Εκτύπωση

 

ΨΥΧ 601 Δεοντολογία στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 
Θα συζητηθεί ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων σε σχέση με την Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Θα καλυφθούν δεοντολογικά διλήμματα (διπλές σχέσεις, δώρα, εμπιστευτικότητα, υποχρέωση για προστασία), θέματα νομοθεσιών σχετικά με την αξιολόγηση, θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες ή χαρισματικών παιδιών. Θα συζητηθούν και άλλες νομοθεσίες σχετικές με το επάγγελμα, σύγχρονοι προβληματισμοί σε θέματα επαγγελματικής κατοχύρωσης, συνεργασίας με άλλα συναφή επαγγέλματα και οργάνωσης της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ως κλάδου.
 
ΨΥΧ 603 Ψυχοφαρμακολογία Παιδιών και Εφήβων
 
Βασική Ψυχοφαρμακολογία με ειδική έμφαση σε ουσίες που, συχνά, χορηγούνται σε παιδιά και εφήβους, τη δράση τους και τις επιπτώσεις τους. Ανακεφαλαίωση της νευρολογικής βάσης λειτουργιών, όπως μνήμης, προσοχής και συναισθήματος, με έμφαση στη νευροχημεία των γνωστικών και συναισθηματικών λειτουργιών και των περιπτώσεων ψυχολογικής δυσλειτουργίας. Θα καλυφθεί, για παράδειγμα, η οργανική βάση των δυσκολιών προσοχής, της επιθετικότητας, της κατάθλιψης, των διαταραχών διατροφής κ.λπ., όπως και οι σύγχρονες έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ψυχοφαρμάκων..
 
ΨΥΧ 604 Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς
 
Το μάθημα σκοπεύει να συμπληρώσει τη βασική γνώση στατιστικών τεχνικών, που λαμβάνουν οι φοιτητές στο προπτυχιακό επίπεδο. Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών στην ψυχολογική έρευνα. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν τεχνικές της πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression), της διαμεσολάβησης και ρύθμισης (Meditation and Moderation), της παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (factorial analysis of variance), της ανάλυσης συνδιακύμανσης (analysis of covariance) και της πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης (multivariate analysis of variance). Οι τεχνικές θα παρουσιάζουν και θα συζητηθούν με αναφορά σε ερευνητικά ψυχολογικά σχέδια (ερευνητικά σχέδια με μεταβλητές μεταξύ των παραγόντων και εντός των παραγόντων, σχέδια επαναληπτικών μετρήσεων, μικτά σχέδια). Θα αναλυθούν, επίσης, οι βασικές τεχνικές αναγωγής μεταβλητών (reduction techniques), όπως η διερευνητική ανάλυση παραγόντων (exploratory factor analysis).
 
ΨΥΧ 605 Ψυχομετρία
 
Ανασκόπηση των κυριότερων ψυχολογικών δοκιμίων, ψυχομετρική θεωρία στον χώρο των νοητικών ικανοτήτων, σχολικής επίδοσης, προσωπικότητας και συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υποθέσεων, που μπορούν να απαντηθούν μέσω της αξιολόγησης, και στην επιλογή της μεθοδολογίας και των δοκιμίων για απάντησή τους. Στρατηγικές για αξιολόγηση συχνών μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο, όπως και συναισθηματικών προβλημάτων. Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την αξιολόγηση ειδικών προβλημάτων και πληθυσμών, και τη συσχέτιση των δεδομένων από ψυχομετρικές δοκιμασίες με άλλα δεδομένα αξιολόγησης.
 
ΨΥΧ 610 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
 
Το μάθημα αυτό στόχο έχει να παρουσιάσει τη συνεισφορά της ψυχολογικής έρευνας και γνώσης στην παιδαγωγική πρακτική. Στοχεύει, επίσης, να προκαλέσει συζήτηση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχολογία και απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει κριτικά σύγχρονες θεωρίες, που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη (γνωστική, ηθική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη), καθώς και σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Εξετάζει, επίσης, τις ατομικές διαφορές που παρουσιάζονται στα πιο πάνω θέματα, και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Τέλος, αναλύει τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου, και τις δυνατότητες συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τους γονείς και τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο.
 
ΨΥΧ 614 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο Σχολείο I
 
Οι φοιτητές θα διδαχθούν μία σειρά από σύγχρονες και εμπειρικά βασισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά και οικογένειες, και για παρεμβάσεις στην τάξη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ψυχοπαιδαγωγικές, συμβουλευτικές, γνωστικο-συμπεριφοριστικές και άλλες επιστημονικά στηριζόμενες θεραπευτικές μεθόδους, με συγκεκριμένες εφαρμογές στο χώρο του σχολείου.
 
ΨΥΧ 615 Πρώιμη Διάγνωση και Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών
 
Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, που έχουν ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών. Τα θέματα, με τα οποία ασχολείται, περιλαμβάνουν: ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας στο χώρο των μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση με τις σύγχρονες πρακτικές στον τομέα ανασκόπησης των ψυχολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, μελέτη της συνάφειας μεταξύ των γλωσσικών, νοητικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων σε αρχάριους και ικανούς αναγνώστες, μελέτη των βασικών βιολογικών και ψυχολογικών αιτιών των αναγνωστικών δυσκολιών, προχωρημένη έρευνα των θεωρητικά και ερευνητικά εμπεριστατωμένων διαγνωστικών μεθόδων, καθώς και ατομικών ή ομαδικών παρεμβάσεων για υποκείμενα μικρών ηλικιών με μαθησιακές δυσκολίες (με έμφαση στη διάγνωση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων).
Οι φοιτητές, επομένως, μαθαίνουν: (α) να κατανοούν τις ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες και να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη ανάπτυξη και διαδικασία μάθησης στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, (β) να διενεργούν σειρές αξιολογήσεων, (γ) να ερμηνεύουν τα δεδομένα ψυχομετρικών μετρήσεων και να αναπτύσσουν παρεμβατικά ατομικά προγράμματα, (δ) να εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης σε συγκεκριμένους τομείς μαθησιακών δυσκολιών και να συστήνουν πρακτικές λύσεις και (ε) να αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις για τη συγγραφή επαγγελματικών ψυχομετρικών αναφορών.
 
ΨYX 617 Συμβουλευτική Ψυχολογία
 
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, που έχουν αναπτυχθεί, και να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες συμβουλευτικές τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται κριτικά οι ακόλουθες θεωρίες και μέθοδοι συμβουλευτικής: Ψυχαναλυτική θεωρία (Freud), Νεο- Ψυχαναλυτικές θεωρίες (Erikson, Adler), Λογικο-θυμική θεωρία (Ellis), Συνδιαλεκτική θεωρία (Burns), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (Wolpe, Dollard & Miller), Προσωποκεντρική θεωρία (Rogers), Υπαρξιακές θεωρίες (May, Frankl) και Μορφολογική θεωρία (Perls). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία, θεωρητική και πρακτική, της ψυχολογικής συνέντευξης.
 
ΨΥΧ 619 Ευφυΐα: Aνάπτυξη και Αξιολόγηση
 
Στο μάθημα αυτό καλύπτονται οι βασικές έννοιες, θεωρίες και τρόποι μέτρησης της νοημοσύνης. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται βασικά στοιχεία ιστορίας, μέτρησης και θεωρητικής θεμελίωσης της έννοιας της νοημοσύνης και εν συνεχεία συζητούνται οι βιολογικές και περιβαλλοντικές βάσεις της νοημοσύνης. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και μέτρηση της νοημοσύνης και η τρίτη σε ειδικά θέματα της νοημοσύνης, όπως είναι οι σημαντικές διαφορές ομάδων του πληθυσμού στην ευφυΐα, η δομή της νοημοσύνης και οι σχέσεις της με άλλες σημαντικές έννοιες της ψυχολογίας, όπως είναι η προσωπικότητα, η δημιουργικότητα και η σοφία.
 
ΨΥΧ 637 Κοινωνική Ανάπτυξη και Κοινωνικό Πλαίσιο
 
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην γνωριμία του φοιτητή με κλασικές και σύγχρονες θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη ως μια κοινωνιο-ψυχολογική διαδικασία. Το μάθημα θα ασχοληθεί με μια ιστορική αναδρομή σε θεωρίες που έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις της σύγχρονης κοινωνιο-γενετικής προσέγγισης στην ανθρώπινη ανάπτυξη όπως τις κλασικές θεωρίες των Mead, Baldwin, Piaget, και Vygotsky. Θα ασχοληθεί επίσης εις βάθος με τις πρόσφατες μετα-Πιαζετιανές θεωρίες της κοινωνικής σχολής της Γενεύης και μετα-Βυγκοτσκιανές θεωρίες όπως αυτές του Bruner, Rogoff, Wertsch και Valsiner.
 
ΨΥΧ 642 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων
 
Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια ανασκόπηση των τυπικών διαταραχών που παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, με έμφαση στη διαγνωστική εικόνα, την εξελικτική πορεία, την πιθανή αιτιολογία, το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση και συντήρηση του προβλήματος, και τις ενδεικνυόμενες από τη σύγχρονη έρευνα ψυχολογικές και άλλες παρεμβάσεις.
 
ΨΥΧ 652 Προγράμματα Πρόληψης στο Σχολείο
 
Το μάθημα εστιάζεται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, και στην αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία. Θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη ατομικών, διαπροσωπικών, και κοινωνικών προβλημάτων, που να μπορούν να αξιοποιούν και να εμπλέκουν το σύστημα του σχολείου, τους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στον εντοπισμό των αναγκών του σχολικού συστήματος, στην κλινική μεθοδολογία δημιουργίας και εφαρμογής του προγράμματος και στην εμπειρική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 
ΨΥΧ 701 Ψυχολογία της Διδασκαλίας
 
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για μεταπτυχιακούς φοιτητές Εκ- παιδευτικής Ψυχολογίας με ενδιαφέροντα στην εφαρμοσμένη έρευνα ή/και στην άσκηση του επαγγέλματος, και αποβλέπει στην υποστήριξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε σχολικό περιβάλλον. Η μάθηση μαθητών και δασκάλων εξετάζεται σε συγκεκριμένα εκ- παιδευτικά πλαίσια και περιεχόμενα, και σε σχέση με παράγοντες που αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι σε αυτά. Τα επιμέρους θέματα είναι οργανωμένα σε θεματικές ενότητες, ως εξής: (α)φύση και συνθήκες σχολικής μάθησης, (β) μοντέλα διδασκαλίας, εξειδικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις και αποτελεσματικότητα, (γ) αλληλεπιδράσεις ικανότητας και διδακτικής προσέγγισης/παρέμβασης, (δ) εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, (ε) γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών, ειδημοσύνη στη διδασκαλία, (στ) αξιολόγηση και παρέμβαση σε επίπεδο σχολείου, τάξης και εκπαιδευτικού. Το μάθημα στηρίζεται σε αρθρογραφία εφαρμοσμένης έρευνας και στη μελέτη περιπτώσεων αξιολόγησης και παρέμβασης.
 
ΨΥΧ 705 Διαγνωστική Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων Παιδιών και Εφήβων
 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση των φοιτητών στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των κυριότερων δοκιμίων αξιολόγησης της νοημοσύνης, άλλων αντικειμενικών τεστ γνωστικών ικανοτήτων, και συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων μεθόδων παρατήρησης. Δίνει έμφαση στις κλίμακες Wechsler για παιδιά και εφήβους. Ένας αριθμός ολοκληρωμένων χορηγήσεων και ερμηνειών κάθε δοκιμίου θα απαιτείται για τη συμπλήρωση του μαθήματος. Το μάθημα βοηθά, επίσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής ψυχολογικών εκθέσεων.
 
ΨΥΧ 706 Νευροφυσιολογία
 
Η ανθρώπινη συμπεριφορά απορρέει τόσο από φυσικούς (βιολογικούς) όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με τη βασική δομή, οργάνωση και λειτουργία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, όπως αυτές επηρεάζουν ή ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Ειδικότερα, ανασκοπείται η ανατομία του εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, περιφερειακών νεύρων και μυών, η λειτουργία και δομή των νευρώνων, οι επιδράσεις των νευροδιαβιβαστών, ορμονών και άλλων ενδοκρινολογικών παραγόντων, καθώς επίσης και οι αλληλεπιδράσεις των βιολογικών αυτών συστημάτων στη συμπεριφορά. Η νευροφυσιολογική βάση συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως, για παράδειγμα, εκείνης του ύπνου, της αναπαραγωγής, της μνήμης, της επιθετικότητας, της επικοινωνίας και των νοητικών διαταραχών θα μελετηθούν σε βάθος. Θα αναφερθούν, επίσης, οι τρέχουσες ερευνητικές τάσεις και δεδομένα, που σχετίζονται με τα πιο πάνω θέματα.
 
ΨΥΧ 708 Ανάλυση και Τροποποίηση της Συμπεριφοράς
 
Εμβάθυνση στις θεωρίες της μάθησης και εφαρμογής τους στην ανάλυση της συμπεριφοράς ως εργαλείου αξιολόγησης παιδιών και εφήβων. Θα διδαχθούν πρωτόκολλα παρατήρησης και καταγραφής της συμπεριφοράς και θα δοθεί έμφαση στις μεθόδους τροποποίησης της συμπεριφοράς με βάση τη σύγχρονη έρευνα και θεωρία. Θα περιληφθούν μέθοδοι, όπως θετική και αρνητική ενίσχυση, απόσβεση συμπεριφοράς, σχηματοποίηση, έλεγχος συναισθημάτων, καταγραφή και τροποποίηση αρνητικών σκέψεων.
 
ΨΥΧ 711 Ψυχοφαρμακολογία
 
Εισαγωγή στη χρησιμότητα και τη δράση διάφορων ψυχοτρόπων ουσιών σε διάφορα κλινικά σύνδρομα στα παιδιά, στους έφηβους, στους ενήλικες, και στους ηλικιωμένους. Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης για τη χρησιμότητα και τις πιθανές επιπτώσεις των ψυχοδραστικών φαρμάκων σε διάφορες διαταραχές.
 
ΨΥΧ 714 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο Σχολείο IΙ
 
Οι φοιτητές θα διδαχθούν μια σειρά από σύγχρονες και εμπειρικά βασισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά και οικογένειες και για παρεμβάσεις στην τάξη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ψυχοπαιδαγωγικές, συμβουλευτικές, γνωστικο-συμπεριφοριστικές και άλλες επιστημονικά στηριζόμενες θεραπευτικές μεθόδους, με συγκεκριμένες εφαρμογές στο χώρο του σχολείου.
 
ΨΥΧ 715 Γλωσσική Ανάπτυξη και Γλωσσικές Διαταραχές
 
Η ανθρώπινη γλώσσα είναι μία από τις πλέον δυναμικές και πολύπλοκες ανθρώπινες λειτουργίες. Το μάθημα αυτό έχει στόχο να παρουσιάσει θεωρίες και επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη της γλώσσας στον άνθρωπο και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν λόγω εξελικτικών, οργανικών, και νευρολογικών αιτιών. Θα διανύσει το φάσμα διαταραχών αρχίζοντας από την βρεφική ηλικία και θα συμπεριλάβει και την τρίτη ηλικία. Γλωσσικές διαταραχές, όπως αφασία, ειδικό πρόβλημα γλώσσας, γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και διαταραχές που προκύπτουν από γεροντική άνοια και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η σχέση γλώσσας με άλλες γνωστικές και ψυχολογικές λειτουργίες αποτελούν κύρια θέματα του μαθήματος. Θα συμπεριληφθούν μέσα αξιολόγησης και προγράμματα παρέμβασης που θα βασίζονται σε σύγχρονα και έγκυρα θεωρητικά, ερευνητικά, και κλινικά πρότυπα.
 
ΨΥΧ 716 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες
 
Εισαγωγικό μάθημα βάσης το οποίο αναπτύσσει την κλινική σκέψη και τις κλινικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης και ψυχοθεραπείας. Μελέτη της θεωρίας και της έρευνας που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες κλινικής συνέντευξης, διαχείρισης συναισθηματικών αντιδράσεων του πελάτη, χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων, αυτοδιαχείριση και αυτογνωσία, και συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος. Το μάθημα αναπτύσσει τη δομή και τη διαδικασία της κλινικής αναγωγής και αναλύει τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή. Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και εξάσκηση κλινικών δεξιοτήτων διαμέσου του εξαμήνου.
 
ΨΥΧ 722 Διαπολιτισμικά Θέματα στην Ψυχολογία
 
Το μάθημα στοχεύει να αναδείξει την ανάγκη μιας κοινωνικής- ψυχολογικής προσέγγισης ως προς την κατανόηση των φαινομένων, που συνδέονται με τη διαπολιτισμική επαφή και επικοινωνία, μέσα από τη χρήση διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων και εμπειρικών δεδομένων από διεθνή πολυπολιτισμικά πλαίσια. Στο μάθημα θα μας απασχολήσει η έννοια του έθνους/κράτους και του εθνικισμού, η μελέτη των ψυχολογικών διεργασιών που ενεργοποιούνται κατά τη μετακίνηση των ατόμων τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για τις κοινωνικές που τα υποδέχονται, και η μελέτη των προκλήσεων συμβίωσης και πολυπολιτισμικής διαβίωσης. Ως προς τα ίδια τα άτομα, θα αναφερθούμε σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες (1ης και 2ης γενιάς μετανάστες, τουρίστες, φοιτητές κ.ά.), που συν- δέονται άμεσα και έμμεσα με τη μετακίνηση, και θα εστιάσουμε σε ζητήματα ταυτότητας και διαχείρισης του στίγματος. Ως προς τις ομάδες που υποδέχονται τους μετακινούμενους πληθυσμούς (κοινωνίες υποδοχής), θα αναφερθούμε σε ζητήματα επιπολιτισμού και προκατάληψης. Τέλος, θα αναφερθούμε σε θέματα σύστασης και διατήρησης του έθνους κράτους και στη μελέτη των συνθετικών της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
 
ΨΥΧ 730 Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
 
Η Κλινική Νευροψυχολογία ασχολείται με την αλληλεπίδραση και τη συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών διαδικασιών και συμπεριφοράς. Το μάθημα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης και τις διαδικασίες εκτίμησης γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, αντίληψης, οργάνωσης, οπτικοχωρικών ικανοτήτων, λεκτικής μάθησης κ.ά.). Γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ οργανικού και λειτουργικού προβλήματος, συζητείται ο ρόλος της νοημοσύνης, εκπαίδευσης, καθώς και η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοκιμασίας. Τέλος, μελετώνται οι συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης και οι νευροψυχολογικές μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ασθενούς (π.χ. άνοιες, αφασίες, απραξίες, αγνωσίες, αλλαγές στην προσωπικότητα λόγω οργανικών εγκεφαλικών διαταραχών. Το μάθημα προϋποθέτει βασικές γνώσεις στην νευροεπιστήμη και νευροανατομία (ΨΥΧ 200, ΨΥΧ 706).
 
ΨΥΧ 746 Κοινωνική Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
 
Το μάθημα αυτό στόχο έχει να συζητήσει τις κοινωνιοψυχολογικές βάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες δημιουργίας και μείωσης της προκατάληψης, στερεοτύπων και διακρίσεων και τις εφαρμογές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα συζητηθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης από τη σκοπιά της μειονότητας και της πλειονότητας, αλλά και το φαινόμενο των εθνοτικών συγκρούσεων και τον ρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να διαδραματίσει στην εδραίωση της ειρήνης μέσα από πρακτικές εφαρμογές των θεωριών που θα συζητηθούν. Θα γίνει, επίσης, εξειδικευμένη συζήτηση για τον ρόλο των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον νόμο ειδικής εκπαίδευσης, τη σχέση ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και τη διαμόρφωση παρεμβατικών προγραμμάτων σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 
ΨΥΧ 749 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών με την ποιοτική μεθοδολογία στην ψυχολογία μέσα από θεωρητική ανασκόπηση και ερευνητικές εφαρμογές. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: 1) την επισκόπηση των επιστημολογικών αρχών της ποιοτικής και της ποσοτικής μεθοδολογίας, 2) την εξοικείωση με τις αρχές και την εφαρμογή βασικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, 3) την εκμάθηση βασικών αναλυτικών θεωρητικών μοντέλων και 4) την οργάνωση, εκτέλεση και παρουσίαση στην τάξη ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας μικρής έκτασης.