ΨΥΧ 642 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων

Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια ανασκόπηση των τυπικών διαταραχών που παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, με έμφαση στη διαγνωστική εικόνα, την εξελικτική πορεία, την πιθανή αιτιολογία, το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση και συντήρηση του προβλήματος, και τις ενδεικνυόμενες από τη σύγχρονη έρευνα ψυχολογικές και άλλες παρεμβάσεις.

 
ΨΥΧ 705 Διαγνωστική Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων Παιδιών και Εφήβων

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση των φοιτητών στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των κυριότερων δοκιμίων αξιολόγησης της νοημοσύνης, άλλων αντικειμενικών τεστ γνωστικών ικανοτήτων, και συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων μεθόδων παρατήρησης. Δίνει έμφαση στις κλίμακες Wechsler για παιδιά και εφήβους. Ένας αριθμός ολοκληρωμένων χορηγήσεων και ερμηνειών κάθε δοκιμίου θα απαιτείται για τη συμπλήρωση του μαθήματος. Το μάθημα βοηθά, επίσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής ψυχολογικών εκθέσεων.

 
ΨΥΧ 708 Ανάλυση και Τροποποίηση της Συμπεριφοράς

Εμβάθυνση στις θεωρίες της μάθησης και εφαρμογής τους στην ανάλυση της συμπεριφοράς ως εργαλείου αξιολόγησης παιδιών και εφήβων. Θα διδαχθούν πρωτόκολλα παρατήρησης και καταγραφής της συμπεριφοράς και θα δοθεί έμφαση στις μεθόδους τροποποίησης της συμπεριφοράς με βάση τη σύγχρονη έρευνα και θεωρία. Θα περιληφθούν μέθοδοι, όπως θετική και αρνητική ενίσχυση, απόσβεση συμπεριφοράς, σχηματοποίηση, έλεγχος συναισθημάτων, καταγραφή και τροποποίηση αρνητικών σκέψεων.

 
ΨΥΧ 711 Ψυχοφαρμακολογία

Εισαγωγή στη χρησιμότητα και τη δράση διάφορων ψυχοτρόπων ουσιών σε διάφορα κλινικά σύνδρομα στα παιδιά, στους έφηβους, στους ενήλικες, και στους ηλικιωμένους. Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης για τη χρησιμότητα και τις πιθανές επιπτώσεις των ψυχοδραστικών φαρμάκων σε διάφορες διαταραχές.

 
ΨΥΧ 714 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο Σχολείο IΙ

Οι φοιτητές θα διδαχθούν μια σειρά από σύγχρονες και εμπειρικά βασισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά και οικογένειες και για παρεμβάσεις στην τάξη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ψυχοπαιδαγωγικές, συμβουλευτικές, γνωστικο-συμπεριφοριστικές και άλλες επιστημονικά στηριζόμενες θεραπευτικές μεθόδους, με συγκεκριμένες εφαρμογές στο χώρο του σχολείου.

 
ΨΥΧ 716 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες

Εισαγωγικό μάθημα βάσης το οποίο αναπτύσσει την κλινική σκέψη και τις κλινικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης και ψυχοθεραπείας. Μελέτη της θεωρίας και της έρευνας που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες κλινικής συνέντευξης, διαχείρισης συναισθηματικών αντιδράσεων του πελάτη, χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων, αυτοδιαχείριση και αυτογνωσία, και συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος. Το μάθημα αναπτύσσει τη δομή και τη διαδικασία της κλινικής αναγωγής και αναλύει τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή. Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και εξάσκηση κλινικών δεξιοτήτων διαμέσου του εξαμήνου.

 
ΨΥΧ 717 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
 
Στο μάθημα αυτό θα γίνει ανασκόπηση των τυπικών διαταραχών που παρουσιάζονται στην ενηλικίωση, με έμφαση στη διαγνωστική και κλινική εικόνα, την εξελικτική πορεία, την πιθανή αιτιολογία, το ρόλο των βιολογικών, κληρονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων στην εμφάνιση και συντήρηση του προβλήματος, και τις ενδεικνυόμενες από την σύγχρονη έρευνα ψυχολογικές και άλλες παρεμβάσεις. Επίσης, συζητούνται τα συστήματα ταξινόμηση και τα κριτήρια που διαχωρίζουν την αποκλίνουσα από τη φυσιολογική συμπεριφορά.
 
ΨΥΧ 720 Σεμινάριο Ψυχοθεραπείας με Ζευγάρια και Οικογένειες
 
To Σεμινάριο αυτό θα επικεντρωθεί στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εργασία με ζευγάρια και οικογένειες. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με συμπεριφορικές, γνωστικές και συστεμικές προσεγγίσεις και τεχνικές που εστιάζονται στους πληθυσμούς αυτούς και θα μάθουν να αναμένουν και να διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν από τις συσχετίσεις ανάμεσα στα διάφορα μέλη της ομάδα και την εμπλοκή του θεραπευτή στο πλαίσιο αυτό. Θα εξασκηθούν στις σχετικές κλινικές δεξιότητες και σε θέματα δεοντολογίας που σχετίζονται συγκεκριμένα με αυτούς τους πληθυσμούς μέσα από προσομοιώσεις και κλινικές περιπτώσεις.
 
ΨΥΧ 721 Σεμινάριο Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση στις θεωρίες της ομαδικής ψυχοθεραπείας και η ανάπτυξη σχετικών κλινικών δεξιοτήτων. Θα γίνει ανασκόπηση διαφόρων θεωριών και μοντέλων (π.χ. Behavioral, Rational-Emotive, Person-Centered, Psychoanalytic) που συμβάλουν στην ανάπτυξη ομάδων ψυχοθεραπείας. Δίνεται έμφαση στα θέματα που αφορούν την δημιουργία, ανάπτυξη, και ηγεσία διαφόρων θεραπευτικών ομάδων. Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη δομή και τη δυναμική της ομάδας. Οι απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για ηγεσία ομάδων θα αναπτυχθούν μέσα από εμπειρικές ασκήσεις ή/και ομαδική εμπειρία.
 
ΨΥΧ 723 Σεμινάριο Γνωστικής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βάσεις της γνωστικό-συμπεριφορικής θεωρίας, έρευνας, και ψυχοθεραπείας. Θα επικεντρωθεί στη θεωρητική βάση της προσέγγισης και πως αυτή εφαρμόζεται στην θεραπεία διαφόρων ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων και ασθενειών. Επίσης θα αφοσιωθεί: (α) σε θέματα που προκύπτουν στην έναρξη της θεραπείας όπως αξιολόγηση, αποφάσεις, αντίληψη της υπόθεσης, και σχεδιασμός της θεραπείας, (β) τις θεωρίες που σχετίζονται με την θεραπεία και τις θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην γνωστικό-συμπεριφορική θεραπεία, (γ) θέματα σχετικά με την πρακτική της γνωστικό-συμπεριφορικής θεραπείας, (δ) την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, και (ε) τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς στην αναγνώριση και χρήση των ερευνητικά υποστηριγμένων θεραπευτικών προγραμμάτων. Το μάθημα επίσης θα παρουσιάσει το «τρίτο κύμα» των συμπεριφορικών θεραπειών όπως την Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία και την Θεραπεία Αποδοχής & Δέσμευσης. Επιπρόσθετα στόχος του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών να χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη όσο αφορά την κλινική τους εργασία καθώς και την ερευνητική τους δουλειά, στην οποία βασίζεται η ψυχοθεραπεία. Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να καταλαβαίνουν, να εξηγούν, και να αξιολογούν αυτή την θεραπεία. Θα μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τη φιλοσοφία του γνωστικό-συμπεριφορισμού, γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του. Τέλος θα γνωρίζουν για την εφαρμογή και την έρευνα στο χώρο των επιστημονικά υποστηριγμένων θεραπευτικών προγραμμάτων. Το μάθημα θα αποτελείται από διαλέξεις, ανάλυση άρθρων, συζητήσεις, παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένης παρουσίασης των τεχνικών, επιδείξεις των μεθόδων στην τάξη, πρακτική εξάσκηση και παρουσιάσεις από φοιτητές.
 
ΨΥΧ 724 Σεμινάριο Συστεμικής Θεωρίας και Παρέμβασης
 
Μελέτη των διαφόρων συστεμικών μοντέλων και εφαρμογή τους στη ψυχολογική παρέμβαση. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο οικογενειακό σύστημα, στο συζυγικό σύστημα, στις ομάδες, και στους οργανισμούς. Θα αναπτυχθεί η συστεμική σκέψη του φοιτητή σε σχέση με την κατανόηση και παρέμβαση σε ατομικά προβλήματα ψυχικής υγείας, διαπροσωπικές δυσκολίες, και διομαδικά προβλήματα. Θα ενδυναμωθεί η ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν την περιπλοκότητα των ανθρώπινων συστημάτων και να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες οι οποίοι εντοπίζονται στο πλαίσιο (π.χ. πολιτισμικό, κοινωνικό, οικογενειακό, εργασιακό, σχολικό).
 
ΨΥΧ 725 Σεμινάριο στις Ψυχοθεραπείες Σύντομης Διαρκείας
 
Μελέτη των διαφόρων ψυχοθεραπευτικών θεωριών σύντομης διάρκειας. Συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος και ανεύρεση λύσεων για ατομικά προβλήματα ψυχικής υγείας και προβλήματα στο ζευγάρι. Ανάπτυξη ψυχοθεραπευτικών τεχνικών σύντομης παρέμβασης μέσω δομημένης συζήτησης, εμπειρικής μάθησης, συζήτησης περιπτώσεων, και ανάληψης ρόλων για σκοπούς εξάσκησης. Το μάθημα αυτό εμβαθύνει τις βασικές ψυχοθεραπευτικές γνώσεις και δεξιότητες του φοιτητή.
 
ΨΥΧ 726 Σεμινάριο Κλινικής Γεροντοψυχολογίας
 
Αυτό το μάθημα μελετά θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας στην τρίτη ηλικία. Καλύπτει τη φυσιολογική γήρανση. Επιπρόσθετα, παραθέτει έρευνα, μεθόδους αξιολόγησης, και μεθόδους παρέμβασης για διάφορα κλινικά προβλήματα που εμφανίζονται συχνά στην τρίτη ηλικία. Δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση των βιολογικών, των ψυχολογικών, και των κοινωνικών παραγόντων και η επίδραση τους σε διάφορους τομείς της λειτουργικότητας του ηλικιωμένου. Θα συζητηθεί και ο ρόλος της οικογένειας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην τρίτη ηλικία. Η ανάπτυξη των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών αναμένεται να γίνει με ταυτόχρονη ανάληψη περιπτώσεων υπό εποπτεία, συζήτηση περιπτώσεων, παρακολούθηση οπτικογραφημένου υλικού, και δομημένης συζήτησης.
 
ΨΥΧ 727 Σεμινάριο Κλινικής Δικανικής Ψυχολογίας
 
To Σεμινάριο αυτό στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να εφαρμόζουν τις κλινικές τους γνώσεις και δεξιότητες στο χώρο της εγκληματικότητας και δικανικής. Στο Σεμινάριο θα μελετηθούν αρχικά θεωρίες για την επιθετική, εγκληματική και παραβατική συμπεριφορά. Κυρίως όμως το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο ρόλο του Κλινικού Ψυχολόγου ως μάρτυρα στο δικαστήριο, στη αξιολόγηση υπόπτων, μαρτύρων και θυμάτων μέσα από τη χρήση της κλινικής συνέντευξης, γνωστικών ψυχολογικών τεστ, τεστ προσωπικότητας και άλλων μεθόδων. Οι φοιτητές θα μελετήσουν επίσης τρόπους παρέμβασης με τους θύτες και τα θύματα βίας και το περιβάλλον τους μέσα από ασκήσεις προσομοιώσεων και μελέτη κλινικών περιπτώσεων. Θέματα δεοντολογίας που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτό θα τύχουν επίσης συζήτησης.
 
ΨΥΧ 728 Εξειδικευμένο Σεμινάριο ΙV: Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας
 
Η Ψυχολογία της Υγείας είναι ο πολυθεματικός κλάδος που ασχολείται με την δημιουργία και ενσωμάτωση συμπεριφορικών, ψυχοκοινωνικών, και βιοιατρικών επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών για να βοηθήσουν στην κατανόηση της υγείας και της αρρώστιας, και την εφαρμογή αυτής της γνώσης και αυτών των μεθόδων στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. H Συμπεριφορική Ιατρική είναι η υποειδικότητα και της ψυχολογίας υγείας και της κλινικής ψυχολογίας, ή ο κλάδος όπου ενώνονται η κλινική ψυχολογία με την ψυχολογία υγείας. Το μάθημα θα καλύψει μια έκταση θεμάτων σχετικών με την ψυχολογία της υγείας και την Συμπεριφορική Ιατρική. Συγκεκριμένα, θα μελετήσει τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που επηρεάζουν την υγεία και την ασθένεια συμπεριλαμβανομένου θεμάτων όπως αντιλαμβανόμενος έλεγχος, στρες, συμπεριφορική μάθηση, παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς, αυτεπάρκεια, και κοινωνική στήριξη. Επίσης θα μελετήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές, ασθένειες, και σωματικές καταστάσεις που εμπίπτουν κάτω από τον τομέα της συμπεριφορικής ιατρικής όπως παχυσαρκία, κάπνισμα, καρκίνος, HIV, και υπέρταση. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της κλινικής ψυχολογίας υγείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση των συγκεκριμένων τεχνικών που σχετίζονται με την γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία στο χώρο παροχής υγείας. Αυτές οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στα αποτελέσματα υγιεινών συμπεριφορών (π.χ. ψυχιατρικών αποτελεσμάτων) αλλά και σε συγκεκριμένες υγιεινές συμπεριφορές όπως η συμμόρφωση με την ιατροφαρμακευτική θεραπεία. Μέσα από το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε βάθος στις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που ακολουθά αυτός ο κλάδος μέσα από παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένης παρουσίασης των τεχνικών, και πρακτική εξάσκηση μέσο κλινικών περιπτώσεων και ασκήσεων προσομοίωσης ρόλων.
 
 
ΨΥΧ 729 Εξειδικευμένο Σεμινάριο V: Σοβαρή Ψυχοπαθολογία, Διάγνωση και Παρέμβαση
 
Ανασκόπηση της θεωρίας, έρευνας, και μεθόδων παρέμβασης στις ψυχωτικές διαταραχές και στις διαταραχές προσωπικότητας και άλλους τύπυς σοβαρής ψυχοπαθολογίας στους ενήλικες. Θα παρουσιαστούν θεωρητικά μοντέλα για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των διαταραχών αυτών. Θα αναπτυχθεί η κατανόηση της αλληλεπίδρασης των ψυχολογικών, βιολογικών, και κοινωνικών παραγόντων ως προς τη σοβαρή ψυχοπαθολογία. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης και παρέμβασης σε περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και επικυνδινότητας προς άλλους. Θα παρουσιαστεί η διεπαγγελματική προσέγγιση και θα δοθεί έμφαση στις εμπειρικά αποδεδειγμένες ψυχολογικές παρεμβάσεις για αντιμετώπιση της σοβαρής ψυχοπαθολογίας. Η ανάπτυξη των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών αναμένεται να γίνει με ταυτόχρονη ανάληψη περιπτώσεων υπό εποπτεία, συζήτηση περιπτώσεων, παρακολούθηση οπτικογραφημένου υλικού, και δομημένης συζήτησης.
 
 
ΨΥΧ 730 Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Η Κλινική Νευροψυχολογία ασχολείται με την αλληλεπίδραση και τη συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών διαδικασιών και συμπεριφοράς. Το μάθημα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης και τις διαδικασίες εκτίμησης γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, αντίληψης, οργάνωσης, οπτικοχωρικών ικανοτήτων, λεκτικής μάθησης κ.ά.). Γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ οργανικού και λειτουργικού προβλήματος, συζητείται ο ρόλος της νοημοσύνης, εκπαίδευσης, καθώς και η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοκιμασίας. Τέλος, μελετώνται οι συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης και οι νευροψυχολογικές μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ασθενούς (π.χ. άνοιες, αφασίες, απραξίες, αγνωσίες, αλλαγές στην προσωπικότητα λόγω οργανικών εγκεφαλικών διαταραχών. Το μάθημα προϋποθέτει βασικές γνώσεις στην νευροεπιστήμη και νευροανατομία (ΨΥΧ 200, ΨΥΧ 706).

 
ΨΥΧ 733 Θεωρίες και συστήματα Ψυχοθεραπείας
 
Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για τους διδακτορικούς φοιτητές Κλινικής Ψυχολογίας και στοχεύει στο να τους δώσει μια βασική κατανόηση των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθόδων στη Ψυχοθεραπεία. Ψυχοδυναμικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και άλλες προσεγγίσεις θα τύχουν συζήτησης και οι φοιτητές θα κατανοήσουν το πώς η κάθε θεωρία ερμηνεύει την ύπαρξη ψυχολογικών διαταραχών, πως προχωρεί στη διάγνωση, και τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η θεραπεία. Μέσα από την εισαγωγή αυτή οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα εύρος θεραπευτικών εργαλείων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην κλινική τους πράξη αλλά και θα μπορέσουν να επιλέξουν καλύτερα το θεωρητικό μοντέλο που τους ταιριάζει για να εμβαθύνουν σε αυτό στη μελλοντική τους κλινική άσκηση.
 
ΨΥΧ 734 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης Ι
ΨΥΧ 735 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης ΙI
ΨΥΧ 736 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης ΙII
ΨΥΧ 738 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης ΙV
ΨΥΧ 739 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης V
 
Τα σεμινάρια καλύπτουν διάφορα κλινικά θέματα. Οι διαλέξεις αφιερώνονται στη συζήτηση περιπτώσεων που αναλαμβάνουν οι φοιτητές σχετικά με θέματα αξιολόγησης, διάγνωσης, και παρέμβασης. Θα συζητηθούν επίσης θέματα που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών καθώς και ευρύτερα σύγχρονα επαγγελματικά θέματα που αφορούν την κλινική ψυχολογία. Η εγγραφή στα Σεμινάρια Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης είναι υποχρεωτική για 4 εξάμηνα κατά τη διάρκεια της κλινικής εμπειρίας σε δομές στην κοινότητα και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι φοιτητές εποπτεύονται από εγγεγραμμένους ψυχολόγους στις δομές κλινικής άσκησης και λαμβάνουν εν εξελίξει διδασκαλία από το κλινικό προσωπικό του Τμήματος.
 
ΨΥΧ 747 Διαγνωστική Αξιολόγηση ΙΙ (Προσωπικότητα, Συναίσθημα και Συμπτωματολογία)
 
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η κατάρτιση των φοιτητών στις μεθόδους αξιολόγησης της προσωπικότητας, στη χρήση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίων που αξιολογούν επιμέρους συμπτώματα. Μετά από μια γενική εισαγωγή στις μεθόδους αξιολόγησης της προσωπικότητας, έμφαση θα δοθεί στη χρήση και ερμηνεία βασικών τεστ όπως το ΜΜPI και NEO-FFI. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ακόμη εμπειρία στη χρήση δομημένων και ημι-δομημένων κλινικών συνεντεύξεων για σκοπούς διάγνωσης και στην χρήση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων αλλά και άλλων μεθόδων που αξιολογούν την ύπαρξη δυσλειτουργίας στον τομέα των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.
 
ΨΥΧ 748 Νευροψυχολογική Αποκατάσταση
 
Το μάθημα στοχεύει ερμηνεία αποτελεσμάτων νευροψυχολογικών αξιολογήσεων και στη διαμόρφωση θεραπευτικών στόχων για την αποκατάσταση νευροψυχολογικών διαταραχών που προκύπτουν από οργανικές νευρολογικές διαταραχές. Θα παρουσιαστούν νευροψυχολογικές θεωρίες αποκατάστασης και συγκεκριμένες θεραπευτικές μέθοδοι που μετά από κλινικές μελέτες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την αποκατάσταση νευροψυχολογικών διαταραχών όπως μνήμης, συγκέντρωσης, κατηγοριοποίησης, εκτελεστικών διαταραχών, γλώσσας, συναισθηματικών διαταραχών κ.α. (Το μάθημα προϋποθέτει την ολοκλήρωση του ΨΥΧ 730, 706).
 
ΨΥΧ 749 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών με την ποιοτική μεθοδολογία στην ψυχολογία μέσα από θεωρητική ανασκόπηση και ερευνητικές εφαρμογές. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: 1) την επισκόπηση των επιστημολογικών αρχών της ποιοτικής και της ποσοτικής μεθοδολογίας, 2) την εξοικείωση με τις αρχές και την εφαρμογή βασικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, 3) την εκμάθηση βασικών αναλυτικών θεωρητικών μοντέλων και 4) την οργάνωση, εκτέλεση και παρουσίαση στην τάξη ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας μικρής έκτασης.

 
ΨYX 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου ΙΙ

Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας, υπενθύμιση και περιληπτική αναφορά στην Ανάλυση Παλινδρόμησης στη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, βασικές λειτουργίες των Μοντέλων Δοκιμών Εξισώσεων, παρουσίαση της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης, παρουσίαση εξειδικευμένων Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων (Invariance Multitrait-Multimethod model, Full Latent Variable model, Growth Modeling), έλεγχος της παραγοντικής δομής μέσω ανάπτυξης μοντέλων σε δείγματα διαφορετικών ομάδων, παρουσίαση της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory), μοντέλα μέτρησης τύπου Rasch. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή, ανάλυση και ερμηνεία μοντέλων λανθανόντων μεταβλητών με τη χρήση λογισμικού.

 
ΨΥΧ 789 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

Το μάθημα έχει στόχο του να προσφέρει μια περιεκτική και λεπτομερή προσέγγιση στις μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, που αφορούν στην ψυχολογική έρευνα. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή και εννοιολογική κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων παρά στη στατιστική θεωρία που συνδέεται με αυτές. Η εφαρμογή τεχνικών σε πραγματικά δεδομένα και η μελέτη θεωρητικών και εμπειρικών άρθρων και η συζήτησή τους στα πλαίσια των μαθημάτων θα αποτελέσουν την κύρια μεθοδολογία του μαθήματος. Το μάθημα κινείται γύρω από δύο θεματικούς πόλους, την ερευνητική μεθοδολογία και την εφαρμοσμένη στατιστική. Θα καλυφθούν ερευνητικές διεργασίες και τεχνικές πειραματισμού, οιωνοί πειραματισμού, ατομικών μελετών, επισκοπήσεων, συνεντεύξεων, καθώς και σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση συσχετικών και κλινικών ερευνών.

 
ΨΥΧ 790 Διδακτορικό Σεμινάριο: Ανάπτυξη Διατριβής και Ερευνητικών προγραμμάτων
 
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τη διατριβή τους και να μάθουν πώς ετοιμάζεται μια ερευνητική πρόταση που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση. Το μάθημα θα γίνεται σε μορφή σεμιναρίου στο οποίο οι φοιτητές θα αναπτύσσουν τις ιδέες τους για τη διατριβή τους, θα περιγράφουν τα προβλήματα που συναντούν και τις απορίες που έχουν με στόχο να παίρνουν ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
 
     Πρώτο Έτος      
 Xειμερινό Εξάμηνο  ECTS  Εαρινό Εξάμηνο  ECTS  Θερινό Εξάμηνο ECTS
 Μάθημα έρευνας (788 ή 789)  7.5  Μάθημα  παρέμβασης (708 ή 711 ή 733)  7.5  ΨΥΧ 871 Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΑ  15
 Μάθημα αξιολόγησης (705 ή 730) 7.5  Μάθημα παρέμβασης (716)*  7.5    
 Μάθημα αξιολόγησης  (642 ή 717) 7.5  Μάθημα αξιολόγησης  (747)*  7.5    
 ΨΥΧ 869 Ερευνητικό Στάδιο ΙΑ  15  ΨΥΧ 870 Ερευνητικό Στάδιο ΙΒ  15    
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 37.5  ΣΥΝΟΛΟ ECTS  37.5  ΣΥΝΟΛΟ ECTS  15
           
           
     Δεύτερο  Έτος      
 Xειμερινό Εξάμηνο    Εαρινό Εξάμηνο    Θερινό Εξάμηνο  
 Εξειδικευμένο σεμινάριο (723)*  7.5  Μάθημα έρευνας (790)  7.5  ΨΥΧ 800 Περιεκτική Εξέταση  15
 Εξειδικευμένο σεμινάριο**  7.5  ΨΥΧ 873 Ερευνητικό Στάδιο IΙΙ  30    
 ΨΥΧ 872 Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΒ  15        
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS  30  ΣΥΝΟΛΟ ECTS  37.5  ΣΥΝΟΛΟ ECTS  15
           
           
     Τρίτος έτος      
 Χειμερινό Εξάμηνο    Εαρινό Εξάμηνο    Θερινό Εξάμηνο  
 ΨΥΧ 734 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης Ι*  10  ΨΥΧ 735 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης ΙΙ*  10  ΨΥΧ 876 Συγγραφικό Στάδιο ΙB  15
 ΨΥΧ 874 Ερευνητικό Στάδιο IV  30  ΨΥΧ 875 Συγγραφικό Στάδιο ΙA  15    

  Εξειδικευμένο σεμινάριο**   7.5  
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS  40  ΣΥΝΟΛΟ ECTS 32.5  ΣΥΝΟΛΟ ECTS  15
           
           
     Τέταρτο έτος      
 Χειμερινό Εξάμηνο    Εαρινό Εξάμηνο    Θερινό Εξάμηνο  
 ΨΥΧ 736 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης ΙII*  11  ΨΥΧ 738 Σεμινάριο Εποπτευόμενης Κλινικής Απασχόλησης IV*  11.5    
 Εξειδικευμένο σεμινάριο**  7.5  ΨΥΧ 878 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙB  15    
 ΨΥΧ 877 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙA  15  ΨΥΧ 737 Εξέταση Κλινικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων  0    
           
 ΣΥΝΟΛΟ ECTS  33.5  ΣΥΝΟΛΟ ECTS  26.5    
 
 

Σημείωση: (*) υποδεικνύει υποχρεωτικό μάθημα. (**) υποδεικνύει δυνατότητα επιλογής ενός εξειδικευμένου σεμιναρίου ή μαθήματος κλινικής παρέμβασης για ένα από τα 2 εξάμηνα. (***) Δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος ΨΥΧ 749 Ποιοτικές Μεθόδοι Έρευνας στη Ψυχολογία (7.5 Π.Μ.) προς αντικατάσταση ενός Εξειδικευμένου Σεμιναρίου από το Εαρινό Εξάμηνου του 3ου έτους ή το Χειμερινό Εξάμηνο του 4ου έτους. (****) ενθαρρύνεται η παρουσίαση της διατριβής σύντομα μετά από επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. 

 

Σύνολο υποχρεωτικών ακαδημαϊκών ECTS  97.5  ECTS

Σύνολο υποχρεωτικών εφαρμοσμένων/κλινικών 42.5 ECTS

Σύνολο υποχρεωτικών ερευνητικών  180  ECTS