Τηλ. +357 22893950, Τηλεομ. +357 22895040, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Kizilyurek Mustafa Niyazi Καθηγητής Πολιτική Ιστορία (Τουρκία-Κύπρος)
Θεοχάρης Σταυρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανική Ιστορία
Christiane Bulut Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκολογία
Sagaster Börte Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκική Λογοτεχνία
Μιχαήλ Ν. Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανική Ιστορία
Μούδουρος Νίκος Λέκτορας Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας και Πολιτική/Τουρκοκύπριοι