6. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ/ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

6.2.1  Κανόνες για Ομότιμους Καθηγητές

 

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Τμήματος και έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής, σε Καθηγητές που εξέρχονται της υπηρεσίας μετά από ευδόκιμη θητεία και προσφορά στο Πανεπιστήμιο και την επιστήμη.

 

Η πρόταση του Τμήματος λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των ακαδημαϊκών μελών του Συμβουλίου του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του Τμήματος έχει λιγότερα από οκτώ μέλη, η πρόταση προχωρεί μόνο όταν συγκεντρώσει τα δύο τρίτα των ακαδημαϊκών μελών του Συμβουλίου της Σχολής.

 

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή μπορεί να αφαιρεθεί για σοβαρούς λόγους, με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Τμήματος μέσω της Οικείας Σχολής. 

 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

1.     

Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να συμμετέχουν σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4.8. Διευκρινίζεται ότι:

 

(α)

Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να συνεχίσουν να διευθύνουν Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου τα οποία άρχισαν πριν τη συνταξιοδότηση τους και να προσελκύσουν νέα ερευνητικά προγράμματα ως Υπεύθυνοι Ερευνητές, ή να συμμετέχουν σε τέτοια. Σε περίπτωση κατά την οποία ερευνητικά προγράμματα τα οποία διευθύνονται από Ομότιμο Καθηγητή συνεπάγονται απασχόληση προσωπικού ή χρήση χώρων ή εξοπλισμού του Πανεπιστημίου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος.

 

 

(β)

Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να διατηρούν υπό τη διαχείριση τους Ερευνητικούς Λογαριασμούς.

 

 

(γ)

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών έρευνας από Ομότιμους Καθηγητές σε ερευνητικά προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση, όταν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 Ν. 73(Ι)/2016,  η σύναψη σύμβασης δεν διέπεται από τον εν λόγω Νόμο. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του εν λόγω Νόμου είναι οι εξής: (α) τα προϊόντα να ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την  άσκηση της δραστηριότητάς της και (β) η παροχή της υπηρεσίας να αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση σύναψης σύμβασης δεν επηρεάζεται. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για τη σύναψη τέτοιας σύμβασης και όχι στο κατά πόσο θα πρέπει να συνάπτεται ή όχι σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

 

 

(δ)

Για την παροχή υπηρεσιών από Ομότιμο Καθηγητή θα χρειαστεί να συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην οποία θα γίνεται αναφορά ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 Ν.73(Ι)/2016, ο εν λόγω Νόμος δεν εφαρμόζεται.

 

 

(ε)

Το όριο αποζημίωσης Ομότιμου Καθηγητή για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος είναι αυτό που προνοείται στο συμβόλαιο του ερευνητικού προγράμματος.

 

 

2.     

Με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος και με τη σύμφωνο γνώμη του Ομότιμου Καθηγητή, μπορεί να του ανατεθεί διδακτικό έργο αμισθί ή και να μετέχει ως μέλος εξεταστικών επιτροπών για διδακτορικές διατριβές.

Ομότιμοι Καθηγητές δύνανται να συνεχίζουν να  επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές υφιστάμενων διδακτορικών φοιτητών τους νοουμένου ότι το Τμήμα ορίζει ως συν επιβλέποντα άλλο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

 

3.     

Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν το Συμβούλιο του Τμήματος διαθέτει σε Ομότιμους Καθηγητές χώρους και άλλες διευκολύνσεις για συνέχιση της επιστημονικής τους δραστηριότητας. Οι Ομότιμοι Καθηγητές τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των Πανεπιστημιακών οργάνων.

 

 

4.     

Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν να συμμετέχουν, ως εσωτερικά μέλη, στις Ειδικές Επιτροπές για εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

Οι παρόντες Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 253η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 26/03/2014, και τροποποιήθηκαν κατά τη συνεδρία αρ. 1/2020 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 28/01/2020 , και κατά τις συνεδρίες αρ.4/2022 και 5/2022 του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, στις 11/4/2022 και 09/05/2022, αντίστοιχα.