5. ΑΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

5.3  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 2002:

1.             Γενικά

 

1.1                Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη δυνατότητα να διορίζει με εξειδικευμένες γνώσεις ακαδημαϊκούς ως Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας (ΕΚΣΔ) κατόπιν εισήγησης του Τμήματος. 

 

1.2                Οι ΕΚΣΔ δύναται να διορίζονται στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.

 

1.3                Κονδύλι για ΕΚΣΔ θα κατανέμεται στις Σχολές σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει με τον προϋπολογισμό και παράλληλα με το έργο που έχει γίνει στο παρελθόν.  Άλλα αιτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του χρόνου να τίθενται ενώπιον της Επιτροπής αιτιολογημένα για εξέταση.

 

2.             Σκοπός

 

2.1                Σκοπός του θεσμού του ΕΚΣΔ είναι η παρουσίαση σειράς διαλέξεων που προάγουν την επιστημονική έρευνα.  Το επίπεδο των διαλέξεων είναι απαραίτητα μεταπτυχιακό.

 

3.             Όροι Απασχόλησης

 

3.1                Η διάρκεια απασχόλησης είναι διάρκειας 1-4 εβδομάδων.  Η απασχόληση πρέπει να αντιστοιχεί σε διδακτικό έργο 6 ωρών ανά εβδομάδα.  Η περίοδος του διορισμού εμπίπτει απαραίτητα εντός των περιόδων των δύο εξαμήνων.  Στους Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας καταβάλλεται: (α) ημερήσιο επίδομα ύψους ΛΚ80 (για τα Σαββατοκυρίακα που προηγούνται ή έπονται της εβδομάδας απασχόλησης δεν καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα), (β) κατ΄αποκοπή επίδομα (Honorarium) ύψους €400 ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο και (γ) μεταφορικά έξοδα (αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο στην Κύπρο και στο εξωτερικό).

 

3.2                Σε ΕΚΣΔ δεν παρέχεται άδεια απουσίας.

 

4.             Διαδικασία Διορισμού

 

4.1                Το Συμβούλιο του Τμήματος, μέσω του Συμβουλίου Σχολής, προτείνει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, με τεκμηριωμένη εισήγηση, τον ΕΚΣΔ που επιθυμεί να διορίσει.  Η εισήγηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των διαλέξεων.

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 92η Συνεδρίας του Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου, 2002, τροποποιήθηκαν κατά τη 97η και 117η Συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στις 18 Δεκεμβρίου 2002 και 19 Ιουλίου 2004, αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν κατά την 55η Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 25 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου 2006.