιμο με αυτό αξιόλογων επιστημόνων της ίδιας βαθμίδας στην επιστήμη τους.

 

Στην αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας παρακαλούμε:

 

i.              Εάν γνωρίζετε τον/την υποψήφιο/α, να αναφέρετε την ιδιότητα υπό την οποία τον/την γνωρίζετε.

ii.             Να συγκρίνετε τον/την υποψήφιο/α με άλλους επιστήμονες σε συναφή γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της σταδιοδρομίας τους.

iii.            Να σχολιάσετε τις ικανότητες και αδυναμίες του/της υποψηφίου/ας και το βαθμό στον οποίο έχει επιδείξει ικανότητα διεξαγωγής έρευνας και  καθοδήγησης ερευνητικών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά σε αξιόλογη ερευνητική συνεισφορά.

iv.            Να αξιολογήσετε τη σημασία του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου/ας (με σύντομη αναφορά στις εργασίες που έχει υποβάλει),  την πρωτοτυπία της συνεισφοράς του/της στο γνωστικό αντικείμενο και την αναγνώριση της οποίας έχει τύχει από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

v.             Να αξιολογήσετε το εύρος και την ποιότητα του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου/ας, εφόσον είστε σε θέση να το γνωρίζετε.

vi.            Να αξιολογήσετε τη δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας για περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη και να προσδιορίσετε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αν θεωρείτε τον/την υποψήφιο/α κατάλληλο για ανέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή.

vii.           Να αναφέρετε τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διοικητικές αρμοδιότητες, κοινωνική προσφορά, κλπ) που μπορούν να βοηθήσουν στην κρίση του/της υποψηφίου/ας.

 

 

Εσωκλείω το φάκελο, συμπεριλαμβανομένων και αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων του/της υποψηφίου/ας.  Εάν θέλετε περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.  Θα το εκτιμούσα εάν μας στέλνατε την αξιολόγησή σας μέχρι ……  Σε περίπτωση που αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε στην παράκλησή μας, σας παρακαλώ να με ειδοποιήσετε το συντομότερο δυνατό ώστε να επικοινωνήσω με άλλους συναδέλφους.  Σημειώνω ότι η έκθεσή σας θα παραμείνει εμπιστευτική.

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 

Με τιμή,

  

 

Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ