5.1.3

Κανόνες για Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες

 

 

1.

Το ελάχιστο προσόν για πρόσληψη σε αυτές τις θέσεις είναι πανεπιστημιακός τίτλος από αναγνωρισμένο ΑΕΙ σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας.

 

Τα συγκεκριμένα προσόντα για κάθε θέση που θα προκηρύσσεται θα καθορίζονται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Οι Κανόνες αυτοί αφορούν Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες και όχι φοιτητές για τους οποίους προβλέπονται ξεχωριστοί Κανόνες.

 

 

2.

Διαδικασία Πρόσληψης

 

Οι θέσεις προκηρύσσονται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα με πρωτοβουλία του υπεύθυνου της συγκεκριμένης έρευνας κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στην προκήρυξη.

 

Η επιλογή γίνεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που ορίζεται από τον υπεύθυνο έρευνας. Η εισήγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στη Σύγκλητο. Η επιτροπή μπορεί να ζητά εμπιστευτικές επιστολές για τους υποψήφιους. Κατά την κρίση της Επιτροπής οι υποψήφιοι μπορούν να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη

 

 

3.

Ανανέωση ή Διακοπή Συμβολαίου

 

(α)

Δύο μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη του συμβολαίου ο υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος υποβάλλει έκθεση για την επίδοση του Μεταπτυχιακού Συνεργάτη στο Συμβούλιο του Τμήματος και εισηγείται την ανανέωση ή διακοπή του συμβολαίου. Κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου του Τμήματος ο Πρόεδρος διαβιβάζει την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος στην Επιτροπή Έρευνας, η οποία αποφαίνεται σχετικά και τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για απόφαση.

 

 

(β)

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του έργου κρίνει ότι η απόδοση του Μεταπτυχιακού Συνεργάτη δεν είναι ικανοποιητική, το συμβόλαιο μπορεί να διακοπεί ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο 3(α).

 

 

(γ)

Σε περίπτωση που ο Μεταπτυχιακός Συνεργάτης ή το Πανεπιστήμιο επιθυμούν διακοπή του συμβολαίου πρέπει να δοθεί προειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών πριν τη διακοπή.

 

 

4.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες:

 

(α)

Μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, χώρους και διευκολύνσεις του Πανεπιστημίου (σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες Χρήσης).

 

 

(β)

Έχουν το δικαίωμα να εργάζονται κάτω από υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες. Υπέχουν όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κανόνες Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας.

 

 

(γ)

Είναι υπόλογοι στον υπεύθυνο της συγκεκριμένης έρευνας και εργάζονται υπό την εποπτεία του.

 

 

(δ)

Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες που χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου δυνατόν να προσφέρουν βοηθητικό διδακτικό έργο μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η συνολική απασχόληση σε βοηθητικό διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο.

 

 

 

5. 

Άδειες Απουσίας

 

Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι:

 

(α)

20 εργάσιμες μέρες για κάθε έτος, για συνεχή υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του

 

 

(β)

24 εργάσιμες μέρες για κάθε έτος, για συνεχή υπηρεσία πάνω από 6 χρόνια και μέχρι 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του

 

 

(γ)

29 εργάσιμες μέρες για κάθε έτος για συνεχή υπηρεσία πάνω από 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού του.

 

 

Νοείται ότι, οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες δικαιούνται να μεταφέρουν από την ετήσια άδεια ανάπαυσής τους, από το ένα έτος στο άλλο, 13 εργάσιμες ημέρες με ανώτατο όριο συσσώρευσης 70 ημερών.

 

 

Σημειώσεις:

 

 

1.

Νοείται ότι βαρύνουσα γνώμη, τόσο για την πρόσληψη, όσο και για την απασχόληση του Μεταπτυχιακού Συνεργάτη έχει ο υπεύθυνος έρευνας.

 

 

2.

Νοείται ότι με την αποδοχή εξωτερικής χορηγίας, συνεπάγεται αυτόματα και η έγκριση της προκήρυξης της θέσης.

 

 

 

Οι Κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 29ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ημερ. 02/07/1997, και τροποποιήθηκαν κατά τη συνεδρία αρ. 2/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 19/02/2019.