6. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ/ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

6.2.1  Κανόνες για Ομότιμους Καθηγητές

 

 

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Τμήματος και έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής, σε Καθηγητές που εξέρχονται της υπηρεσίας μετά από ευδόκιμη θητεία και προσφορά στο Πανεπιστήμιο και την επιστήμη.

 

Η πρόταση του Τμήματος λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των ακαδημαϊκών μελών του Συμβουλίου του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του Τμήματος έχει λιγότερα από οκτώ μέλη, η πρόταση προχωρεί μόνο όταν συγκεντρώσει τα δύο τρίτα των ακαδημαϊκών μελών του Συμβουλίου της Σχολής.

 

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή μπορεί να αφαιρεθεί για σοβαρούς λόγους, με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Τμήματος μέσω της Οικείας Σχολής. 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

1.    Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να συμμετέχουν σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4.8. Διευκρινίζεται ότι:

 

 

(α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να συνεχίσουν να διευθύνουν Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου τα οποία άρχισαν πριν τη συνταξιοδότηση τους και να προσελκύσουν νέα ερευνητικά προγράμματα ως Υπεύθυνοι Ερευνητές, ή να συμμετέχουν σε τέτοια. Σε περίπτωση κατά την οποία ερευνητικά προγράμματα τα οποία διευθύνονται από Ομότιμο Καθηγητή συνεπάγονται απασχόληση προσωπικού ή χρήση χώρων ή εξοπλισμού του Πανεπιστημίου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος.

 

(β) Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να διατηρούν υπό τη διαχείριση τους Ερευνητικούς Λογαριασμούς.

 

2.    Με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος μπορεί να ανατεθεί σε Ομότιμους Καθηγητές διδακτικό έργο ή να συνεχίσουν να υπηρετούν ως ερευνητικοί σύμβουλοι ή να μετέχουν ως μέλη εξεταστικών επιτροπών για διδακτορικές διατριβές.

 

3.    Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν το Συμβούλιο του Τμήματος διαθέτει σε Ομότιμους Καθηγητές χώρους και άλλες διευκολύνσεις για συνέχιση της επιστημονικής τους δραστηριότητας. Οι Ομότιμοι Καθηγητές τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των Πανεπιστημιακών οργάνων.

 

4.    Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να συμμετέχουν, ως εσωτερικά μέλη, στις Ειδικές Επιτροπές για εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρόντες Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 253η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 26 Μαρτίου  2014.