4.6 Κανόνες Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δύνανται να απουσιάζουν από το Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι (κυρίως για έρευνα) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

1.     Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει μέχρι και μία εβδομάδα, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου απουσίας τηρείται στο αρχείο του Τμήματος.

 

2.     Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει πέραν της μίας εβδομάδας και μέχρι δύο εβδομάδες, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου τηρείται στο αρχείο της Σχολής.

 

3.     Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει πέραν των δύο και μέχρι τέσσερις εβδομάδες, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και από τον Πρύτανη. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου τηρείται στο αρχείο της Σχολής.

 

4.     Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να απουσιάσει πέραν των τεσσάρων εβδομάδων μόνο με έγκριση της Συγκλήτου, και σε περίπτωση που η απουσία του διαρκέσει πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους θα χρειάζεται και η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου θα τηρείται στο αρχείο της Σχολής και στον προσωπικό του φάκελο.

 

5.     Όσον αφορά στις Άδειες Ασθενείας Ακαδημαϊκού Προσωπικού ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί που διέπουν τις άδειες ασθενείας του Διοικητικού Προσωπικού. Νοείται ότι οι πρόνοιες των Κανονισμών εφαρμόζονται μόνο εφόσον επηρεάζεται το διδακτικό έργο. Σε αυτή την περίπτωση το οικείο Τμήμα κοινοποιεί στην Υπηρεσία Οικονομικών και Προσωπικού τα σχετικά έντυπα για τήρηση αρχείου.

 

6.     Άδειες για συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες ερευνητικές δραστηριότητες προγραμματίζονται στην αρχή του εξαμήνου από τα Τμήματα. Στο τέλος του εξαμήνου ο Πρόεδρος εκάστου Τμήματος, ετοιμάζει έκθεση για τις απουσίες του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος του και την αναπλήρωση των σχετικών μαθημάτων. Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δε δικαιούται να απουσιάζει από περίοδο διαλέξεων που υπερβαίνουν τις δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

7.     Για την απουσία Κοσμήτορα και Προέδρου/Αντιπροέδρου Τμήματος πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς εκ των προτέρων οι ιεραρχικά προϊστάμενοι τους. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από άδεια των ιεραρχικά προϊσταμένων, επιτρέπεται ταυτόχρονη απουσία Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος.

 

8.     Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για την περίοδο 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου, τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των άλλων δημόσιων αργιών, εκτός του εδαφίου 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στις 26/02/1998, και τροποποιήθηκαν κατά την 225η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 30/10/2012 και κατά τη συνεδρία αρ. 2/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 19/02/2019.