Στόχος του Προγράμματος
 
Το διδακτορικό πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορα Φιλοσοφίας στην Κλινική Ψυχολογία (Ph.D). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία μέρη:
α. ακαδημαϊκά μαθήματα
β. κλινική άσκηση
γ. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 
Το πρόγραμμα έχει επίσημη διάρκεια τεσσάρων χρόνων και οδηγεί στη συμπλήρωση 320 συνολικά Π.Μ. Για ολοκλήρωση του προγράμματος στην αναμενόμενη διάρκεια απαιτείται η εγγραφή και κατά τα θερινά εξάμηνα.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να διεκδικήσουν καριέρα στον ερευνητικό, ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο κλινικά χώρο. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την κυπριακή νομοθεσία για τους επαγγελματίες ψυχολόγους.
 
Αριθμός Εισδοχών και Διαδικασία Εισδοχής
 
Το τμήμα δέχεται περίπου επτά διδακτορικούς φοιτητές το χρόνο. Οι θέσεις προκηρύσσονται τουλάχιστον 6 μήνες πριν την αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, σύμφωνα με τις επίσημες διαδικασίες της Φοιτητικής Μέριμνας. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος, η οποία καταθέτει τις προτάσεις της στο Συμβούλιο του Τμήματος. Οι αποφάσεις του Τμήματος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Επιτροπή Μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου.
 
 
Κριτήρια Εισδοχής
 
· Πτυχίο Ψυχολογίας και Μεταπτυχιακό Ψυχολογίας από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Το μεταπτυχιακό ψυχολογίας να σχετίζεται, κατά προτίμηση, με εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας.
· Ακαδημαϊκή επίδοση όπως φαίνεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.
· Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (βλέπε Έντυπο Συστατικής Επιστολής του Τμήματος). Τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις επιστολές θα πρέπει να προέρχονται από προηγούμενους καθηγητές του φοιτητή.
· Διακρίσεις και βραβεία.
· Ερευνητικές συμμετοχές και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
· Προσωπική συνέντευξη.
 
Κάθε διδακτορικός φοιτητής εποπτεύεται από τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο (μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος), ο οποίος θα εποπτεύει το φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του και της εκπόνησης της δια- τριβής του. Το Τμήμα απαιτεί από τον υποψήφιο διδακτορικό φοιτητή να εξασφαλίσει τη δέσμευση ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού για την επίβλεψή του κατά τη διάρκεια των σπουδών του, πριν από τη συνέντευξη για εισδοχή του στο πρόγραμμα (η οποία διεξάγεται ως μέρος της διαδικασίας λήψης απόφασης για την εισδοχή).
 
Ολοκλήρωση του Διδακτορικού Προγράμματος
 
Για την απόκτηση του Διδακτορικού, απαιτούνται τα ακόλουθα:
  1. Επιτυχής συμπλήρωση των 320 Π.Μ., συμπεριλαμβανομένων 82.5 Π.Μ. από τα 11 ακαδημαϊκά μαθήματα και σεμινάρια.
  2. Επιτυχής επίδοση στην Περιεκτική Εξέταση σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Τμήματος και του Πανεπιστημίου (από το 3ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών).
  3. Επιτυχής ολοκλήρωση των 1500 ωρών Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης.
  4. Επιτυχής συμπλήρωση της Εξέτασης Κλινικής Γνώσης και Κλινικών Δεξιοτήτων σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
  5. Παράδοση και επιτυχής υπεράσπιση πρότασης για διδακτορική διατριβή.
  6. Ολοκλήρωση και επιτυχής υπεράσπιση διδακτορικής διατριβής.
 
Περιγραφή του Προγράμματος
 
Ι. Ακαδημαϊκά Μαθήματα
 
Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν έντεκα μαθήματα που θα επιλέξουν από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες (βλέπε 1 μέχρι 4 πιο κάτω). Είναι δυνατό να αναγνωριστούν και να μεταφερθούν κάποια από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος που έχουν ήδη ολοκληρώσει, με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων θα είναι το ίδιο με αυτό που απαιτείται, με έγκριση του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να πιστωθούν μέχρι τρία μαθήματα από τις κατηγορίες 1, 2, και 3 παρακάτω.
Σημειώνεται ότι φοιτητές που εργάζονται με ερευνητικό επόπτη εκτός της κλινικής ψυχολογίας ενθαρρύνονται να επιλέξουν σε συνεννόηση με τον ερευνητικό τους επόπτη και τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ένα τουλάχιστον μάθημα από τα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επιπλέον μάθημα, με αντικατάσταση ενός εκ των ακαδημαϊκών μαθημάτων του κλινικού προγράμματος ή σε αντικατάσταση μαθημάτων που έχουν πιστωθεί από προηγούμενο μεταπτυχιακό. Ο φοιτητής θα μπορεί να καταθέσει το αίτημα του για την συγκεκριμένη εγγραφή εντός 2 μηνών από την ημερομηνία εισδοχής του στο πρόγραμμα. Το αίτημα θα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 
Αναμένεται ότι οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τις θεωρητικές βάσεις της Ψυχολογίας (Γνωστικές, Βιολογικές, Αναπτυξιακές, Κοινωνικές, καθώς και Ερευνητικές Μεθόδους), όπως επίσης και τις βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, από το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα. Επομένως, αυτά τα μαθήματα δεν απαιτούνται ως μέρος των συνολικών ECTS του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν παρακολούθησε ένα τουλάχιστο μάθημα σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες περιοχές κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού του, τότε θα πρέπει να εγγραφεί σε αυτό το μάθημα που προσφέρεται από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος, και αυτό επιπρόσθετα από τις υπόλοιπες απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος.
 
Αναμένεται ότι θέματα Δεοντολογίας, Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Διαπολιτισμικότητας και Νομοθεσίας θα αποτελούν μέρος του διαγράμματος όλων των κλινικών μαθημάτων, για σκοπούς καλύτερης κατανόησης και διασύνδεσης των θεμάτων αυτών με συγκεκριμένες περιπτώσεις και θεματολογία. Γι' αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένο υποχρεωτικό μάθημα στους σημαντικούς αυτούς τομείς.
 
Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να περάσουν επιτυχώς την περιεκτική εξέταση από το 3ο μέχρι το 7ο εξάμηνο των σπουδών τους. Θα μπορούν να παρουσιάσουν την πρόταση για τη διδακτορική τους διατριβή από δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.
 
Το εξάμηνο παρουσίασης της ερευνητικής τους πρότασης οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΨΥΧ 850 - Εξέταση Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (0 Π.Μ.)
 
 
Αναλυτικά, τα ακαδημαϊκά μαθήματα και τα μαθήματα για τη διατριβή δίνονται παρακάτω:
 
 
Μαθήματα Έρευνας (2 από τα πιο κάτω, σύνολο 15 Π.Μ.):
 
1. ΨΥΧ 790 Διδακτορικό Σεμινάριο: Ανάπτυξη Διατριβής και Ερευνητικών Προγραμμάτων
 
2. α.ΨΥΧ788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου ΙΙ (7.5 Π.Μ.)    ή
 
     β. ΨΥΧ789 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ (7.5 Π.Μ.) (Προαπαιτούμενο: ΨΥΧ 604)
 
 
Μαθήματα Κλινικής Αξιολόγησης (3 από τα 5, σύνολο 22,5 Π.Μ.)
 
1. α. ΨΥΧ 642 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (7.5 Π.Μ.)     ή
 
     β. ΨΥΧ 717 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (7.5 Π.Μ.)
 
2. α. ΨΥΧ 705 Διαγνωστική Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων Παιδιών και Εφήβων (7.5 Π.Μ.)    ή
 
    β. ΨΥΧ 730 Νευροψυχολογική Αξιολόγηση (7.5 Π.Μ.)
 
3. ΨΥΧ 747 Διαγνωστική Αξιολόγηση ΙΙ (Προσωπικότητα, Συναίσθημα &Συμπτωματολογία) (7.5 Π.Μ.)
 
 
Μαθήματα Κλινικής Παρέμβασης (2 από τα πιο κάτω 15 Π.Μ.)
 
α. ΨΥΧ 708 Ανάλυση και Τροποποίηση της Συμπεριφοράς (7.5 Π.Μ.)
 
β. ΨΥΧ 711 Ψυχοφαρμακολογία (7.5 Π.Μ.)
 
γ. ΨΥΧ 716 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (7.5 Π.Μ.) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
 
δ. ΨΥΧ 733 Θεωρίες και Συστήματα Ψυχοθεραπείας (7.5 Π.Μ.)
 
 
Εξειδικευμένα Σεμινάρια Ψυχοθεραπείας (3 από τα πιο κάτω 22.5 Π.Μ.)
 
α. ΨΥΧ 714 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο Σχολείο ΙΙ (7.5 Π.Μ.)
 
β. ΨΥΧ 720 Σεμινάριο Ψυχοθεραπείας με Ζευγάρια και Οικογένειες (7.5 Π.Μ.)
 
γ. ΨΥΧ 721 Σεμινάριο Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (7.5 Π.Μ.)
 
δ. ΨΥΧ 723 Σεμινάριο Γνωστικής–Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (7.5 Π.Μ) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
 
ε. ΨΥΧ 724 Σεμινάριο Συστεμικής Θεωρίας και Παρέμβασης (7.5 Π.Μ.)
 
στ. ΨΥΧ 725 Σεμινάριο στις Ψυχοθεραπείες Σύντομης Διάρκειας (7.5 Π.Μ.)
 
ζ. ΨΥΧ 726 Σεμινάριο Κλινικής Γεροντοψυχολογίας (7.5 Π.Μ.)
 
η. ΨΥΧ 727 Σεμινάριο Κλινικής Δικανικής Ψυχολογίας (7.5 Π.Μ.)
 
θ. ΨΥΧ728 Εξειδικευμένο Σεμινάριο ΙV:Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο Χώρο της Υγείας (7.5 Π.Μ.)
 
ι. ΨΥΧ 729 Εξειδικευμένο Σεμινάριο V: Σοβαρή Ψυχοπαθολογία, Διάγνωση
και Παρέμβαση (7.5 Π.Μ.)
 
κ. ΨΥΧ 748 Νευροψυχολογική Αποκατάσταση (7.5 Π.Μ.)
 
Σημείωση: Το εντέκατο μάθημα είναι επιλογή του φοιτητή από τα μάθημα κλινικής παρέμβασης ή τα Εξειδικευμένα Σεμινάρια
ή το ΨΥΧ 749 Ποιοτικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου.
 
 
Περιεκτική Εξέταση (15 Π.Μ.)
 
α. ΨΥΧ 777 Προετοιμασία για Περιεκτική Εξέταση (προαιρετικό) (1 Π.Μ.)
 
β. ΨΥΧ 800 Περιεκτική Εξέταση (15 Π.Μ.)
 
 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (σύνολο 180 Π.Μ.)
(Το σύνολο των ECTS  που αφορούν ερευνητικά και συγγραφικά στάδια προκύπτει από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτά κατανέμονται σε κωδικούς μαθημάτων με τρόπο που να διευκολύνει την ολοκλήρωση τους εντός της επίσημης διάρκειας του προγράμματος)
 
ΨΥΧ 850 - Εξέταση Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (0 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 869 - Ερευνητικό Στάδιο ΙA (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 870 - Ερευνητικό Στάδιο ΙB (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 871 - Ερευνητικό Στάδιο ΙIA (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 872 – Ερευνητικό Στάδιο ΙΙB (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 873 – Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ (30 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 874 – Ερευνητικό Στάδιο ΙV (30 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 875 – Συγγραφικό Στάδιο ΙA (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 876 - Συγγραφικό Στάδιο ΙB (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 877 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΙA (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 878 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΙB (15 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 879 - Συγγραφικό Στάδιο ΙΙI (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 880 - Συγγραφικό Στάδιο ΙV (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 881 - Συγγραφικό Στάδιο V (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 882 - Συγγραφικό Στάδιο VI (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 883 - Συγγραφικό Στάδιο VII (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 884 - Συγγραφικό Στάδιο VIII (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 885 - Συγγραφικό Στάδιο IX (1 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 886 - Συγγραφικό Στάδιο Χ (1 Π.Μ.)
 
 
Σεμινάρια Κλινικής Άσκησης (4 από τα πιο κάτω, σύνολο 42,5 Π.Μ.)
 
- ΨΥΧ 734 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης Ι (10 Π.Μ.)
 
- ΨΥΧ 735 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης ΙΙ (10 Π.Μ.)
 
- ΨΥΧ 736 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης ΙΙΙ (11Π.Μ.)
 
-ΨΥΧ 738 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης ΙV (11.5 Π.Μ.)
 
-ΨΥΧ 739 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης V (7.5 Π.Μ.) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
 
 
ΙΙ. Κλινική Άσκηση:
 
Το πρόγραμμα θα απαιτεί τουλάχιστο 1500 ώρες κλινικής άσκησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις απαιτήσεις του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού μοντέλου εκπαίδευσης Ψυχολόγων EuroPsy. Για όσους φοιτητές εισέλθουν στο πρόγραμμα με εποπτευόμενη κλινική άσκηση η οποία ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού τους στη Ψυχολογία, η οποία θα κριθεί επαρκής από το Τμήμα, ή για όσους κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του ψυχολόγου, είναι δυνατό να αναγνωριστούν μέχρι 500 ώρες κλινικής άσκησης.
Η κλινική εποπτεία των φοιτητών θα διεξάγεται τόσο από εξωτερικούς επόπτες στις δομές όσο και από προσωπικό του Τμήματος με βάση κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται και αναφέρονται στην επιστημονική βιβλιογραφία, τη διεθνή πρακτική και την εμπειρογνωμοσύνη των μελών του Τμήματος.
 
ΙΙΙ. Διδακτορική Διατριβή

Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής επεξηγούνται σε ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η διδακτορική διατριβή αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης και εποπτεύεται από ακαδημαϊκό μέλος του τμήματος.

 
Όροι και Προϋποθέσεις Σπουδών

Ο φοιτητής καλείται να διατηρεί ένα Γενικό Μέσο Όρο 7/10 ή ψηλότερο. Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται υπό επιτήρηση για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Αν ο μέσος όρος του φοιτητή δεν βελτιωθεί και το εξάμηνο κατά το οποίο τελεί υπό επιτήρηση, τότε η πρόοδος του φοιτητή συζητείται στο Συμβούλιο του Τμήματος και εξετάζεται το ενδεχόμενο πιθανής αποβολής και τερματισμού των σπουδών του.

 
ΨΥΧ 737 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (0 Π.Μ.)
 
Πέραν από την περιεκτική εξέταση που είναι κοινή για όλους τους διδακτορικούς φοιτητές, για να δικαιούται ένας φοιτητής κλινικής ψυχολογίας να αποφοιτήσει θα πρέπει να επιτύχει στην Εξέταση Κλινικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Η εξέταση σκοπό έχει να αξιολογήσει τις γνώσεις και δεξιότητες του φοιτητή που απαιτούνται για την ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου μέσα σε δεοντολογικά, νομικά, και επαγγελματικά πλαίσια. Ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει στην εξέταση όταν έχει (1) συμπληρώσει ικανοποιητικά το κλινικό του πορτοφόλιο, (2) αποδεδειγμένα συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, και (3) ικανοποιήσει τους στόχους της εποπτευόμενης κλινικής άσκησης όπως αυτοί περιγράφονται στα ειδικά έντυπα του Τμήματος.
Η εξέταση διεξάγεται σε γραπτή μορφή, βαθμολογείται από διμελή επιτροπή υπό τη μορφή Pass/Fail και το αποτέλεσμά της επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει τίθεται υπό επιτήρηση μέχρι να επιτύχει στην εν λόγω εξέταση, την οποία μπορεί να επαναλάβει μία φορά. Για φοιτητές που τελούν υπό επιτήρηση, το Τμήμα δύναται να ζητήσει περαιτέρω εμπλοκή σε ακαδημαϊκές ή και κλινικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στη κλινική εξέταση, ο φοιτητής δεν δύναται να συνεχίσει την εποπτευόμενη κλινική άσκηση και κρίνεται ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας.
 
 
Σύνολο = 320 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Δίδακτρα : €3200
Τέλη εποπτευόμενης κλινικής άσκησης: €1000*
Συνολικό κόστος προγράμματος: € 4200
 
* Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης
ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.