Εισαγωγή:
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γνωστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές να αναλάβουν παραγωγικούς ρόλους στην έρευνα, τη διδασκαλία και σε πεδία εφαρμογής Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους υποψήφιους φοιτητές του μια περιεκτική κατανόηση των εννοιών, των μεθόδων και των θεωριών που σχετίζονται και με τις δύο γνωστικές περιοχές. Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορεί να είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ψυχολογίας ή άλλης επιστήμης οι οποίοι ενδιαφέρονται να αυξήσουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους που σχετίζονται με ζητήματα γνωστικών και μαθησιακών εννοιών και μηχανισμών και εκπαιδευτικών μεθόδων. Το Πρόγραμμα Μάστερ προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα στις περιοχές της ψυχολογίας της διδασκαλίας και μάθησης, του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος και της ανάπτυξής του, των γενικών και ειδικών νοητικών ικανοτήτων και των μεθόδων μέτρησής τους, του βιολογικού υποστρώματος της μάθησης και των γνωστικών ικανοτήτων και προχωρημένης μεθοδολογίας έρευνας. Το Πρόγραμμα Μάστερ δεν οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου αλλά στην εμβάθυνση των γνώσεων σε δύο βασικές περιοχές της Ψυχολογίας με πολλαπλές εφαρμογές σε διάφορα πεδία. Η σε βάθος μελέτη της σχέσης μεταξύ ατόμου-μάθησης, ατόμου-μαθησιακού περιβάλλοντος ή μαθησιακών ευκαιριών και έργων, ατομικών διαφορών και γνωστικών ή γνωσιακών αλλαγών αυξάνει την ετοιμότητα των αποφοίτων του Προγράμματος να κατανοήσουν το ρόλο και τις προεκτάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας σε διαρκώς μεταβαλλόμενα σχολικά και επαγγελματικά πλαίσια.
 
Στόχοι του Προγράμματος
 
· Να προσφέρει περιεκτική γνώση σε ειδικά θέματα εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας, επιτυγχάνοντας θεωρητική εμβάθυνση και ανάδειξη της εφαρμοσιμότητας της γνώσης των δύο περιοχών, τις οποίες υπηρετεί.
· Να αυξήσει την κατανόηση και τις δεξιότητες χρήσης των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι δύο περιοχές.
· Να αναπτύξει στους φοιτητές την κριτική ικανότητα, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε βάθος τις σημαντικές έννοιες των δύο γνωστικών περιοχών και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να τις συμπληρώσουν.
· Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλακούν σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα ώστε με την κατάλληλη καθοδήγηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού να αποκτήσουν αναγκαίες ερευνητικές δεξιότητες
· Να προσφέρει στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές ή ερευνητική καριέρα ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης αναγκαίες δεξιότητες και γνώση.
· Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξετάσουν τις μεταβλητές/παράγοντες που συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, η απουσία των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μαθησιακά προβλήματα.
· Να δώσει έμφαση στη σπουδαιότητα της μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα των ατομικών διαφορών σε βασικές και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.
 
Τομείς Έρευνας
 
Χωρική ικανότητα, μνήμη και προσοχή, νοημοσύνη, μέτρηση της γενικής γνωστικής ικανότητας, ανάπτυξη και μέτρηση ειδικών γνωστικών ικανοτήτων, αναπτυξιακές μαθησιακές διαταραχές, νευροψυχολογία της τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, μάθηση και σχολείο, μάθηση και νόηση, απόκτηση γνώσης και εννοιολογική αλλαγή, κατανόηση και μάθηση από κείμενο, μη-τυπική λογική σκέψη - επιχειρηματολογία, δημιουργικότητα ως γνωστικό φαινόμενο.
Εργαστηριακή Υποδομή
Το Τμήμα Ψυχολογίας διαθέτει αυτή τη στιγμή τρία ερευνητικά εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα και σχετικά με τους τομείς της Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, το εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, το εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας και το εργαστήριο Νευρογνωστικής Επιστήμης.
 
Περιγραφή του Προγράμματος
 
Όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, πιστώνονται με 7.5 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των φοιτητών, περιλαμβάνουν παρακολούθηση τριών ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα, μελέτη για εξετάσεις, και εργασία βιβλιογραφική, ερευνητική, ή/και εφαρμογής ανάλογα με το θέμα και τους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθήματος
 
Δομή του Προγράμματος
 
Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και αποτελείται από 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο φοιτητής/τρια έχει την επιλογή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με ή χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με εκπόνηση μεταπτυχιακής Διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: Σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (75 μονάδες) (Γνωστική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και στη Διατριβή (ΨΥΧ 742, ΨΥΧ 743 και ΨΥΧ 744) η οποία είναι υποχρεωτική (45 μονάδες). Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: Σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (97,5 μονάδες) (Γνωστική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και σε τρία μαθήματα μεταπτυχιακής έρευνας (ΨΥΧ 625, ΨΥΧ 626, ΨΥΧ 627) (22,5 μονάδες). Τόσο η Διατριβή, όσο και η μεταπτυχιακή έρευνα ολοκληρώνεται σε δυο ή τρία εξάμηνα. Το πρόγραμμα επιτρέπει συνέχιση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Σημειώνεται, όμως, ότι η εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται μετά από επιλογή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία (νέα αίτηση και συνέντευξη).
 
Α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 67.5 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 620 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 712 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (7.5 Π.Μ.)
 
Διατριβή:
 
ΨΥΧ 742 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ Ι (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 743 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΑ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 744 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΒ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 745 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ (1 Π.Μ.) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
 
Επιλεγόμενα Μαθήματα (7 μαθήματα, σύνολο 52.5 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 601 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 605 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 607 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 608 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 609 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 616 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΪΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 701 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 703 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (7.5. Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 706 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 713 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 719 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II (7.5 Π.Μ.)
 
 
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 45 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 620 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 712 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 626 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ V (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 627 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ VI (7.5 Π.Μ.)

 
Επιλεγόμενα Μαθήματα (10 μαθήματα, σύνολο 75 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 601 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 605 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 607 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 608 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 609 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 616 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΪΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 701 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 703 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (7.5. Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 706 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 713 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 719 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II (7.5 Π.Μ.)
 
**Στα επιλεγόμενα μαθήματα μπορεί να περιληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Επόπτη του φοιτητή και ένα μάθημα από άλλο Τμήμα ή μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με συναφή θέματα με το πρόγραμμα σπουδών ή τη μεταπτυχιακή έρευνα του φοιτητή.