Μάστερ (M.Sc.) Μηχ Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής|Μάστερ (M.Sc.) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία|Διδακτορικό (Ph.D.) Μηχ Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής |Διδακτορικό (Ph.D.) σε Προηγμένα υλικά και Νανοτεχνολογία|Διατμηματικό Μεταπτυχιακό|


• Μάστερ (M.Sc.) σε Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία

Για την απονομή πτυχίου Μάστερ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής παρουσίαση και συγγραφή διατριβής.
 
Δομή του Προγράμματος
Για την απόκτηση πτυχίου Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ECTS, τα οποία να προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου και ερευνητικής εργασίας, ως εξής:
 
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα 32 ECTS
- Επιλογή μαθημάτων από την Ομάδα Β
Έρευνα διατριβής (ΜΜΚ 701-704) 60 ECTS
Μεταπτυχιακό σεμινάριο (ΜΜΚ 501-4) 4 ECTS
Επιλογή τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: 24 ECTS
- Επιλογή μαθημάτων εκτός Τμήματος ή από την Ομάδα Β
- Επιλογή μαθημάτων από την Ομάδα Α
- Ανεξάρτητη μελέτη (ΜΜΚ 505)
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS
 
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Πτυχίο Μάστερ ΠΥΝ
1ο εξάμηνο
Μάθημα Ι 8
Μάθημα ΙΙ 8
Μάθημα ΙΙΙ 8
Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ι 1
Έρευνα διατριβής Ι 5
Σύνολο 30
 
2ο εξάμηνο
Μάθημα IV 8
Μάθημα V 8
Μάθημα VI ή ανεξάρτητη μελέτη 8
Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙI 1
Έρευνα διατριβής ΙI 5
Σύνολο 30
 
3ο εξάμηνο
Μάθημα VII ή ανεξάρτητη μελέτη 8
Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙII 1
Έρευνα διατριβής ΙII 20
Σύνολο 29
 
4ο εξάμηνο
Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙV 1
Έρευνα διατριβής ΙV 30
Σύνολο 31