5.1.2

 

Κανόνες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

 

1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε οικείο ή παρεμφερές προς την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμενο και να διαθέτουν σχετική διδακτική πείρα. Η θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν είναι εξελίξιμη σε ακαδημαϊκή βαθμίδα. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

2.

Καθήκοντα

 

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσφέρει, υπό την εποπτεία του Τμήματος ή της Οντότητας, κανονικό διδακτικό έργο 15 διδακτικών ωρών την εβδομάδα εάν διδάσκει μόνο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα εάν διδάσκει καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ή το ισοδύναμο όπως καθορίζεται στην Πολιτική για τον Διδακτικό Φόρτο.  Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (Χειμερινό Εξάμηνο, Εαρινό Εξάμηνο, Θερινό Εξάμηνο και ενδιάμεσα διαστήματα) θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα που θα καθορίζει το οικείο Τμήμα ή το Κέντρο Γλωσσών ή το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

 

 

3.

Καθορισμός Αναγκών

 

(α)

Προσλαμβάνεται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών:

 

 

Ø   

Διδασκαλία ξένων γλωσσών και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

 

 

Ø   

Διδακτική και Τεχνική Υποστήριξη Τμημάτων που έχουν εργαστηριακά μαθήματα

 

 

Ø   

Διδασκαλία Μαθημάτων ή Επικουρική Διδασκαλία στο πλαίσιο επαγγελματικής άσκησης όπως μαθήματα που παρέχονται σε Λογιστές, Γιατρούς, Νομικούς, Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους.

 

 

(β)

Η ανάγκη για Επικουρική Διδασκαλία (εμβάθυνση σε ένα μάθημα με σεμινάρια/επιμορφωτικά μαθήματα) μπορεί να καλυφθεί από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και από Ειδικούς Επιστήμονες ή Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ή Μεταδιδακτορικούς Συνεργάτες.

 

 

(γ)

Μέλη ΕΕΠ που απασχολούνται στη διδασκαλία γλωσσών, στην υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων ή στην επαγγελματική άσκηση φοιτητών κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση, μετά από απασχόληση οκτώ (8) ετών.

 

 

 

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη ΕΕΠ που καλύπτουν μόνιμες ανάγκες των οικείων Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνεται από το Συμβούλιο Τμήματος/Οντότητας και επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.

 

 

(δ)

Δεν επιτρέπεται απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέσεις ΕΕΠ για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών.

 

 

4.

Διαδικασίες για Αξιολόγηση, Ανανέωση Συμβολαίου και Μονιμοποίηση

 

Διορίζεται τριμελής Ειδική Επιτροπή από το Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας, αποτελούμενη από μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Συμβουλίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της κρινόμενης θέσης, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της οποίας είναι σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις του Κέντρου Γλωσσών και του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει, ως ένα από τα τρία μέλη της Ειδικής Επιτροπής, ο Διευθυντής του Κέντρου ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, αντίστοιχα.

 

Ο κρινόμενος υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα καθώς και την ανασκόπηση του έργου του και η Ειδική Επιτροπή τον καλεί σε προφορική συνέντευξη.

 

Η Ειδική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του έργου των μελών ΕΕΠ (αξιολογεί, δηλαδή, το έργο του κρινόμενου, τη συμβολή του στη λειτουργία του Τμήματος/της Οντότητας και του Πανεπιστημίου γενικότερα, καθώς και την επαγγελματική του πρόοδο όπως τεκμηριώνεται μέσα από τις σπουδές του και τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, κλπ), και υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας για ανανέωση ή μη συμβολαίου, μονιμοποίηση ή μη του κρινόμενου ή τερματισμό των υπηρεσιών του.

 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας για ανανέωση συμβολαίου ή μονιμοποίηση Μέλους ΕΕΠ απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος/της Οντότητας.

 

Νοείται ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας δε συμμετέχουν στη συζήτηση ή τη ψηφοφορία για λήψη απόφασης για ανανέωση συμβολαίου ή μονιμοποίηση Μέλους ΕΕΠ.

 

Στην Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για ανανέωση σύμβασης/μονιμοποίηση μέλους ΕΕΠ να περιλαμβάνεται και γραπτή αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας που θα ετοιμάζεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο/η αξιολογούμενος/η.  Στην περίπτωση μέλους ΕΕΠ του Κέντρου Γλωσσών η γραπτή αξιολόγηση θα ετοιμάζεται από τον Διευθυντή του Κέντρου Γλωσσών.

 

4.1

Ανανέωση Συμβολαίου

 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη του συμβολαίου του μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση από την Ειδική Επιτροπή, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση του συμβολαίου του.

 

Η εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του οικείου Τμήματος/Οντότητας, το οποίο λαμβάνει την απόφαση για ανανέωση ή μη ανανέωση συμβολαίου.  Σε περίπτωση μη ανανέωσης συμβολαίου το Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας αποφασίζει, επίσης, την επαναπροκήρυξη ή μη της συγκεκριμένης θέσης.

 

Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας υποβάλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση και προώθηση στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.  Σε περίπτωση που το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας τότε δύναται να αναπέμψει την απόφαση, ή να υποβάλει εναλλακτική εισήγηση στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.

 

Μετά από δύο επιτυχείς ανανεώσεις του συμβολαίου, η διάρκεια της θητείας δύναται να γίνει μέχρι και πενταετής. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του συμβολαίου η θέση επαναπροκηρύσσεται από το Τμήμα/την Οντότητα.

 

Σημειώνεται ότι ο αρχικός διορισμός σε θέση ΕΕΠ καθώς και οι πρώτες δύο (2) τουλάχιστον ανανεώσεις συμβολαίου ισχύουν για περίοδο ενός (1) έτους.

 

Κατά την ανανέωση του συμβολαίου υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης σε υψηλότερη Κλίμακα/Βαθμίδα βάσει προσόντων και πείρας.

 

4.2

Μονιμοποίηση:

 

Μέλη ΕΕΠ που:

 

(α)

εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες του Άρθρου 3(γ) των παρόντων Κανόνων

 

(β)

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και

 

(γ)

κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο, θα κρίνονται υποχρεωτικά από την τριμελή Ειδική Επιτροπή για μονιμοποίηση.

 

Μετά την ολοκλήρωση οκτώ (8) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας

 

 

(α)

ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης του Μέλους ΕΕΠ για Μονιμοποίηση, και

 

(β)        

γίνεται αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του Μέλους ΕΕΠ για ακόμη ένα (1) έτος, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την έγκαιρη ενημέρωση του Μέλους ΕΕΠ για τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

Το Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Σύγκλητο, μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής και του Πρυτανικού Συμβουλίου.  Η Σύγκλητος αποφασίζει για την μονιμοποίηση ή μη του Μέλους ΕΕΠ.  Η απόφαση της Συγκλήτου υποβάλλεται στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.

 

Σε περίπτωση μη μονιμοποίησης, ο κρινόμενος

 

 

(α)        

συνεχίζει να εργοδοτείται μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης για το ένατο (9ο) απασχόλησής του ένατου έτους, δηλαδή του έτους διεξαγωγής αξιολόγησης.

 

 

(β)

αξιολογείται για ανανέωση συμβολαίου για το 10ο έτος απασχόλησης, με βάση τη διαδικασία ανανέωσης συμβολαίου.

 

 

(γ)

θα μπορεί να κριθεί ακόμη μία φορά μετά την ολοκλήρωση δέκα (10) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η μονιμοποίησή του για δεύτερη φορά τότε οι υπηρεσίες του τερματίζονται αυτόματα μετά τη λήξη της σύμβασης για το ενδέκατο (11) έτος απασχόλησης, δηλαδή του έτους διεξαγωγής αξιολόγησης.

 

 

 

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα αποτελέσματα της κρίσης.

 

 

5.

Διακοπή Συμβολαίου

 

Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται να διακόψει τη σύμβαση εάν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά του, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Τμήματος/της Οντότητας που υποβάλλεται μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής προς τη Σύγκλητο και την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών.

 

 

6.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 

(α)

Μπορεί να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό, χώρους και διευκολύνσεις του Πανεπιστημίου (σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες Χρήσης).

 

(β)

Έχει το δικαίωμα να εργάζεται κάτω από υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες. Υπέχει όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κανόνες Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας

 

 

7.

Μισθολογικές Απολαβές

 

Η μισθολογική κλίμακα των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι Α8-Α10-Α11 ανάλογα με τα προσόντα και τη διδακτική τους πείρα.

 

Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα μονιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11.

 

 

8.

Άδεια Άνευ Αποδοχών

 

Μπορεί να δοθεί Άδεια Άνευ Αποδοχών σε μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι ενός (1) χρόνου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μετεκπαίδευση ή επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και για προσωπικούς λόγους, εάν συναινεί το οικείο Τμήμα/Οντότητα και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών.

 

 

9.

Άδειες Απουσίας

 

 

 

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι:

 

 

 

(α)

20 εργάσιμες μέρες για κάθε έτος, για συνεχή υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του

 

 

 

 

(β)

24 εργάσιμες μέρες για κάθε έτος, για συνεχή υπηρεσία πάνω από 6 χρόνια και μέχρι 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του

 

 

 

 

(γ)

29 εργάσιμες μέρες για κάθε έτος για συνεχή υπηρεσία πάνω από 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του.

 

 

 

Νοείται ότι, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δικαιούνται να μεταφέρουν από την ετήσια άδεια ανάπαυσής τους, από το ένα έτος στο άλλο, 13 εργάσιμες ημέρες με ανώτατο όριο συσσώρευσης 70 ημερών.

 

 

Οι Κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 29ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ημερ. 02/07/1997, και τροποποιήθηκαν κατά την 147η Συνεδρία της Συγκλήτου, ημερ. 10/04/2002, την 48η Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 17/03/2006, την 138η Συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ημερ. 21/09/2006,  την 59η Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ.12/03/2007 και την 258η  Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ.   06/06/2014, κατά τη συνεδρία αρ.7/2016 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ.27/07/2016, κατά τη συνεδρία αρ.1/2017  της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 25/01/2017, κατά τη συνεδρία αρ. 2/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 19/2/2019 και κατά τη συνεδρία αρ. 5/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 28/5/2019.