Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Φοιτητές ERASMUS+|Έντυπα και Έγγραφα


Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να παράγει άρτια ειδικευμένους αποφοίτους με δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία και ανεξαρτησία σκέψεως, η οποία χρειάζεται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά μία επαγωγική προσέγγιση στη μάθηση. Αυτή η προσέγγιση εδράζεται, φυσικά, στο γεγονός ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία είναι σημαντικά για τη Μηχανολογία και Κατασκευαστική, ακολουθούν απλούς φυσικούς νόμους. Ένας/μία πετυχημένος/η μηχανικός για να ικανοποιήσει μία ανάγκη, η οποία τίθεται από την κοινωνία, αναμένεται να χρησιμοποιήσει αυτούς τους νόμους, για να περιγράψει το εν λόγω πρόβλημα και, ακολούθως, χρησιμοποιώντας την πείρα του/της, να προχωρήσει στη λύση αυτού του προβλήματος. Σχεδόν πάντα η λύση εξασφαλίζεται με ένα συνδυασμό αναλυτικών, υπολογιστικών και πειραματικών μέσων. Επομένως, το πρόγραμμα σπουδών εκπαιδεύει τους φοιτητές στη βασική φυσική, ενώ παράλληλα ενισχύει τις μαθηματικές τους ικανότητες και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν υπολογισμούς και πειραματισμό, για να βρίσκουν λύσεις.

Ένα κρίσιμο συστατικό του εκπαιδευτικού συστήματος του Τμήματος είναι να παράγει δημιουργικούς και επιχειρηματικούς αποφοίτους, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες τους σε εμπορικά προϊόντα

Τομείς Eνδιαφέροντος:

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής πρέπει να πάρουν πέντε μαθήματα επιλογής (30 ΠΜ) από τον κατάλογο των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Δεδομένης της παρούσας αναπτυξιακής κατάστασης του Τμήματος, τα μαθήματα επιλογής εστιάζονται στους τομείς ενδιαφέροντος της

  • Μηχανολογίας Μηχανικής,
  • Κατασκευαστικής Μηχανικής,
  • Βιοϊατρικής Μηχανικής, και
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Επιπρόσθετοι τομείς ενδιαφέροντος αναμένεται να προστεθούν, καθώς το Τμήμα προσλαμβάνει νέους καθηγητές και επεκτείνεται σε άλλους σημαντικούς ερευνητικούς τομείς.