ΨΥΧ 601 Δεοντολογία στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 Θα συζητηθεί ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων σε σχέση με την Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Θα καλυφθούν δεοντολογικά διλήμματα (διπλές σχέσεις, δώρα, εμπιστευτικότητα, υποχρέωση για προστασία), θέματα νομοθεσιών σχετικά με την αξιολόγηση, θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες ή χαρισματικών παιδιών. Θα συζητηθούν και άλλες νομοθεσίες σχετικές με το επάγγελμα, σύγχρονοι προβληματισμοί σε θέματα επαγγελματικής κατοχύρωσης, συνεργασίας με άλλα συναφή επαγγέλματα και οργάνωσης της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ως κλάδου.

 
ΨΥΧ 602 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο: Προχωρημένα Θέματα Ψυχολογίας
 
Το μάθημα έχει τη μορφή σεμιναρίου και στόχο έχει την εμβάθυνση σε θεωρητικά, εφαρμοσμένα και ερευνητικά θέματα στην Εκπαιδευτική και στη Γνωστική Ψυχολογία. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον διδάσκοντα. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι ο διδάσκων να είναι διακεκριμένος επισκέπτης ή ειδικός επιστήμονας που θα συνεργάζεται με το Τμήμα Ψυχολογίας.
 
ΨΥΧ 604 Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς
 
Το μάθημα σκοπεύει να συμπληρώσει τη βασική γνώση στατιστικών τεχνικών, που λαμβάνουν οι φοιτητές στο προπτυχιακό επίπεδο. Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών στην ψυχολογική έρευνα. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν τεχνικές της πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression), της διαμεσολάβησης και ρύθμισης (Meditation and Moderation), της παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (factorial analysis of variance), της ανάλυσης συνδιακύμανσης (analysis of covariance) και της πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης (multivariate analysis of variance). Οι τεχνικές θα παρουσιάζουν και θα συζητηθούν με αναφορά σε ερευνητικά ψυχολογικά σχέδια (ερευνητικά σχέδια με μεταβλητές μεταξύ των παραγόντων και εντός των παραγόντων, σχέδια επαναληπτικών μετρήσεων, μικτά σχέδια). Θα αναλυθούν, επίσης, οι βασικές τεχνικές αναγωγής μεταβλητών (reduction techniques), όπως η διερευνητική ανάλυση παραγόντων (exploratory factor analysis).
 
ΨΥΧ 605 Ψυχομετρία
 
Ανασκόπηση των κυριότερων ψυχολογικών δοκιμίων, ψυχομετρική θεωρία στον χώρο των νοητικών ικανοτήτων, σχολικής επίδοσης, προσωπικότητας και συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υποθέσεων, που μπορούν να απαντηθούν μέσω της αξιολόγησης, και στην επιλογή της μεθοδολογίας και των δοκιμίων για απάντησή τους. Στρατηγικές για αξιολόγηση συχνών μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο, όπως και συναισθηματικών προβλημάτων. Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την αξιολόγηση ειδικών προβλημάτων και πληθυσμών, και τη συσχέτιση των δεδομένων από ψυχομετρικές δοκιμασίες με άλλα δεδομένα αξιολόγησης.
 
ΨΥΧ 607 Μνήμη και Επιτελικές Λειτουργίες
 
Το μάθημα αυτό εστιάζεται σε διάφορα σημαντικά θέματα στο χώρο της έρευνας της ανθρώπινης μνήμης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και η εφαρμογή γνωστικών, κοινωνικών, νευροαπεικονιστικών και νευροψυχολογικών μεθόδων που αφορούν στη μελέτη της μνήμης. Εξετάζονται, επίσης, ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που κωδικοποιείται και ανακαλείται η πληροφορία, τους διάφορους τύπους μνήμης και την αξιοποίηση διαφορετικών εργαλείων για τη μέτρησή τους, το πώς προκύπτει η απώλεια μνήμης, τις βιολογικές αλλαγές που συνοδεύουν την απώλεια μνήμης και αν οι απώλειες αυτές μπορούν να θεραπευτούν. Κατ' επέκταση, η συζήτηση στρέφεται στο ρόλο των επιτελικών λειτουργιών που συνεισφέρουν στην εκδήλωση μνημονικής συμπεριφοράς με έμφαση στις εγκεφαλικές περιοχές που συμμετέχουν σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως τη λήψη αποφάσεων και ανάλυση προβλήματος και στο κατά πόσο μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις περιοχές αυτές.
 
ΨΥΧ 608 Αντίληψη και Προσοχή
 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη σε βάθος της φύσεως της αντιληπτικής εμπειρίας. Το μάθημα θα εξετάσει το πώς οι ανθρώπινες αισθήσεις χρησιμοποιούνται για να μαζεύουν πληροφορίες από το περιβάλλον και το πώς ο νους επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να ερμηνεύσει την πραγματικότητα. Παρόλο ότι θα εξεταστούν όλες οι αισθήσεις, μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην οπτική αντίληψη. Ευρήματα από έρευνες σε θέματα, όπως η αντίληψη του χρώματος, του βάθους, της μορφής, και της κίνησης θα συζητηθούν από τη σκοπιά της πειραματικής-γνωστικής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης.
 
ΨΥΧ 609 Αναπτυξιακές Διαταραχές
 
Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν περιεκτική ενημέρωση για τις αναπτυξιακές διαταραχές. Οι αναπτυξιακές διαταραχές μειώνουν τη λειτουργικότητα του ατόμου καθώς επηρεάζουν τις γνωστικές, κινητικές, προσαρμοστικές και κοινωνικές ικανότητες του ατόμου. Ορισμένες διαταραχές επηρεάζουν μερικώς τη λειτουργικότητα του ατόμου ενώ άλλες περιορίζουν σημαντικά την κοινωνική προσαρμογή και λειτουργικότητα σε βαθμό που να καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών. Στο μάθημα θα συζητηθούν τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, της νοητικής καθυστέρησης και του αυτισμού και θα δοθεί έμφαση στην αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο του σχολείου.
 
ΨΥΧ 610 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
 
Το μάθημα αυτό στόχο έχει να παρουσιάσει τη συνεισφορά της ψυχολογικής έρευνας και γνώσης στην παιδαγωγική πρακτική. Στοχεύει, επίσης, να προκαλέσει συζήτηση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχολογία και απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει κριτικά σύγχρονες θεωρίες, που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη (γνωστική, ηθική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη), καθώς και σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Εξετάζει, επίσης, τις ατομικές διαφορές που παρουσιάζονται στα πιο πάνω θέματα, και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Τέλος, αναλύει τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου, και τις δυνατότητες συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τους γονείς και τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο.
 
ΨYX 616 Νοητικές Αναπαραστάσεις
 
Oι τρόποι αναπαράστασης πληροφοριών σε ένα νοήμον σύστημα (εγκέφαλος, υπολογιστής) συνιστούν ένα θεμελιώδες πρόβλημα των γνωσιακών επιστημών, καθώς αυτό αφορά στις βασικές «μονάδες» λειτουργίας του συστήματος. Έτσι, κάθε προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης των λειτουργιών του ξεκινά αναγκαία από τη μελέτη του τρόπου αναπαράστασης των πληροφοριών του συστήματος και τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου αυτού τρόπου στη λειτουργία, όπως και στις δυνατότητές τoυ. Tο ζήτημα των αναπαραστάσεων είναι πρωτίστως πρόβλημα επιστημολογικό και μπορεί να προσεγγιστεί από φιλοσοφικής και ψυχολογικής πλευράς. Ενδιαφέρει, όμως, σε μέγιστο βαθμό και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Eπειδή η προσέγγιση στα πλαίσια της AI αντλεί τόσο από τις φιλοσοφικές όσο και από τις ψυχολογικές διαστάσεις του θέματος, και επειδή η εισαγωγή από τη σκοπιά τής AI μπορεί να γίνει χωρίς πολύ εξειδικευμένες γνώσεις φιλοσοφίας και ψυχολογίας, το πρόβλημα των αναπαραστάσεων γνώσης θα εξεταστεί υπό την προ- οπτική τής AI. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόβλημα ανάγεται στο εξής: ποια είναι η καταλληλότερη γλώσσα προγραμματισμού, δεδομένης μίας γνωστικής περιοχής στην οποία πρέπει να εξειδικευτεί το νοήμον σύστημα.
 
ΨΥΧ 619 Ευφυΐα: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση
 
Στο μάθημα αυτό καλύπτονται οι βασικές έννοιες, θεωρίες και τρόποι μέτρησης της νοημοσύνης. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται βασικά στοιχεία ιστορίας, μέτρησης και θεωρητικής θεμελίωσης της έννοιας της νοημοσύνης και, εν συνεχεία, συζητούνται οι βιολογικές και περιβαλλοντικές βάσεις της νοημοσύνης. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και μέτρηση της νοημοσύνης και η τρίτη σε ειδικά θέματα της νοημοσύνης, όπως είναι οι σημαντικές διαφορές ομάδων του πληθυσμού στην ευφυΐα, η δομή της νοημοσύνης και οι σχέσεις της με άλλες σημαντικές έννοιες της ψυχολογίας, όπως είναι η προσωπικότητα, η δημιουργικότητα και η σοφία.
 
ΨYX 620 Mάθηση και Nόηση
 
Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν επιλεγμένα θέματα Γνωστικής και Γνωσιακής Ψυχολογίας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θεωρητικές προεκτάσεις για τη μάθηση. Aναφορά γίνεται σε γνωσιακές δομές και γνωστικές/μαθησιακές διεργασίες, όπως είναι η απόκτηση γνώσης, η εννοιολογική αλλαγή, η μεταφορά, η αναλογική σκέψη, επαγωγική και παραγωγική σκέψη. H προσέγγιση του μαθήματος είναι θεωρητική, και η διεξαγωγή του βασίζεται σε πειραματική αρθρογραφία.
 
ΨΥΧ 701 Ψυχολογία της Διδασκαλίας
 
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για μεταπτυχιακούς φοιτητές Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας με ενδιαφέροντα στην εφαρμοσμένη έρευνα ή/και στην άσκηση του επαγγέλματος, και αποβλέπει στην υποστήριξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε σχολικό περιβάλλον. Η μάθηση μαθητών και δασκάλων εξετάζεται σε συγκεκριμένα εκ- παιδευτικά πλαίσια και περιεχόμενα, και σε σχέση με παράγοντες που αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι σε αυτά. Τα επιμέρους θέματα είναι οργανωμένα σε θεματικές ενότητες, ως εξής: (α)φύση και συνθήκες σχολικής μάθησης, (β) μοντέλα διδασκαλίας, εξειδικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις και αποτελεσματικότητα, (γ) αλληλεπιδράσεις ικανότητας και διδακτικής προσέγγισης/παρέμβασης, (δ) εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, (ε) γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών, ειδημοσύνη στη διδασκαλία, (στ) αξιολόγηση και παρέμβαση σε επίπεδο σχολείου, τάξης και εκπαιδευτικού. Το μάθημα στηρίζεται σε αρθρογραφία εφαρμοσμένης έρευνας και στη μελέτη περιπτώσεων αξιολόγησης και παρέμβασης.
 
ΨΥΧ 703 Μοντελοποίηση γνωστικών λειτουργιών – ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια εις βάθος ανάλυση της μεθοδολογίας και των βασικών εννοιών που αφορούν την προσέγγιση της γνωστικής μοντελοποίησης. Το μάθημα στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές να σχεδιάζουν και να αξιολογούν υπολογιστικά μοντέλα των νοητικών διεργασιών της προσοχής, της αντίληψης, της μνήμης και της γλώσσας. Με τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο για το πώς τα ευρήματα των υπολογιστικών μοντέλων διαπλατύνουν τους τρόπους προσέγγισης και κατανόησης των γνωστικών λειτουργιών. Επιπρόσθετα, μέσω των ανατιθέμενων εργασιών, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον σχεδιασμό και τη δοκιμασία υπολογιστικών μοντέλων.
 
ΨΥΧ 706 Νευροφυσιολογία
 
Η ανθρώπινη συμπεριφορά απορρέει τόσο από φυσικούς (βιολογικούς) όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με τη βασική δομή, οργάνωση και λειτουργία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, όπως αυτά επηρεάζουν ή ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Ειδικότερα, ανασκοπείται η ανατομία του εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, περιφερειακών νεύρων και μυών, η λειτουργία και δομή των νευρώνων, οι επιδράσεις των νευροδιαβιβαστών, ορμονών και άλλων ενδοκρινολογικών παραγόντων, καθώς, επίσης, και οι αλληλεπιδράσεις των βιολογικών αυτών συστημάτων στη συμπεριφορά. Η νευροφυσιολογική βάση συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως, για παράδειγμα, εκείνης του ύπνου, της αναπαραγωγής, της μνήμης, της επιθετικότητας, της επικοινωνίας και των νοητικών διαταραχών θα μελετηθούν σε βάθος. Θα αναφερθούν, επίσης, οι τρέχουσες ερευνητικές τάσεις και δεδομένα, που σχετίζονται με τα πιο πάνω θέματα.
 
ΨΥΧ 712 Γνωστική Επιστήμη
 
Ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών είναι η γέννηση ενός νέου πεδίου έρευνας, της γνωστικής επιστήμης. H γνωστική επιστήμη είναι καλύτερα κατανοητή αν θεωρηθεί ως ένα ευρύ πεδίο έρευνας, που χρησιμοποιεί πόρους από την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη νευροεπιστήμη. Αυτοί οι ερευνητικοί τομείς, παρά το γεγονός ότι διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, τις θεωρίες και τα αποτελέσματα, ενοποιούνται από τη σύγκλιση των ερωτημάτων που θέτουν και από την ανάδυση σε καθέναν από αυτούς μίας υπολογιστικής αντίληψης για τη λειτουργία του νου, σύμφωνα με την οποία ο νους επεξεργάζεται πληροφορίες. Ερευνητές στους τομείς αυτούς συνειδητοποίησαν ότι έθεταν πολλές από τις ίδιες ερωτήσεις περί της φύσεως του ανθρωπίνου νου και ότι είχαν αναπτύξει συμπληρωματικές και εν δυνάμει συνεργατικές μεθόδους έρευνας. O όρος "γνωσιακή" αναφέρεται στις ενέργειες της αντίληψης και γνώσης. H γνωστική επιστήμη, συνεπώς, είναι η επιστήμη του νου. Oι γνωσιακοί επιστήμονες διερευνούν την αντίληψη, τη σκέψη, τη μνήμη, την κατανόηση της γλώσσας, τη μάθηση και άλλα νοητικά φαινόμενα. Oι μέθοδοι έρευνας είναι πολυποίκιλες και περιλαμβάνουν την παρατήρηση ενηλίκων και παιδιών, τον προγραμματισμό υπολογιστών προς επιτέλεση σύνθετων προβλημάτων, την εξέταση της φύσης του νοήματος και της νοηματοδότησης γλωσσών, την εξέταση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση του φοιτητή με αυτόν τον νέο θαυμαστό κόσμο.
 
ΨΥΧ 713 Πειραματική Ψυχολογία
 
Αυτό το μεταπτυχιακό σεμινάριο έχει ως στόχο του να προσφέρει στους φοιτητές προχωρημένη γνώση, καθώς και πρακτική εξάσκηση ως προς τον σχεδιασμό , την προετοιμασία, και την εκτέλεση πειραμάτων ψυχολογίας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μάθημα θα προσφέρει θεωρητικό υπόβαθρο στη λογική των πειραματικών σχεδιασμών, καθώς, επίσης, και εις βάθος γνώση όσον αφορά πειραματικά σχέδια που χρησιμοποιούνται ευρέως στη σύγχρονη ψυχολογική έρευνα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και θα εκπαιδευτούν στην ετοιμασία πειραμάτων με τη χρήση των λογισμικών, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σε διάφορους τομείς της ψυχολογίας. Μέσα από ατομικές εργασίες και μια τελική εργασία, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
ΨΥΧ 715 Γλωσσική Ανάπτυξη και Γλωσσικές Διαταραχές
 
Η ανθρώπινη γλώσσα είναι μία από τις πλέον δυναμικές και πολύπλοκες ανθρώπινες λειτουργίες. Το μάθημα αυτό έχει στόχο να παρουσιάσει θεωρίες και επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη της γλώσσας στον άνθρωπο και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν λόγω εξελικτικών, οργανικών, και νευρολογικών αιτιών. Θα διανύσει το φάσμα διαταραχών αρχίζοντας από την βρεφική ηλικία και θα συμπεριλάβει και την τρίτη ηλικία. Γλωσσικές διαταραχές, όπως αφασία, ειδικό πρόβλημα γλώσσας, γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και διαταραχές που προκύπτουν από γεροντική άνοια και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η σχέση γλώσσας με άλλες γνωστικές και ψυχολογικές λειτουργίες αποτελούν κύρια θέματα του μαθήματος. Θα συμπεριληφθούν μέσα αξιολόγησης και προγράμματα παρέμβασης βασισμένα σε σύγχρονα και έγκυρα θεωρητικά, ερευνητικά, και κλινικά πρότυπα.
 
ΨΥΧ 719 Θέματα Nευροεπιστήμης
 
Ένα σημαντικό πρόβλημα στη Γνωσιακή Eπιστήμη αφορά στον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης στον εγκέφαλο, στη διερεύνηση, δηλαδή, του αναπαραστατικού μέσου των πληροφοριών στο επίπεδο των σημαινομένων, στο επίπεδο των μαθηματικών διαδικασιών (αλγοριθμικών ή μη), οι οποίες επεξεργάζονται τα σημαίνοντα, και στο επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας. H διερεύνηση αυτή προϋποθέτει γνώση των βασικών μεθόδων αναπαράστασης, όπως είναι η προτασιακή αναπαράσταση, τα σημασιολογικά δίκτυα, οι κατανεμημένες αναπαραστάσεις των νευρωνικών δικτύων κ.λπ. H κατανόηση αυτών των μεθόδων και η συγκριτική μελέτη των διαφορών τους προϋποθέτει, με τη σειρά της, γνώση τόσο της προτασιακής λογικής όσο και των βασικών αρχών της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων. Tο μάθημα αυτό αποβλέπει ακριβώς στο να εισαγάγει τον σπουδαστή στη συμβολική λογική και στη θεωρία των νευρωνικών δικτύων και να εξετάσει τις μεθόδους αναπαράστασης της γνώσης, έτσι ώστε ο μεταπτυχιακός σπουδαστής να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας στον τομέα αυτόν.
 
ΨΥΧ 731 Γνωστική Νευροεπιστήμη : Κατανοώντας τη Βιολογία του Νου
 
Η γνωστική νευροεπιστήμη είναι η μελέτη των βιολογικών θεμελίων του νου. Αυτό το μάθημα θα αποτελέσει μια εισαγωγή στον συγκεκριμένο τομέα, θα καλύψει μία γκάμα τεχνικών/μεθόδων και θα επιδείξει εφαρμογές αυτών των τεχνικών σε διάφορες γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές διαδικασίες. Το μάθημα στοχεύει, εκτός από το να συνοψίσει τις κυριότερες μεθόδους και έρευνες στον τομέα, να ακονίσει την ικανότητα των φοιτητών έτσι που να εξασκούν κριτική σκέψη σχετικά με διάφορα θέματα στον τομέα της γνωστικής νευροεπιστήμης, καθώς και να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν αυτήν την ικανότητα σε δικές τους έρευνες.
 
ΨΥΧ 746 Κοινωνική Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
 
Το μάθημα αυτό στόχο έχει να συζητήσει τις κοινωνιοψυχολογικές βάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες δημιουργίας και μείωσης της προκατάληψης, στερεοτύπων και διακρίσεων και τις εφαρμογές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα συζητηθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης από τη σκοπιά της μειονότητας και της πλειονότητας, αλλά και το φαινόμενο των εθνοτικών συγκρούσεων και τον ρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να διαδραματίσει στην εδραίωση της ειρήνης μέσα από πρακτικές εφαρμογές των θεωριών που θα συζητηθούν. Θα γίνει, επίσης, εξειδικευμένη συζήτηση για τον ρόλο των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον νόμο ειδικής εκπαίδευσης, τη σχέση ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και τη διαμόρφωση παρεμβατικών προγραμμάτων σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 
ΨΥΧ 749 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών με την ποιοτική μεθοδολογία στην ψυχολογία μέσα από θεωρητική ανασκόπηση και ερευνητικές εφαρμογές. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: 1) την επισκόπηση των επιστημολογικών αρχών της ποιοτικής και της ποσοτικής μεθοδολογίας, 2) την εξοικείωση με τις αρχές και την εφαρμογή βασικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, 3) την εκμάθηση βασικών αναλυτικών θεωρητικών μοντέλων και 4) την οργάνωση, εκτέλεση και παρουσίαση στην τάξη ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας μικρής έκτασης.
 
ΨYX 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου II
 
Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας, υπενθύμιση και περιληπτική αναφορά στην Ανάλυση Παλινδρόμησης στη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, βασικές λειτουργίες των Μοντέλων Δοκιμών Εξισώσεων, παρουσίαση της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης, παρουσίαση εξειδικευμένων Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων (Invariance Multitrait-Multimethod model, Full Latent Variable model, Growth Modeling), έλεγχος της παραγοντικής δομής μέσω ανάπτυξης μοντέλων σε δείγματα διαφορετικών ομάδων, παρουσίαση της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory), μοντέλα μέτρησης τύπου Rasch. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή, ανάλυση και ερμηνεία μοντέλων λανθανόντων μεταβλητών με τη χρήση λογισμικού.