Γιατί Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία;
 
Τα ανθρώπινα όντα είναι εξ ορισμού κοινωνικά και αλλά- ζουν μέσα από την αναπτυξιακή τους πορεία. Αν μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του ατόμου, τότε μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κοινωνική τους φύση επηρεάζει και επηρεάζεται από την ανάπτυξή τους. Από την άλλη, οι κοινωνικές διαδικασίες που συχνά μελετώνται στην Κοινωνική Ψυχολογία (δι-ομαδικές σχέσεις, διαπροσωπικές διαδικασίες, κοινωνική επιρροή, κοινωνικές αναπαραστάσεις, αποδόσεις αιτιότητας, συνεργασία και ανταγωνισμός) έχουν αναπτυξιακό ιστορικό και, συνεπώς, η κατανόηση αυτών των διαδικασιών απαιτεί τη διατύπωση οντογενετικών ερωτημάτων. «Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινή αφετηρία και εμπνέονται από κοινά ενδιαφέροντα. Μέσα από τις διαφορετικές τους παραδόσεις και μεθοδολογίες αναδύεται μια βαθιά ομοιότητα, η οποία δένει και τις δύο μαζί. Είναι όπως ακριβώς η Κοινωνική Ψυχολογία και η Αναπτυξιακή Ψυχολογία να ενδιαφέρονται για το ίδιο πράγμα, η πρώτη όσον αφορά στον χώρο και η δεύτερη στον χρόνο, η πρώτη μέσω του εξωτερικού και η δεύτερη μέσω του εσωτερικού. Είναι, δηλαδή, οι δύο όψεις της ίδιας επιστήμης, όπου η μια προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο των ομάδων το ίδιο αίνιγμα, το οποίο η άλλη προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο του ατόμου» (Moscovici, 1990).
 
Η ανάγκη για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Κύπρο
Στον σύγχρονο κόσμο δεν νοείται τμήμα ψυχολογίας που να μη διδάσκει στους φοιτητές του τόσο την Κοινωνική όσο και την Αναπτυξιακή Ψυχολογία, αφού αυτοί είναι δύο από τους τέσσερις βασικούς τομείς της Ψυχολογίας. Σε χώρες όπου οι κοινωνικο-πολιτισμικές τους ανάγκες, προβλήματα και ιδιαιτερότητες υπαγορεύουν τη βοήθεια των κοινωνικών επιστημών στην επίλυσή τους, η Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πλησιέστερα στο κυπριακό συγκείμενο είναι η μεγάλη ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, τις τελευταίες δεκαετίες, στη Βόρεια Ιρλανδία και το Ισραήλ, χώρες οι οποίες, ως διαιρεμένες κοινωνίες με παρούσες και παρελθούσες εθνοτικές συγκρούσεις, ταλαιπωρούνται από θέματα όπως η ανάπτυξη των εθνικών ταυτοτήτων, και η ανάπτυξη και μείωση της προκατάληψης. Συνεπώς, η ανάγκη για παραγωγή επιτόπιας έρευνας κοινωνικής αναπτυξιακής ψυχολογίας στην Κύπρο καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα στους τομείς της διερεύνησης των διομαδικών σχέσεων, με την εξέταση των κοινωνικο-ψυχολογικών παραμέτρων των δια-κοινοτικών σχέσεων μέσα από αναπτυξιακό πρίσμα.
 
Επιπλέον, η πρόσφατη οικονομική ανάπτυξη και η μετάβαση στην εποχή της πληροφορίας, όπως και η ανάγκη για διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργεί οργανωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες για τις οποίες η εφαρμοσμένη Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά. Τέλος, η εφαρμογή της Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, αφού αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη μελέτη των ψυχολογικών αλλαγών που παρατηρούνται, από τη γέννηση του ατόμου μέχρι και τα ώριμα του χρόνια στον γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. Παρατηρώντας το αναπτυσσόμενο άτομο, οι ψυχολόγοι, που εστιάζουν την έρευνά τους σε αυτήν την περιοχή, αντλούν γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να περιγράψουν τις αλλαγές στην ανθρώπινη σκέψη και ευφυΐα, την προσωπικότητα, τον συναισθηματικό κόσμο και πολλά άλλα συστατικά του ανθρώπινου ψυχισμού, που διαμορφώνονται μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.
 
Η Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία θεωρούνται, σήμερα, ως κλάδοι που λειτουργούν ως «γέφυρες» μεταξύ άλλων ειδικοτήτων στην ψυχολογία. Αυτό, γιατί οι υπόλοιποι βασικοί κλάδοι στην ψυχολογία (Γνωστική, Κλινική) αντλούν σημαντικά θεωρητικά και μεθοδολογικά παραδείγματα από την Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία η οποία τους προσφέρει ένα πλαίσιο κατανόησης του αντικειμένου στο οποίο εστιάζονται με ένα δυναμικό τρόπο, ο οποίος αναδεικνύει τις συνεχείς αλλαγές στις οποίες υπόκειται ο άνθρωπος.
 
Στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος
 
· Να παρέχει την θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση για τον σχεδιασμό, διεξαγωγή και ανάλυση κοινωνιοψυχολογικής και αναπτυξιακής έρευνας
· Να διευκολύνει την κατανόηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων
· Να υποβοηθήσει την σύνδεση θεωρητικών και εμπειρικών ερωτημάτων με κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα.
 
Το Πρόγραμμα οδηγεί σε συνέχιση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο στην Κοινωνική ή/και στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Οδηγεί επίσης σε άμεση απασχόληση σε τομείς όπου τα προσόντα που προσφέρει στους αποφοίτους του θεωρούνται χρήσιμα, όπως για παράδειγμα σε Οργανισμούς που ασχολούνται με κοινωνική έρευνα και έρευνα αγοράς. Σημειώνεται ότι η εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται μετά από επιλογή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία (νέα αίτηση και συνέντευξη).
 
Τομείς έρευνας
 
Με βάση τα παρόντα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ που στελεχώνουν το Πρόγραμμα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η έρευνα στους πιο κάτω τομείς:
· Κοινωνικές αναπαραστάσεις της εθνικής ταυτότητας
· Κοινωνικές αναπαραστάσεις του φύλου
· Επαφή Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων και ανάπτυξη εμπιστοσύνης
· Δι-ομαδικές σχέσεις και η διδασκαλία της ιστορίας
· Η κοινωνική κατασκευή της γνώσης και η συνεργατική μάθηση
· Κοινωνικές αναπαραστάσεις του HIV/AIDS και καταρτισμός προγραμμάτων πρόληψης
· Οικολογική συνείδηση και συμπεριφορά
· Οδική συμπεριφορά και καταρτισμός προγραμμάτων πρόληψης οδικής βίας
· Καταναλωτική συμπεριφορά και στάσεις του καταναλωτή
· Η ψυχολογία της κοινωνικής επιρροής των μειονοτήτων
· Γονεϊκή εμπλοκή και ανάπτυξη του παιδιού
· Ανάπτυξη της σχολικής επιθετικότητας στην προσχολική και σχολική ηλικία
· Αιτιακές αποδόσεις γονιών, παιδιών και εκπαιδευτικών
· Γονεϊκό στιλ και αναπτυξιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία
· Εφηβεία, αντικοινωνική συμπεριφορά και χρήση ουσιών
· Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία και εξελικτικές διαταραχές
· Συναισθηματικές αποκλίσεις και προβλήματα
· Συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολείο
Ο πιο πάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλα θέματα.
 
Εργαστηριακή Υποδομή
 
Για την εκπλήρωση των στόχων του μεταπτυχιακού προγράμματος ήδη λειτουργούν τα Εργαστήρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (ΕΚΑΨ).
Συγκεκριμένα λειτουργούν τα εξής:
· Εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας
· Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
· Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 
Βασικοί στόχοι των Εργαστηρίων είναι:
 
· Η ανάλυση των μηχανισμών ανάπτυξης και αλλαγής της κοινωνικής γνώσης μέσα από διάρθρωση διαφόρων επιπέδων ανάλυσης της κοινωνιοψυχολογικής πραγματικότητας (ενδο-ατομικό, δια-προσωπικό, δι-ομαδικό και αναπαραστασιακό ιδεολογικό).
· Χρήση των ποιοτικών μεθόδων στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
· Η μελέτη της δυναμικής μικρών ομάδων, συνεργασία και ανταγωνισμός στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
· Η μελέτη της μικρογένεσης, οντογένεσης και κοινωνιογένεσης κοινωνικών αναπαραστάσεων.
· Η μελέτη της μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης ως κοινωνικής-ψυχολογικής διαδικασίας.
· Η μελέτη της σχέσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών και γονιών.
· Η μελέτη της προ-κοινωνικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ παιδιών.
· Η μελέτη των ατομικών διαφορών με τη χρήση μεθοδολογίας νευροψυχολογικής και αναπτυξιακής έρευνας.
· Η ανάλυση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη φυσιολογική και αποκλίνουσα ανάπτυξη.
 
Περιγραφή του Προγράμματος
 
Όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, πιστώνονται με 7.5 μονάδες το καθένα. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις φοιτητών, ανά μάθημα, αυτές περιλαμβάνουν παρακολούθηση τριών ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα, μελέτη για εξετάσεις, και εργασία βιβλιογραφική, ερευνητική, ή/και εφαρμογής ανάλογα με το θέμα και τους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθήματος.
 
Δομή του Προγράμματος
 
Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και αποτελείται από 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο φοιτητής/τρια έχει την επιλογή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με ή χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με εκπόνηση μεταπτυχιακής Διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (75 μονάδες) και στη Διατριβή (ΨΥΧ 742, ΨΥΧ 743 και ΨΥΧ 744) η οποία είναι υποχρεωτική (45 μονάδες). Στην περίπτωση που επιλέξει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: σε μαθήματα ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος (97,5 μονάδες) και σε τρία μαθήματα μεταπτυχιακής έρευνας (ΨΥΧ 625, ΨΥΧ 626 και ΨΥΧ 627) (22,5 μονάδες). Τόσο η Διατριβή, όσο και η μεταπτυχιακή έρευνα ολοκληρώνεται σε δυο ή τρία εξάμηνα. Το πρόγραμμα επιτρέπει συνέχιση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Σημειώνεται, όμως, ότι η εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται μετά από επιλογή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία (νέα αίτηση και συνέντευξη).
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 
Υποχρεωτικά μαθήματα (σύνολο 37.5 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 630 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 637 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 640 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 641 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
Διατριβή (45 Π.Μ):
 
ΨΥΧ 742 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ Ι (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 743 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΑ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 744 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΒ (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 745 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ (1Π.Μ.) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
 
Επιλεγόμενα Μαθήματα (6 μαθήματα, σύνολο 45 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 632 ΕΦΗΒΕΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 642 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 677 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 702 ΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 707 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 722 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 741 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ (7.5 Π.Μ.)
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 
Υποχρεωτικά μαθήματα (σύνολο 52,5 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 630 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 637 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 640 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 641 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 625 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ IV (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 626 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ V (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 627 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ VI (7.5 Π.Μ.)
 
Επιλεγόμενα Μαθήματα (9μαθήματα, σύνολο 67,5 Πιστωτικές Μονάδες):
 
ΨΥΧ 602 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΪΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 632 ΕΦΗΒΕΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 642 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 677 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 689 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 702 ΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 707 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 722 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 731 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ : ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 741 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 749 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 788 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ (7.5 Π.Μ.)
 
**Στα επιλεγόμενα μαθήματα μπορεί να περιληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Επόπτη του φοιτητή και ένα μάθημα από άλλο Τμήμα ή
μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με συναφή θέματα με το πρόγραμμα σπουδών ή τη μεταπτυχιακή έρευνα του φοιτητή.