5.1.4

Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες

 

 

1.

Γενικά

 

 

1.1

Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη ή μερική απασχόληση, για την εκτέλεση διδακτικού ή ερευνητικού έργου ή την υποστήριξη έργου, υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού ή της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ή της Διευθύντριας Διοίκησης και Οικονομικών.

 

 

1.2

Οι Ειδικοί Επιστήμονες εργοδοτούνται πάντοτε για συγκεκριμένο έργο, εξυπηρετούν προσωρινές ή μεταβατικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και δεν μπορούν να κατέχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου ή να μονιμοποιηθούν.

 

 

1.3

Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την κατανομή του Άρθρου 104 Ειδικοί Επιστήμονες, ανάλογα με τις ανάγκες και το διαθέσιμο ποσό, με βάση τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

 

 

1.4

Οι Ειδικοί Επιστήμονες διορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ή Οργάνων στα οποία εκχωρεί αυτή την αρμοδιότητα το Συμβούλιο.

 

 

1.5

Οι θέσεις διακρίνονται σε:

 

                

Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας

 

 

                

Ειδικούς Επιστήμονες Έρευνας

 

 

                

Ειδικούς Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου.

 

 

1.6

Η κάθε οντότητα προτρέπεται να επανεργοδοτεί περίπου 20% έως 30% των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

 

1.6.1

Η πρόνοια 1.6 δεν εφαρμόζεται για τους Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας (ΕΕΔ) του Κέντρου Γλωσσών (ΚΓ) που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες εργοδότησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017.

 

 

1.6.2

Για τις ΕΕΔ του ΚΓ που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες εργοδότησης, προσφέρεται σύμβαση απασχόλησης με διάρκεια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο (ώστε να συμπεριλαμβάνονται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) και εντός της οποίας θα ισχύει αμοιβή ως εξής: 30 εβδομάδες επί του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα επί της αμοιβής βάσει προσόντων. Πρόσθετες ανάγκες διδασκαλίας θα ενσωματώνονται στο τρέχον συμβόλαιο της Ειδικής Επιστήμονα, με τροποποιητική επιστολή.

 

 

1.7

Οι Ειδικοί Επιστήμονες δεν είναι απαραίτητο να είναι Κύπριες Υπήκοοι.

 

 

2.

Απαιτούμενα Προσόντα

 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ανάλογα με το είδος της θέσης (διδασκαλία ή έρευνα ή υποστηρικτικό έργο) και τις συγκεκριμένες ανάγκες.

 

Τα ακριβή απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα, καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Οργανωτικής Οντότητας ή την Επιστημονική Υπεύθυνη, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες.

 

Στις περιπτώσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, οι θέσεις ανακοινώνονται ανοικτά για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατά την ανακοίνωση της θέσης ζητείται από τις Υποψήφιες να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους αντίγραφα τίτλων σπουδών. Η υποψήφια που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

 

 

3.

Απολαβές Ωφελήματα

 

 

3.1

Οι απολαβές των Ειδικών Επιστημόνων περιλαμβάνουν αντιμισθία όπως αυτή καθορίζεται από τη Σύγκλητο και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή εξουσιοδοτημένης Επιτροπής του.

 

 

3.2

Οι Ειδικοί Επιστήμονες που δεν αμείβονται ανά ώρα εργασίας και εργάζονται για περισσότερο από 18 ώρες εβδομαδιαίως, δικαιούνται άδεια ανάπαυσης κατ΄ αναλογία των 20 εργάσιμων ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησής τους είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες.

 

 

3.3

Οι Ειδικοί Επιστήμονες μπορούν, εάν το επιθυμούν, να ενταχθούν σε Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, επωμιζόμενες οι ίδιες το σχετικό κόστος που καθορίζεται από τις πρόνοιες του ισχύοντος σχεδίου. Το κόστος δύναται να καλύπτεται από τον Χρηματοδότη στην περίπτωση Ειδικής Επιστήμονα Έρευνας ή Ειδικής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, που προσφέρει ερευνητικό ή διοικητικό έργο, αντίστοιχα, σε ερευνητικό έργο με εξωτερική χρηματοδότηση.

 

 

4.

 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

Οι Ειδικοί Επιστήμονες:

 

(α)

Μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, χώρους και διευκολύνσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου (σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες Χρήσης).

 

 

(β)

Έχουν το δικαίωμα να εργάζονται κάτω από υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες. Υπέχουν όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κανόνες Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας.

 

 

(γ)

Είναι υπόλογες στην υπεύθυνη του συγκεκριμένου έργου/μαθήματος και εργάζονται υπό την εποπτεία της.

 

 

(δ)

Σε περίπτωση απουσίας, η Ειδική Επιστήμονας θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα την υπεύθυνη επόπτριά της και να μεριμνά για την αναπλήρωση του αντίστοιχου χρόνου εργασίας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση Ειδικής Επιστήμονα Διδασκαλίας, η Ειδική Επιστήμονας ενημερώνει έγκαιρα την Πρόεδρο του Τμήματος ή τη Διευθύντρια του Κέντρου και τις φοιτήτριες του ακροατηρίου της και μεριμνά για την αναπλήρωση του μαθήματος, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

                          

Για τις ώρες που προσδιορίζονται στο συμβόλαιο, οι Ειδικοί Επιστήμονες εργάζονται αποκλειστικά επί του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί.

 

 

                          

Η εργοδότηση συνάπτεται με σύμβαση/ συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

 

(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ειδική Επιστήμονας μπορεί να:

 

                          

εργοδοτείται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα ερευνητικά προγράμματα ή άλλα έργα.

 

 

                           

κατέχει για την ίδια χρονική περίοδο παράλληλα θέση Ειδικής Επιστήμονα για διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο ή/και υποστηρικτικό έργο, νοούμενου ότι έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει τη γραπτή συναίνεση της Προέδρου του Τμήματος ή της Υπεύθυνης Συντονίστριαςτου Μαθήματος/Έργου υπό την εποπτεία της οποίας απασχολείται και νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες ανά εβδομάδα (38 ώρες συν 10 επιπλέον) ή τις 140 ώρες ανά μήνα, εφόσον αυτός ο περιορισμός τίθεται από την εξωτερικη Χρηματοδότρια  (όπου ισχύει).

 

 

                          

εργοδοτείται παράλληλα και ως Μεταπτυχιακή Συνεργάτιδα νοουμένου ότι η συνολική απασχόληση της εργοδοτούμενης δεν ξεπερνά το σύνολο των 140 ωρών μηνιαίως.

 

 

(στ)

Κατά τη λήξη της απασχόλησης η Ειδική Επιστήμονας Έρευνας, σε συνεργασία με την υπεύθυνη για το ερευνητικό έργο, υποβάλλει έκθεση της δραστηριότητάς της προς την Πρόεδρο/Διευθύντρια της Οργανωτικής Οντότητας.

 

 

5.

Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας

 

 

5.1

Γενικά

 

5.1.1

Οι Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας προσφέρουν διδακτικό έργο προς Τμήμα ή άλλη Οργανωτική Οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

5.1.2

Οι Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας εντάσσονται υπό την άμεση εποπτεία του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχει οριστεί από το Τμήμα ως Υπεύθυνη/Επόπτρια/Συντονίστρια του μαθήματος που η Ειδική Επιστήμονας καλείται να διδάξει. Τη γενική εποπτεία των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας έχει η Πρόεδρος/Διευθύντρια της Οργανωτικής Οντότητας.

 

 

5.1.3

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα/πρόγραμμα διδασκαλίας θα πρέπει, στα στοιχεία της διδάσκουσας μαθήματος να αναφέρεται το όνομα της Ειδικής Επιστήμονα Διδασκαλίας και το όνομα της επόπτριας - μέλους του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

 

 

5.2

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα για Διδασκαλία

 

5.2.1

Για τη Διδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήματος απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

 

Στην περίπτωση διδασκαλίας μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλης ειδικότητας, απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου ή αντίστοιχων επαγγελματικών προσόντων.

 

 

5.2.2

Για τη Διδασκαλία Μεταπτυχιακού Μαθήματος απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

 

 

5.2.3

Και στις δύο (2) περιπτώσεις (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος) η Οργανωτική Οντότητα δύναται να καθορίσει κατά την ανακοίνωση της θέσης επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τις συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες.

 

 

5.3

Διαδικασία Επιλογής και Διορισμού Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας

 

 

5.3.1

Οι ανάγκες σε αριθμό ωρών διδασκαλίας και κατ επέκταση σε αριθμό θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας υπολογίζονται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα (αριθμός μαθημάτων και διδακτικές ώρες), το υπάρχον προσωπικό (ακαδημαϊκό προσωπικό, επισκέπτες ακαδημαϊκούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) και την Πολιτική του ΠΚ για τον διδακτικό φόρτο του Ακαδημαϊκού και άλλου Διδακτικού Προσωπικού.

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο της Οργανωτικής Οντότητας να υποβάλλει έγκαιρα το ωρολόγιο πρόγραμμα επόμενων εξαμήνων στο σύστημα Banner της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

5.3.2

Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) αξιολογεί τις διδακτικές ανάγκες, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανόνα 5.3.1, και, με βάση το διαθέσιμο ποσό στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, κατανέμει το Άρθρο 104 Ειδικοί Επιστήμονες στις Οργανωτικές Οντότητες. Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.

 

 

5.3.3

Η Οργανωτική Οντότητα συντάσσει Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις που της έχουν κατανεμηθεί, με βάση τις καθορισμένες διδακτικές της ανάγκες. Στην Ανακοίνωση θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

                          

Τίτλος Θέσης.

                          

Πλήρης ή μερική απασχόληση.

                          

Χρονική περίοδος απασχόλησης

-      βάσει της ίδιας δημοσίευσης, οι θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας θα μπορούν να ανακοινώνονται για χρονική ισχύ μέχρι τριών εξαμήνων (συνεχόμενων ή μη) ενώ το συμβόλαιο της επιτυχούσας υποψηφίου θα μπορεί να ανανεώνεται για συνολικά μέχρι έξι εξάμηνα εντός μιας πενταετίας.

                          

Ακαθάριστες απολαβές (μηνιαία ή ωριαία βάση)

-      oι αποκοπές θα πρέπει να είναι σαφείς και να καθορίζεται κατά πόσο προβλέπεται καταβολή 13ου μισθού ή/και κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

                          

Καθήκοντα και ευθύνες.

                          

Απαιτούμενα Προσόντα.

                          

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

                          

Τρόπος υποβολής αιτήσεων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

5.3.3.1

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων του Κέντρου Γλωσσών (ΚΓ) οι οποίες εργοδοτούνται πέραν των 30 μηνών δεν ανακοινώνονται εκτός αν υπάρξουν επιπρόσθετες ανάγκες.

 

 

5.3.3.2

Νοείται ότι, αναφορικά με το 5.3.3.1, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας, θα επαναπροσλαμβάνεται η ίδια ΕΕ, νοουμένου ότι θα έχει επιτύχει σε σχετική αξιολόγηση, και οποιαδήποτε αλλαγή των όρων του Συμβολαίου του επιτελούμενου έργου της θα γίνεται κατόπιν διαβούλευσης.

 

 

5.3.3.3

Εφόσον υφίσταται η ανάγκη, οι ΕΕΔ του ΚΓ δεν θα έχουν λιγότερα μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο από τον αριθμό που έχουν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017. Εφόσον προκύψει ανάγκη, επιπρόσθετα μαθήματα δίνονται στις εν λόγω ΕΕ με μέγιστο αριθμό μαθημάτων τα 5 ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε κάποιο εξάμηνο, για αντικειμενικό λόγο, δεν προκύψει η παραπάνω ανάγκη, τότε ο χρόνος εργασίας ο οποίος θα υπολείπεται, μέχρι το ισοδύναμο ενός μαθήματος, θα αναπληρώνεται ως ακολούθως:

 

(α)           

είτε με διδασκαλία επιπρόσθετου μαθήματος κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

 

(β)           

είτε με προσφορά άλλου ισότιμου εκπαιδευτικού καθήκοντος εκ μέρους των ΕΕ, κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε διευθύντρια του ΚΓΛ, όπως:

 

 

 

       i.           

δημιουργία και συγγραφή διδακτικού υλικού και εξεταστικών δοκιμίων

 

 

 

 

     ii.           

συμμετοχή στην ανάπτυξη και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων βάσει σχετικής απόφασης της Συγκλήτου. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται ξεχωριστή σύμβαση απασχόλησης.

 

 

 

 

    iii.           

συμμετοχή στη διοργάνωση σχετικών επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδων, συνεδρίων κτλ).

 

 

5.3.3.4

Οι θέσεις Ειδικών Επιστημόνων εποπτών για την εκπαίδευση κλινικών ψυχολόγων πρέπει να προκηρύσσονται κάθε χρόνο.

5.3.4

Οι θέσεις δημοσιεύονται με την ανάρτηση της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Οργανωτικής Οντότητας και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

5.3.5

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της θέσης.

 

 

5.3.6

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, το Συμβούλιο της Οργανωτικής Οντότητας ορίζει Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τουλάχιστο τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για την αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για τις συγκεκριμένες ανάγκες. Στην περίπτωση του Κέντρου Γλωσσών, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από τη Διευθύντρια του Κέντρου, ένα (1) ακαδημαϊκό μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου και ένα (1) μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

 

 

5.3.7

Καλούνται σε συνέντευξη τουλάχιστον οι τρεις καλύτερες ενδιαφερόμενες που πληρούν τα προσόντα για κάθε θέση, ή λιγότερες μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενες που να πληρούν τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη θέση. Τυχόν απόφαση για μη πρόσκληση ενδιαφερομένων σε συνέντευξη πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

 

 

5.3.8

Η προσωπική συνέντευξη δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συντρέχει σοβαρό κώλυμα για φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου.

 

 

 

5.3.9

Αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν επιλέγονται θα καταχωρούνται στο αρχείο του Τμήματος και θα θεωρούνται ενεργές για την αμέσως επόμενη Ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενες δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ξανά κατά τη 2η συνεχόμενη δημοσίευση, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία της Οντότητας, εντός της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος, με το οποίο να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για διδασκαλία, δηλώνοντας ξεκάθαρα για ποιο/α μάθημα/τα να ληφθεί υπόψη η ενεργή αίτησή τους.

 

 

5.3.10

Κάθε θέση Ειδικής Επιστήμονα Διδασκαλίας δύναται να επαναδημοσιεύεται (α) πριν από τη συμπλήρωση των έξι εξαμήνων απασχόλησης της Ειδικής Επιστήμονα εντός μιας πενταετίας, ή (β) νωρίτερα όπου το Συμβούλιο της Οντότητας κρίνει αναγκαίο, νοουμένου πάντα ότι υπάρχει η σχετική πρόνοια στις κατανομές προϋπολογισμού.

 

 

5.3.11

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοιμάζει πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, αιτιολογώντας την απόφασή της για κάθε ενδιαφερόμενη, το οποίο υποβάλλει για έγκριση στο Συμβούλιο της Οργανωτικής Οντότητας.

 

 

5.3.12

Η Οργανωτική Οντότητα ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου για την τελική επιλογή επισυνάπτοντας το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίων. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού προωθεί τα σχετικά στοιχεία στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου ή στην εξουσιοδοτημένη Επιτροπή του για επικύρωση του διορισμού των επιλεγέντων.

 

 

5.3.13

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την ενημέρωση των υποψηφίων και την ετοιμασία και υπογραφή των σχετικών συμβολαίων εργοδότησης.

 

 

5.4

Απολαβές Ωφελήματα

 

5.4.1

Το πλαίσιο απολαβών και ωφελημάτων των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας καθορίζεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και είναι ανάλογο των ωρών διδασκαλίας/επιτήρησης και των προσόντων.

 

 

5.4.2

Οι αμοιβές των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας καθορίζονται ως εξής:

 

(α)

για άτομα χωρίς διδακτορικό τίτλο: μέχρι 40,00 ανά ώρα διδασκαλίας

 

 

(β)

για άτομα με διδακτορικό τίτλο:μέχρι 60,00 ανά ώρα διδασκαλίας

       κατά το 2021 αύξηση (από 60) σε 63/ώρα

       κατά το 2022 αύξηση στα 66/ώρα

       κατά το 2023 αύξηση στα 68/ώρα

κατά την κρίση της οργανωτικής οντότητας και με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό.

 

 

(γ)

Ειδικοί Επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας της Επίκουρου Καθηγήτριας και είναι ενεργά μέλη σε άλλο Πανεπιστήμιο ή έχουν αφυπηρετήσει πρόσφατα από άλλο Πανεπιστήμιο και δεν λαμβάνουν σύνταξη από την Κυπριακή Δημοκρατία, θα αμείβονται μέχρι 137 ανά ώρα.

 

 

(δ)

 

 

 

 

 

 

 

Οι Οργανωτικές Οντότητες έχουν τη διακριτική ευχέρεια, (i) αν το επιθυμούν και (ii) αναλόγως των διαθέσιμων οικονομικών τους πόρων για την κάλυψη των διδακτικών τους αναγκών, να προκηρύσσουν θέσεις Ειδικής Επιστήμονα και να συνάπτουν συμβόλαια με χαμηλότερη αντιμισθία.

 

 

 

(ε)

Για Ειδικούς Επιστήμονες- Ιατρούς Νοσηλευτηρίων με διδακτορικό τίτλο, μεταπτυχιακό τίτλο Master ή/και πιστοποιητικό ιατρικής ειδικότητας: μέχρι 60,00 ανά ώρα διδασκαλίας.

 

Οι πιο πάνω απολαβές δύνανται να τροποποιούνται, αναλόγως του Προϋπολογισμού του ΠΚ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού), και έγκριση της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εξουσιοδοτημένης Επιτροπής του.

 

6.

Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας

 

 

6.1

Γενικά

 

Οι Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας προσφέρουν ερευνητικό έργο

 

(α)

στο πλαίσιο:

 

i.

Ερευνητικών Λογαριασμών ή Λογαριασμών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 

 

ii.

Εναρκτήριας Χρηματοδότησης μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού ή

 

 

iii.

Ερευνητικού Προγράμματος, με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση, και με Υπεύθυνη Ερευνήτρια μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

 

(β)

προς Κέντρο Αριστείας, Ερευνητική Μονάδα ή Ερευνητικό Κέντρο με ειδική κατανομή προϋπολογισμού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

(γ)

σε συνδυασμό των ανωτέρω.

 

Νοείται, ότι πρόκειται για εγκεκριμένη Εναρκτήρια Χρηματοδότηση και εγκεκριμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση, με σχετική πρόνοια στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

 

6.2

Διαδικασία Επιλογής

 

 

6.2.1

Για να εργοδοτηθεί προσωπικό σε Ερευνητικά Προγράμματα απαιτείται να ακολουθούνται από την υπεύθυνη του προγράμματος οι διαδικασίες που προβλέπει το συγκεκριμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα.

 

 

6.2.2

Στις περιπτώσεις 6.1(α)/i και 6.1(α)/iii - προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης μόνο, η ανακοίνωση θέσεων είναι προαιρετική και το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού/υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει απευθείας την Ειδική Επιστήμονα Έρευνας μεταξύ υποψηφίων που είχαν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της αντίστοιχης ερευνητικής πρότασης, ή κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία συναφείς προς το ερευνητικό έργο.

 

 

6.2.3

Στις περιπτώσεις 6.1/(β), 6.1./(α)(ii) και 6.1(α)(iii) - προγράμματα εσωτερικής χρηματοδότησης μόνο, η ανακοίνωση θέσεων είναι υποχρεωτική.

 

 

6.2.4

Ανακοίνωση Θέσεων και Επιλογή Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας

 

6.2.4.1

Η υπεύθυνη για το υπό ανάθεση έργο καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα, τα ερευνητικά καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, τους όρους απασχόλησης, τις απολαβές και άλλα ωφελήματα, και συντάσσει την Ανακοίνωση της θέσης.

 

 

6.2.4.2

Στην Ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

               Τίτλος θέσης

               Πηγή Χρηματοδότησης (π.χ. τίτλος ερευνητικού προγράμματος)

               Πλήρης ή μερική απασχόληση

               Χρονική περίοδος απασχόλησης

               Απολαβές (μηνιαία ή ωριαία βάση) - Οι αποκοπές θα πρέπει να είναι σαφείς και να καθορίζεται κατά πόσο προβλέπεται καταβολή 13ου μισθού ή/και κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

               Καθήκοντα και Ευθύνες

               Απαιτούμενα Προσόντα

               Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

               Τρόπος υποβολής αιτήσεων.

 

 

6.2.4.3

Οι θέσεις δημοσιεύονται με την ανάρτηση της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Οργανωτικής Οντότητας, και εφόσον ζητηθεί, μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

6.2.4.4

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες από την ημερομηνίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης της θέσης.

 

 

6.2.5

Η επιλογή γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από την υπεύθυνη του υπό ανάθεση έργου και δύο ακόμη μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που ορίζει η πρώτη.

 

 

6.2.6

Καλούνται σε συνέντευξη τουλάχιστον οι τρεις καλύτερες ενδιαφερόμενες που πληρούν τα προσόντα για κάθε θέση, ή λιγότερες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενες που να πληρούν τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη θέση. Τυχόν απόφαση για μη πρόσκληση ενδιαφερομένων σε συνέντευξη πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

 

 

6.2.7

Η υπεύθυνη για το έργο, όπου κρίνει αναγκαίο, δύναται δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος απασχόλησης, να αιτηθεί προς την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού παράταση της απασχόλησης Ειδικής Επιστήμονα Έρευνας.

 

 

6.2.8

Ο διορισμός Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, εξουσιοδοτημένη Επιτροπή του Συμβουλίου.

 

 

6.2.9

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την ετοιμασία και υπογραφή των σχετικών συμβολαίων. Στην περίπτωση του 6.2.7 πιο πάνω, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού προβαίνει στην ανανέωση του συμβολαίου.

 

 

6.3

Απολαβές - Ωφελήματα

 

6.3.1

Ειδική Επιστήμονας που κατέχει τουλάχιστο πρώτο πανεπιστημιακό τίτλο (Assistant Researcher) αμείβεται μέχρι 15 ανά ώρα (χρέωση στο έργο). Νοείται ότι ο μηνιαίος μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές της Κλίμακας Α8/1η βαθμίδα.

 

 

6.3.1

Ειδική Επιστήμονας που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Research Associate) αμείβεται μέχρι 20 ανά ώρα (χρέωση στο έργο). Νοείται ότι ο μηνιαίος μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές της Κλίμακας Α8/1η βαθμίδα.

 

 

6.3.1

Ειδική Επιστήμονας που κατέχει διδακτορικό τίτλο (Research Fellow) αμείβεται μέχρι 25 ανά ώρα (χρέωση στο έργο). Νοείται ότι ο μηνιαίος μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Α10/1η βαθμίδα).

 

 

6.4

Οικονομική Στήριξη από Εξωτερική Χορηγία

 

 

 

6.4.1

Οι Ειδικοί Επιστήμονες δύνανται να προσλαμβάνονται με οικονομική υποστήριξη από εξωτερική χορηγία. Στις περιπτώσεις αυτές θα ισχύουν για την αμοιβή τους οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα.

 

 

7.

Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου (Administrative Support Staff)

 

 

7.1

Γενικά

 

7.1.1

Οι Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου προσλαμβάνονται για παροχή υποστηρικτικού έργου στο πλαίσιο:

 

       i.          Ερευνητικών Λογαριασμών ή Λογαριασμών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ή Συνεδρίων

 

     ii.          Ερευνητικού Προγράμματος, με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση, και με Υπεύθυνη Ερευνήτρια μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού

 

    iii.          Άλλης χορηγίας εκτός της κρατικής χορηγίας και εσόδων από το Κράτος που αφορούν σε προπτυχιακά δίδακτρα.

 

 

7.1.2

Για την εργοδότηση Ειδικής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου απαιτείται να ακολουθούνται από την υπεύθυνη του προγράμματος οι διαδικασίες που προβλέπει το συγκεκριμένο εγκεκριμένο έργο.

 

 

7.1.3

Στην περίπτωση που εγκριθεί θέση Ειδικής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου σε έργο που χρηματοδοτείται από εσωτερική πηγή χρηματοδότησης, η ανακοίνωση της θέσης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργοδότηση γίνεται από εξωτερική πηγή χρηματοδότησης η ανακοίνωση της θέσης είναι προαιρετική.

 

 

7.1.4

Οι Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου δεν είναι απαραίτητο να κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα φέρουν τον τίτλο της Ειδικής Γραφέα ή Ειδικής Τεχνικού ή αντίστοιχο.

 

 

7.2

Ανακοίνωση Θέσεων και Επιλογή Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου

 

7.2.1

H υπεύθυνη για το υπό ανάθεση έργο καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, τους όρους απασχόλησης, τις απολαβές και άλλα ωφελήματα, και συντάσσει την Ανακοίνωση της θέσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

 

7.2.2

Στην Ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

               Τίτλος θέσης

               Πηγή Χρηματοδότησης (π.χ. τίτλος ερευνητικού προγράμματος ή δωρεάς ή συνεδρίου ή άλλης χορηγίας εξαιρουμένης κάθε μορφής κρατικής χρηματοδότησης)

               Πλήρης ή μερική απασχόληση

               Χρονική περίοδος απασχόλησης

               Απολαβές (μηνιαία ή ωριαία βάση) - Οι αποκοπές θα πρέπει να είναι σαφείς και να καθορίζεται κατά πόσο προβλέπεται καταβολή 13ου μισθού ή/και κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

               Καθήκοντα και Ευθύνες

               Απαιτούμενα Προσόντα

               Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

 

 

7.2.3

Οι θέσεις δημοσιεύονται με την ανάρτηση της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Οργανωτικής Οντότητας και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

7.2.4

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες από την ημερομηνίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης της θέσης.

 

 

7.2.5

Ανεξάρτητα από την οντότητα στην οποία η Ειδική Επιστήμονας θα τοποθετηθεί, η επιλογή γίνεται από τριμελή Επιτροπή που θα αποτελείται από την Υπεύθυνη του υπό ανάθεση έργου και δύο ακόμα μέλη του προσωπικού που ορίζει η Υπεύθυνη, τα οποία δύναται να προέρχονται από το ακαδημαϊκό ή/και διοικητικό προσωπικό.

 

 

7.2.6

Καλούνται σε συνέντευξη τουλάχιστον οι τρεις καλύτερες ενδιαφερόμενες που πληρούν τα προσόντα για κάθε θέση, ή λιγότερες μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενες που να πληρούν τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη θέση. Τυχόν απόφαση για μη πρόσκληση ενδιαφερομένων σε συνέντευξη πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

 

 

7.2.7

Η υπεύθυνη για το έργο, όπου κρίνει αναγκαίο, δύναται, δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος απασχόλησης, να αιτηθεί προς την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού παράταση της απασχόλησης Ειδικής Επιστήμονα.

 

 

7.2.8

Ο διορισμός Ειδικών Επιστημόνων επικυρώνεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, εξουσιοδοτημένη Επιτροπή του Συμβουλίου.

 

 

7.2.9

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την ετοιμασία και υπογραφή των σχετικών συμβολαίων. Στην περίπτωση του 7.2.7 πιο πάνω η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού προβαίνει στην ανανέωση του συμβολαίου.

 

 

7.3

Απολαβές

 

7.3.1

Οι αμοιβή της Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου κυμαίνεται, ενδεικτικά, από 9,00/ώρα μέχρι 21.00/ώρα για μη κάτοχους πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ή μέχρι 30,00/ώρα για κάτοχους πανεπιστημιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η αμοιβή δύναται να καθοριστεί μέχρι 46/ώρα.

 

Τα πιο πάνω ποσά αποτελούν κόστος εργοδότησης και περιλαμβάνουν αναλογία 13ου μισθού). Η μισθολογική τοποθέτηση γίνεται αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

 

 

Οι Κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 29ης συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ημερ. 02/07/1997, και τροποποιήθηκαν κατά την 48η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 17/3/2006, κατά την 140η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 21/7/2010, κατά την 151η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, στις 11/12/2010, κατά την 230η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 19/02/2013 και 01/03/2013, κατά τη συνεδρία αρ. 4/2016 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 22/04/2016, κατά την συνεδρία αρ. 11/2016 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 21/09/2016, κατά τη συνεδρία αρ. 7/2017 του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 29/05/2017, κατά τη συνεδρία αρ. 6/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 23/05/2018, κατά τη συνεδρία αρ. 7/2018 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 27/06/2018, κατά τη συνεδρία αρ. 6/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 01/07/2019, κατά τη συνεδρία αρ. 6/2020 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις19/05/2020, κατά τη συνεδρία αρ. 4/2020 του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στις 10/04/2020 και κατά τη συνεδρία αρ. 4/2022 του Συμβουλίου στις 11/4/2022.