5.2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ

 

 

 

 

 

1.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη δυνατότητα να διορίζει Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς.

 

 

 

 

2.

Οργανική θέση μπορεί να πληρωθεί με ανάθεση σε Επισκέπτη Ακαδημαϊκό (Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρο Καθηγητή ή Λέκτορα).

 

 

 

 

3.

Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί διορίζονται μόνο όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης καθώς επίσης και Ομότιμοι Καθηγητές.

 

 

 

 

4.

Σε περίπτωση προκηρυγμένης ή απλήρωτης θέσης, το Συμβούλιο του Τμήματος, μέσω της Σχολής, μπορεί να προτείνει με τεκμηριωμένη εισήγηση Επισκέπτη Ακαδημαϊκό για κάλυψη της θέσης. Ο Επισκέπτης Ακαδημαϊκός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και διορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

5.

(α)

Κατώτατο όριο εργοδότησης είναι οκτώ διδακτικές εβδομάδες και ανώτατο όριο ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα το πολύ έτος.

 

 

 

 

(β)

Το Πανεπιστήμιο δύναται να παρέχει σε Επισκέπτη Ακαδημαϊκό μέχρι και τέσσερα εξάμηνα συνεχούς ή διακεκομμένης εργοδότησης, στο ίδιο Τμήμα ή διαφορετικά Τμήματα για κάθε δυνατή πενταετή περίοδο.

 

 

 

 

6.

Το χρονικό πλαίσιο των συμβάσεων καθορίζεται ως εξής:

 

 

 

(α)

Το Χειμερινό Εξάμηνο έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

 

 

 

(β)

Το Εαρινό Εξάμηνο έχει ισχύ από την 15η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαΐου του ιδίου χρόνου.

 

 

 

(γ)

Το Ακαδημαϊκό Έτος έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου χρόνου

 

 

 

(δ)

Το Ακαδημαϊκό Έτος διάρκειας 12 συνεχόμενων μηνών έχει ισχύ από την 15η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

 

 

(ε)

Οκτώ συνεχόμενες διδακτικές εβδομάδες.

 

 

Στην περίπτωση της Ιατρικής Σχολής το χρονικό διάστημα των συμβάσεων για τις θέσεις Επισκέπτη Ακαδημαϊκού, που θα διδάσκουν στο 4ο ή/και 5ο έτος του προγράμματος σπουδών καθορίζεται ως εξής:

 

 

 

(α)

Χειμερινό Εξάμηνο: 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου

 

 

 

 

(β)

Εαρινό Εξάμηνο: 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Ιουλίου

 

 

 

 

(γ)

Ακαδημαϊκό Έτος: 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Ιουλίου

 

 

 

 

(δ)

15 συνεχόμενες διδακτικές εβδομάδες για το χειμερινό εξάμηνο

 

 

 

 

(ε)

22 συνεχόμενες διδακτικές εβδομάδες για το εαρινό εξάμηνο

 

 

 

Η διάρκεια των συμβάσεων των Κλινικών Επισκεπτών της Ιατρικής Σχολής καθορίζεται στους 12 μήνες

 

 

 

 

7.

Οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί που διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για την ελάχιστη περίοδο των οκτώ εβδομάδων ανά εξάμηνο, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διακεκομμένα διαστήματα (π.χ. τέσσερις εβδομάδες στην αρχή και τέσσερις εβδομάδες στο τέλος του εξαμήνου).

 

 

 

Νοείται ότι η διδασκαλία θα γίνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο του εξαμήνου

 

 

 

 

8.

Οι απολαβές των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως και θα έχουν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008:

 

 

 

ΘΕΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

1.  Επισκέπτης Ακαδημαϊκός    (Καθηγητής)

3.815,32*

 

2.  Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής)

3.429,56*

 

3.  Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)

3.253,42*

 

4.  Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας)

2.837,70*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

 

 

*Οι πιο πάνω μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές έχουν υπολογιστεί με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που βρίσκεται σε ισχύ από την 01/01/2008.

 

 

 

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές αναμένεται να αυξηθούν ανάλογα με την παραχώρηση οποιονδήποτε γενικών αυξήσεων που δυνατό να παραχωρήσει το Κράτος.

 

 

 

Στους Επισκέπτες Καθηγητές δεν καταβάλλεται το ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού

 

 

 

 

9.

Οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί που προσκαλούνται σύμφωνα με τους Κανόνες 6(α)-6(δ) απασχολούνται επί πλήρους βάσεως, που συνεπάγεται την κατά μέσο όρο κάλυψη 6 έως 8 διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

 

 

 

 

10.

Για απασχόληση Επισκεπτών Ακαδημαϊκών που προσκαλούνται σύμφωνα με τον Κανόνα 6(ε) είναι δυνατό να ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής Έρευνας.

 

 

 

 

11.

Για τις άδειες απουσίας των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών ισχύει ότι και για το αντίστοιχο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από τους Κανόνες και Κανονισμούς.

 

 

 

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά τη 22η συνεδρία του στις 23/09/1996, και τροποποιήθηκε κατά την 67η  συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 16/03/2000, την 69η  συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 09/05/2000, την 78η συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 17/05/2001, την 31η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 14/02/2005, την 55η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 25/09/2006 και ημερ. 05/10/2006, τη συνεδρία Συγκλήτου αρ. 11/2007 ημερ. 25/04/2007, τη συνεδρία Συγκλήτου αρ. 21/2011 ημερ. 04/07/2011, τη συνεδρία Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών αρ.16/2016 ημερ. 21/12/2016 και τη συνεδρία Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών αρ. 15/2017 ημερ. 20/09/2017.